Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

4.6. трудові книжки, порядок їх ведення, обліку, зберігання та видачі при звільненні працівників

 

Трудова книжка є основним документом про трудову діяль­ність працівника. Трудові книжки заводяться на всіх працівників підприємств, закладів, установ і організацій усіх форм власності, які пропрацювали в них понад п'ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерсь­ких) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також по­заштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

На працівників, які працюють за умовами трудового договору у підприємців, що не мають прав юридичної особи, а також на пра­цівників, які працюють у окремих громадян по їхньому обслугову­ванню (як домашні робітниці, няньки, шофери, охоронники тощо) трудові книжки не заводяться. їхня робота підтверджується довід­кою організації, за участю якої було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, а також довідкою про сплату внесків до фонду державного соціального страхування.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ве­дуться тільки за місцем основної роботи.

При влаштуванні на роботу працівник зобов'язаний подати кад­ровій службі трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Особи, які вперше оформляються на роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, пред'являють військовий квиток.

Особи, звільнені з місця покарання, зобов'язані пред'явити до­відку про звільнення.

Трудові книжки і вкладиші до них заповнюються у відповідних розділах українською та російською мовами.

Заповнення трудової книжки вперше здійснює власник або уповноважений ним орган не пізніше тижневого строку з дня при­йняття на роботу.

До трудової книжки вносяться:

відомості про працівника: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження;

відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;

відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, за­охочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;

відомості про відкриття, на які видано дипломи, про вико­ристані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про ви­плачені у зв'язку з цим винагороди.

Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу мають бути вчинені згідно з формулюваннями, перед­баченими чинним законодавством, та з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

Усі записи до трудової книжки про прийняття на роботу, пере­ведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про наго­роди та заохочення - вносить власник або уповноважений ним ор­ган після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижнево­го строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Дати виконуються арабськими цифрами (число і місяць - двоз­начними). Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу 5 січня 2007 року, у графі 2 трудової книжки записується «05.01.2007».

Записи виконуються акуратно, ручкою з пером або кульковою, чорнилом (пастою) чорного, синього або фіолетового кольорів. За­писи про звільнення, а також відомості про нагородження та заохо­чення завіряються печаткою.

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і зві­льнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайо­мити працівника під розписку в особистій картці, в якій має повторю­ватись відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомос­тей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохо­чення тощо виправлення виконує власник або уповноважений ним орган, який зробив відповідний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов'язані надати працівнику в цьому потрібну допомогу.

За потреби власник або уповноважений ним орган видає пра­цівникам на їхні прохання завірені виписки з трудових книжок що­до відомостей про роботу.

У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагороджен­ня», «Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) за­креслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.

За потреби, наприклад, зміни запису відомостей про роботу пі­сля зазначення відповідного порядкового номеру, дати внесення запису в графі 3 пишуть: «Запис за №... недійсний. Прийнято за ... професією (посадою)», а у графі 4 повторюють дату і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесено до трудової книжки.

У такому самому порядку визнається недійсним запис про звіль­нення і переведення на іншу постійну роботу в разі незаконного звіль­нення або переведення. У цьому разі орган, який розглядає трудові спори, робить запис про поновлення на попередній роботі або про змі­ну формулювання причини звільнення. Наприклад, пишеться: «Запис за №... є недійсним, поновлено на попередній роботі». При зміні фор­мулювання причин звільнення пишеться: «Запис за №... є недійсним, звільнено ... » і зазначається нове формулювання.

У графі 4 в такому разі робиться посилання на наказ про поно­влення на роботі або про зміну формулювання причини звільнення.

За наявності в трудовій книжці запису про звільнення або пере­ведення на іншу роботу, надалі визнаних недійсними, на прохання працівника видається дублікат трудової книжки без внесення до неї запису, визнаного недійсним.

Занесення відомостей про працівника. Відомості про праців­ника записують на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами) і дата народження вка­зуються на підставі паспорта або свідоцтва про народження.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей. Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, від­повідальна за видачу трудових книжок, і після цього ставить печат­ку організації (або печатку відділу кадрів), де вперше заповнюється трудова книжка.

Зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім'я, по бать­кові і дату народження виконує власник або уповноважений ним орган за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім'я, по батькові тощо) з посиланням на номер і да­ту цих документів.

Зазначені зміни записуються на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюють наприклад, колишнє прізвище або ім'я, по батькові, дату народження і запису­ють нові дані з посиланням на відповідні документи на внутріш­ньому боці обкладинки, після чого новий запис завіряють підписом керівника організації або спеціально уповноваженої ним особи і печаткою організації або відділу кадрів.

