Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

Аннотация

 

Т.В. ІВАНОВА Л.П. ПІДДУБНА

 

ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

®

Киів - 2007

УДК 651.4/.9(075.8) ББК 65.050.2я73 І-20

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-996 від 20.04.2006 р.)

 

 

Рецензенти:

Петрова І.Л. - доктор економічних наук, професор, завідувач ка­федри менеджменту та маркетингу університету економіки та права «Крок»;

Невелєв О.М. - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Орлатий М.К. - доктор економічних наук, професор кафедри ре­гіонального управління місцевого самоврядування та управління містом На­ціональної академії  державного управління при президентові України.

Іванова Т.В., Піддубна Л.П. І-20 Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літерату­ри, 2007. - 360 с.

ISBN 978-966-364-474-5

З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються пи­тання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уні­фікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються побудова служб документаційного забез­печення управління, організація документообігу установи, документуван­ня діяльності колегіальних органів управління. Значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням докумен­тування діяльності роботи з кадрами, зокрема організації кадрової робо­ти з державними службовцями. Подані матеріали щодо історичних ас­пектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів.

 

ISBN 978-966-364-474-5   © Іванова Т.В., Піддубна Л.П.

© Центр учбової літератури, 2007