Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

4.4,особливості документального оформлення організації роботи з кадрами в органах місцевої влади

 

Організацію роботи з кадрами у міській державній адміністрації здійснює відділ кадрової роботи та з питань державної служби, а в го­ловних управліннях, відділах та інших службах місцевої державної адміністрації - структурні підрозділи (відділ, сектор, служба) кадрів.

Координацію роботи з кадрами, наприклад у Київській міській державній адміністрації, здійснює регіональна рада по роботі з кад­рами.

У секретаріаті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших службах місцевої державної адміністрації розробляються рі­чні і перспективні плани роботи з кадрами, в яких визначаються за­ходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, заохочення і контролю за їх роботою.

Прийняття на державну службу в місцеву державну адмініст­рацію здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Прийняття осіб на роботу до місцевої державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорії державних службовців, та увільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби, керівни­ки структурних підрозділів місцевої державної адміністрації ви­вчають ділові якості осіб, які претендують на посади державних службовців.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитись в установленому порядку стажу­вання у відповідних структурних підрозділах адміністрації.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися ви­пробування строком до шести місяців. У разі негативного результа­ту випробування особа звільняється з посади державного службов­ця відповідно до законодавства про працю.

Особи, які вперше призначаються на посади державних службов­ців, приймають Присягу і підписують її текст, передбачений ст. 17 За­кону України «Про державну службу», про що робиться запис у трудовій книжці.

Для зайняття посад державних службовців та просування їх по службі в місцевій державній адміністрації та її структурних підроз­ділах створюється кадровий резерв. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, що сприяє набуттю ни­ми практичного досвіду, необхідного для зайняття посад.

Переважне право просування по службі мають державні служ­бовці, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих ре­зультатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій професійний рівень.

Відрядження керівництва та працівників місцевої державної адміністрації здійснюється у відповідності з планами роботи адмі­ністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з документами центральних органів влади.

Відрядження оформляється розпорядженням керівника місце­вої державної адміністрації за поданням одного із його. Проект ро­зпорядження про відрядження в межах держави готується відділом кадрової роботи з питань державної служби, а про відрядження за кордон - службою міжнародних зв'язків секретаріату місцевої дер­жавної адміністрації.

Посвідчення про відрядження в межах держави оформляється відділом кадрової роботи та з питань державної служби на підставі виданого розпорядження і підписується заступником голови місце­вої державної адміністрації - керівником секретаріату.

Посвідчення про відрядження за кордон оформляється служ­бою міжнародних зв'язків на підставі виданого розпорядження і пі­дписується заступником голови з питань міжнародних зв'язків або особисто головою держадміністрації.

У разі, коли заступники голови, працівники секретаріату, кері­вники структурних підрозділів місцевої державної адміністрації від'їжджають у відрядження, яке не оформляється у місцевій дер­жавній адміністрації, вони повинні обов'язково повідомити про це голову адміністрації та отримати його письмову згоду на виїзд у ві­дрядження.

Чергові відпустки працівникам міських державних адміністрацій надаються в установленому порядку згідно з графіком відпусток.

Графік відпусток першого заступника, заступників голови, ке­рівників структурних підрозділів секретаріату місцевої державної адміністрації, керівників її головних управлінь, управлінь та інших служб затверджується розпорядженням голови адміністрації.

Графік відпусток працівників секретаріату місцевої державної адміністрації затверджується наказом заступника голови адмініст­рації - керівника секретаріату.

Перший заступник та заступники голови місцевої державної адміністрації подають до відділу кадрової роботи та з питань дер­жавної служби до 15 грудня кожного року пропозиції щодо скла­дання графіків чергових відпусток на керівників структурних під­розділів секретаріату адміністрації, керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб.

Відпустка надається на підставі заяви, яка за 14 днів до початку відпустки подається на ім'я голови адміністрації. Заява про надання відпустки керівників головних управлінь, управлінь, відділів та ін­ших служб місцевої державної адміністрації, керівників структур­них підрозділів секретаріату має бути погоджена у відповідного за­ступника голови адміністрації.

Відпустки працівникам секретаріату надаються на підставі зая­ви, яка за 14 днів до початку відпустки подається на ім'я заступни­ка голови місцевої державної адміністрації - керівника секретаріа­ту. Заява про надання відпустки має бути погоджена керівником структурного підрозділу секретаріату та відповідним заступником голови місцевої державної адміністрації.

Відпустки працівникам секретаріату надаються наказом по се­кретаріату місцевої державної адміністрації.

Контроль за дотриманням графіку відпусток здійснюється від­ділом кадрової роботи та з питань державної служби.