Внесення відомостей про роботу. У графі 3 розділу «Відомо­сті про роботу» як заголовок пишуть повну назву організації.

Під цим заголовком у графі 1 ставлять порядковий номер запи­су, що вноситься, у графі 2 зазначають дату прийняття на роботу.

У графі 3 пишуть: «Прийнято (або призначено) до такого-то відділу, (підрозділу, цеху, на дільницю, виробництво)» із зазначен­ням його конкретної назви, а також роботи, професії або посади і набутого розряду. Записи про назву роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконують для робітників і службовців відповідно до назви професій і посад, зазначених у Єдиній держав­ній класифікації професій всіх категорій працівників на основі між­народних стандартів.

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, вида­ного за результатами атестації робочих місць, і має відповідати на­зві Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Показники, зазначені у цих Списках, обов'язково повинні бути підтверджені у Карті оцінки умов праці робочого місця за результа­тами атестації і можуть записуватись у дужках.

Якщо працівнику в період роботи присвоюється новий розряд, про це у трудовій книжці в установленому порядку робиться відпо­відний запис.

Робота за сумісництвом, оформлена в установленому порядку, у трудовій книжці виділяється окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом вчиняють за бажанням працівника вла­сник або уповноважений ним орган.

Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому са­мому підприємстві (організації) оформляють таким порядком, як і прийняття на роботу.

Якщо за час роботи працівника назва, наприклад, підприємства змінюється, про це окремим рядком у графі 3 трудової книжки ро- биться запис: «Підприємство (назва) з «        » 200_ р. перейменовано

на (назва)», а у графі 4 проставляється підстава перейменування, наказ (розпорядження), його дата і номер.

Студентам, слухачам курсів, учням, аспірантам та клінічним ординаторам, які мають трудові книжки, навчальний заклад (науко­ва установа) вносить записи про час навчання на денних відділен­нях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підста­вою для таких записів є накази навчального закладу (наукової уста­нови) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

До трудових книжок за місцем роботи вносять окремим рядком -з посиланням на дату, номер, найменування відповідних докумен­тів - такі записи:

^ про час служби у Збройних Силах України та інших військах, де на тих, хто проходить службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням да­ти призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;

^ про час навчання у професійних навчально-виховних закла­дах та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрах, пунктах тощо);

^ про час навчання у вищих навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі (сюди вхо­дить і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики);

^ про роботу як членів колгоспу - у тому разі, коли чинним за­конодавством передбачено зарахування цієї роботи до зага­льного трудового стажу працівників;

^ про час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом ві­ком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком ме­дичного закладу потребує постійного стороннього догляду (п. «Е» ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»), у тому числі за престарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з меди­чним висновком);

^ безробітним особам - про період одержання допомоги по безробіттю - заносить у трудову книжку орган державної служби зайнятості населення.

Зазначені вище записи вносяться до трудової книжки перед за­несенням відомостей про роботу на цьому підприємстві (в установі, організації).

Занесення відомостей про нагородження і заохочення. До

трудових книжок працівників у розділ «Відомості про нагороджен­ня» заносяться відомості про нагородження державними нагорода­ми України та відзнаками України; у розділ «Відомості про заохо­чення» заносяться відомості про заохочення за успіхи в праці.

До трудових книжок не заносяться записи про премії, передба­чені системою заробітної плати або виплата яких має регулярний характер.

Порядок занесення відомостей про нагороди і заохочення та­кий: у графі 3 відповідного розділу трудової книжки пишеться у вигляді заголовка назва підприємства, нижче у графі 1 зазначається порядковий номер запису (нумерація зростає протягом усього пері­оду трудової діяльності працівника); у графі 2 ставиться дата наго­родження або заохочення; у графі 3 записується, хто нагородив або заохотив працівника, за які досягнення і якою нагородою або зао­хоченням; у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (із посиланням на дату, номер і назву документа).

Заповнення трудової книжки при звільненні. Записи про причи­ни звільнення у трудовій книжці мають вчинятися у повній відповід­ності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на від­повідну статтю, пункт закону. Наприклад: «Звільнено у зв'язку з про­гулом без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП України».

При розірванні трудового контракту з ініціативи працівника з причин, із якими законодавство пов'язує надання певних пільг та пе­реваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначен­ням цих причин. Наприклад: «Звільнено за власним бажанням із зара­хуванням до вищого навчального закладу, ст. 38 КЗпП України».

Запис у трудовій про звільнення книжці працівника провадить­ся з дотриманням таких правил: у графі 1 ставиться порядковий номер запису; у графі 2 - дата звільнення; у графі 3 - причина зві­льнення; у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис -наказ (розпорядження), його дата і номер.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

Наприклад, трудовий договір з працівником підприємства припи­няється у зв'язку із скороченням штату 10 жовтня 2006 р., який є остан­нім днем роботи працівника на цьому підприємстві. У трудовій книжці працівника потрібно зробити такий запис: у графі 1 розділу «Відомості про роботу» ставиться порядковий номер запису, у графі 2 - дата звіль­нення (10.10.2006 р.), у графі 3 записується: «Звільнено за скорочен­ням штатів, п. 1 ст. 40 КЗпП України», у графі 4 зазначаються дата і номер наказу (розпорядження) про звільнення.

У разі переведення з одного підприємства на інше за пого­дженням між їх керівниками у графі 3 записується посилання на погодження: «Звільнено у зв'язку з переведенням на роботу на (на­зва підприємства), п. 5 ст. 36 КЗпП України».

У разі переходу на виборну посаду у графі 3 робиться запис «Звільнено у зв'язку з обранням на виборну посаду в (назва органі­зації), п.5. ст. 36 КЗпП України».

У разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із здійсненням заходів щодо вдосконалення організації управління промисловістю та іншими галузями народного господарства, крім підстав, передбачених чин­ним законодавством, робиться посилання на відповідне рішення Уряду України. Наприклад, у графі 3 записується: «Звільнено за скороченням штатів (чи чисельності) працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України» і далі в дужках зазначається відповідна постанова Кабіне­ту Міністрів України.

У разі призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років у тру­довій книжці органами соціального забезпечення ставиться штамп «Пенсію призначено». Штамп ставиться у розділі «Відомості про при­значенню пенсії». У трудових книжках раніше встановленого зразка (1938 рік) зазначений штамп ставиться на першій сторінці.

Вкладиш до трудової книжки. У тому разі, коли у трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, її доповнюють вкладишем.

Вкладиш вшивається у трудову книжку, заповнюється і ведеть­ся власником або уповноваженим ним органом за місцем роботи працівника у такому самому порядку, що й трудова книжка.

Вкладиш без трудової книжки недійсний.

Про кожний виданий вкладиш на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки зверху ставиться штамп розміром 10 х 25 мм з написом «Видано вкладиш» і тут же зазначаються серія і номер вкладиша. При кожній наступній його видачі має ставитися новий штамп із зазначенням серії і номера вкладиша.

У разі потреби доповнити трудову книжку вкладишем видаєть­ся вкладиш нового зразка незалежно від того, яку трудову книжку має працівник (нового чи раніше встановленого - 1938 і 1974 рр. -зразків).

Видача трудової книжки у разі звільнення. У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, внесені до трудової книжки за час роботи в цій організації, засвідчують підписом її ке­рівника або спеціально уповноваженої ним особи та печаткою ор­ганізації або відділу кадрів.

У трудовій книжці осіб працездатного віку потрібно зазначити час, тривалість та місце підвищення кваліфікації, за останні два ро­ки перед звільненням.

У разі звільнення особи, яка працювала в селянському (фер­мерському) господарстві за трудовим договором, або в разі припи­нення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудовій книжці, зроблених головою селян­ського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому госпо­дарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої особи місцевого органу державної виконавчої влади та засвідчується печаткою цього органу.

Трудова книжка заповнюється одночасно українською та ро­сійською мовами, обидва тексти засвідчуються окремо.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесенням до неї запису про звільнення.

При затримці видачі трудової книжки з вини власника або упо­вноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробі­ток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ, а також вносить­ся запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у встановленому порядку.

Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, то влас­ник або уповноважений ним орган у цей день насилає йому пошто­ве повідомлення із вказівкою про потребу отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначе­ну адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їхню вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» після дати запису в графі 3 записується: «Роботу припи­нено у зв'язку зі смертю», далі заповнюється графа 4 - зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується в установленому порядку.

Дублікат трудової книжки. Особа, яка загубила трудову кни­жку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пі­зніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнення - в інші строки, вла­сник або уповноважений ним орган видає працівнику нову трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.

Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами. У розділах «Відомості про роботу», «Відо­мості про нагородження», «Відомості про заохочення» при запов­ненні дубліката вносяться записи про роботу, а також про нагоро­дження і заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).

Якщо працівник до влаштування на це підприємство вже пра­цював, то при заповненні дубліката трудової книжки в розділ «Ві­домості про роботу» у графу 3 спочатку вноситься запис про зага­льний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який підтверджується документами.

Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначаєть­ся загальна кількість років, місяців і днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в який час і на яких посадах працював у мину­лому власник трудової книжки.

Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформлени­ми документами, записується за окремими періодами роботи в такому порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу; у графі 3 пишеться назва підприємства, де працював працівник, а також цех (відділ) і посада (робота), на яку було прийнято працівника. Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за суміщенням професій провадиться за бажанням працівника.

Якщо з поданих документів видно, що працівника переводили на іншу постійну роботу тій самій організації, то про це робиться відповідний запис.

Після цього у графі 2 записують дату звільнення, а в графі 3 -причину звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі

дані.

У тому разі, коли документи не містять усіх зазначених вище даних про роботу в минулому, в дублікаті трудової книжки запи­сують тільки ті дані, що є в документах.

У графі 4 зазначають назву, дату і номер документа, на підставі якого вчинено відповідні записи в дублікаті. Документи, що підт­верджують стаж роботи, повертаються власнику. Власник або упо­вноважений ним орган зобов'язаний сприяти працівникові в одер­жанні документів, які підтверджують стаж його роботи, що переду­вав влаштуванню на це підприємство.

Не зазначаються в підсумковому загальному стажі роботи, а записуються окремим рядком з посиланням на дату, номер і назву відповідних документів, крім відомостей, зазначених вище записи:

а) про час перебування у народному ополченні та партизансь­ких загонах із зазначенням дати зарахування і дати звільнен­ня зі служби;

б) про роботу як члена артілі промислової кооперації.

Якщо трудова книжка (вкладиш до неї ) стала непридатною (обгорілою, розірваною, забрудненою тощо), власник або уповно­важений ним орган за останнім місцем роботи видає працівникові дублікат трудової книжки (вкладиш до неї).

При цьому на першій сторінці трудової книжки, що стала не­придатною, робиться напис: «Видано дублікат», а книжка поверта­ється її власнику. При влаштуванні на нове місце роботи працівник зобов'язаний пред'явити дублікат трудової книжки.

Розрахунки за трудові книжки та їх зберігання. За виписування трудової книжки з працівника стягується сума її вартості. У разі видачі дубліката трудової книжки, втраченої з вини працівника, стягується плата у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати.

У разі неправильного первинного заповнення трудової книжки або вкладиша до неї, а також псування бланків внаслідок недбалого зберігання вартість зіпсованих бланків сплачує організація.

Якщо трудову книжку працівника загублено організацією вна­слідок стихійного лиха або з інших причин, працівникові видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості.

Трудові книжки та дублікати, не одержані працівниками при звільнені, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів, окремо від трудових книжок працюючих осіб. Після того як цей строк ми­нув незатребувані трудові книжки (дублікати) зберігаються в архіві організації протягом 50 років, а після закінчення зазначеного стро­ку їх можна знищити в установленому порядку.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний постійно мати запас бланків трудових книжок і вкладишів до них.

Облік трудових книжок. В організації ведеться така докумен­тація з обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:

а)         книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 11 серпня 1993 р. № 180;

б)        книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, за- тверджена наказом Мінстату України від 11 серпня 1993 р.

№ 180.

До Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них вносяться всі операції, пов'язані з одержанням і витрачанням блан­ків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та но­мера кожного бланку. Книгу веде бухгалтерія.

Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них веде відділ кадрів або інший підрозділ (співробітник), який оформляє прийняття і звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на ро­боту, а також трудові книжки і вкладиші до них, видані працівни­кам знову із записом серії і номера.

У разі одержання трудової книжки у зв'язку із звільненням працівник розписується в особистій картці і книзі обліку.

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника і печаткою.

Бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бу­хгалтерії як документи суворої звітності і видаються за заявкою в підзвіт особі, відповідальній за ведення трудових книжок.

Після закінчення кожного місяця, особа, яка відповідає за ведення трудових книжок, подає бухгалтерії звіт про наявність бланків трудо­вих книжок і вкладишів до них та про суми, одержані за заповнення трудової книжки і вкладишів до них, з додатком прибуткового ордера.

На зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладишів до них складається акт за формою, затвердженою нака­зом Мінстату України від 11 серпня 1993 р. № 180.

Розгляд трудових спорів. Відповідно до ст. 224 Кодексу Зако­нів про працю України комісія з трудових спорів є обов'язковим первинним органом для розгляду трудових спорів, пов'язаних із ве­денням трудових книжок.

Роз'яснення питань, пов'язаних із веденням трудових книжок надає Міністерство праці і соціальної політики України.