Ділова кар’єра - Навчальний посібник (Дахно І. І.)

2.2. ділова іноземна мова

2.2.1. Мова для бізнесу і бізнес-мова

Мовні програми для бізнесу розраховані на людей, які опіку- ються повною професійною діяльністю та тих, хто бажає отримати за кордоном роботу за певним профілем.

Перша вирізняльна риса бізнесових мовних програм від за- гальних  мовних програм полягає у контингенті тих,  хто навча- ється. Друга вирізняльна риса полягає у тому, що курси загальної іноземної мови (наприклад, англійської чи будь-якої іншої)розра- ховані на те, щоб студенти навчилися чотирьом основним лінгвіс- тичним умінням та навичкам — усній мові, аудіюванню, читанню та письму. Навчання цим основним чотирьом засадам спирається на найрізноманітнішу тематику-від побуту до країнознавства. Спе- ціалізація — відсутня.

Мовні програми для бізнесу призначені для тих, кому іноземна мова необхідна для ведення власної підприємницької діяльності чи підвищення своєї привабливості на міжнародному ринку праці. Ділова іноземна мова має чітко відображений зміст.

Вивчення іноземної мови на загальних курсах, може відбувати- ся у групах з 15 чоловік. На курсах ділової мови кількість слухачів у групах не перевищує 4–6 осіб.

Курси з ділової іноземної мови можна розділити на дві групи: А) мова для бізнесу;

В) бізнес-мова.

Мова для бізнесу — це навчання лінгвістичним тонкощам для певного виду професійної діяльності. Наприклад, мова для заняття правом, медициною є виконання роботи у складі екіпажем пові- тряних  і морських  суден, виконання обов’язків секретаря чи го- тельного персоналу.

Завдання курсів бізнес-мови полягає у тому, щоб навчити клі- єнта спілкуватися з бізнес-партнерами, не залучаючи до цього пе- рекладачів.

Спільним  для обох типів  програм є те, що навчатися на них доцільно тоді, коли слухачі вже мають рівень знань з певної мови, який можна вважати як середній чи вище.

 

Середній рівень знань іноземної мови забезпечують зарубіжні лінгвістичні школи за умови занять впродовж 20 тижнів. Відбува- ються щонайменше 20 уроків щотижня, тобто по 4 уроки кожного робочого дня.

Лінгвістичні школи опрацювали також такі програми навчан- ня, як  мова для керівників чи мова для дуже важливих персон (VIP). Їх сутність полягає у тому, щоб впродовж найкоротшого часу дати слухачам максимум  мовних знань.

Автор цих рядків є автором таких книг:

1. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной соб- ственности.

2. Энцеклопедический англо-русский словарь по интеллекту- альной собственности (К.:  Видавець Паливода А. В.,2007. – 296 с.

3. Англо-український географічний глосарій. (К.: Центр учбо- вої літератури, 2007. — 390 с.).

4. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій (К.:  Центр учбової літератури, 2007. — 234 с).

Створив також англо-українські глосарії з: міжнародної еко- номіки (Світова економіка. Навчальний посібник-К.: Центр учбо- вої літератури,2008. – 280 с.); міжнародної торгівлі (Міжнародна торгівля. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. —

296 с.) міжнародного приватного права (ще не опубліковано).

У студентські  роки закінчив Другі державні  вечірні  3-річні курси іноземних  мов м. Києва. Певну користь вони принесли, але не вони були визначальними в оволодінні англійською мовою. Ви- рішальні фактори – бажання і самоосвіта.

Коли в 1971–1973  роках  доля після  університету  закинула служити командиром мотострілецького  взводу на радянсько-ки- тайський кордон на Далекому Сході, то виписав щотижневий жур- нал «New Times» («Новое время»)і перечитував його від початку до кінця, поповнюючи запас слів. Повернувшись з армії, придбав ламповий радіоприймач і впродовж більше трьох десятиліть слу- хав англомовну програму «BBC World Service». Нині  – не можу її знайти.

Спираючись на власний досвід, автор формулює такі  основні поради:

•           орієнтуйтеся  у граматиці; варто виготовити  таблицю із зразками часів — (Indefinite, Continuous,  Perfect)  та ін- шими засадами граматики;

•           читайте вголос англійські тексти;

 

•           не лінуйтеся спілкуватися з англомовними людьми, коли така можливість є;

•           не лінуйтеся перекладати з англійської на українську (ро- сійську), а згодом і навпаки;

•           слухайте радіо чи слухайте і дивіться телевізор з англомов- ними програмами.

Кількість освітніх програм, що викладаються англійською мо- вою у неангломовних країнах, продовжує збільшуватися. Лідером станом на весну 2008 року були Нідерланди. До такого висновку дійшла Асоціація з академічного  співробітництва. Її фахівці ви- конали соціологічне  дослідження  2,2 тис. навчальних  закладів, що знаходилися у 27 країнах Європи. Впродовж 5 років, що пере- дували опитуванню, кількість англомовних курсів у вузах Європи збільшилася втричі і сягнула 2,4 тис. програм.

Найбільш інтенсивно цей прогрес відбувався у північних кра- їнах Європи. Там було сконцентровано більшість  програм вищої освіти, що викладалися англійською мовою.

Окрім  англійської мови, у Києві станом на весну 2008 року популярністю користувалися курси  німецької, французької,  іс- панської, арабської і китайської мови.

Курс вивчення мови, як правило, мав 6 рівнів. Тривалість на- вчання на одному три-чотири місяці. Фахівці радили пройти що- найменше три рівні для того, щоб оволодіти мовою на розмовному рівні.

Як правило, учбові групи складаються з 4–6 осіб. Вартість на- вчання впродовж трьох місяців  коливалася від 900 до 2,6 тисяч грн. — залежно від рівня  знань та вибраної мови. Ціна  занять з німецької, французької  та іспанської мови на початкових (1–2) рівнях  складала від 900 грн.  до 1,2 тис. грн.  Середні рівні  (3–4) коштували 1–1,5 тис. грн., а 5–6 рівні — 1,5–2,2 тис. грн. Кожний рівень китайської, арабської та інших екзотичних мов коштував на 150–400 грн. дорожче.

Були і додаткові витрати. Література коштувала 50–120 грн. Диски з розмовними  вправами коштували 20–40  грн.  Ті,  хто хотів  навчатися  мові індивідуально  з викладачем,  платив від

25 до 150 грн. за одну годину.

Наводимо перелік низки столичних курсів, які навчали рідким іноземним мовам.

 

Назва курсів

Контакти

Мови

 

Магістр

 

www.magistr-ltd.kiev.ua

272 15 69

Болгарська, порту- гальська, голланд- ська, польська, серб- ська, чеська, грецька, арабська, японська, китайська, корей- ська, іврит, турецька

 

Хельга

 

www.helgacentr.com

246 76 82

Грецька, польська, чеська, швецька, нор- везька, голландська, арабська, турецька, японська

 

Інтерлінгва

 

www.interlingva.com.ua

492 09 68

Турецька, арабська, японська, китайська, грецька, польська, чеська

 

Репетитор

www.repetitor.com.ua

233 93 13

Сербохорватська, ру- мунська, польська

Освіта без кордонів

 

239 31 19

Турецька,  арабська, китайська

 

2.2.2.Тести  з англійської мови

Складання тестів з англійської мови спонукається  низкою чинників. Комусь сертифікат потрібний для того, щоб самому собі підтвердити рівень знань. Комусь сертифікат потрібний для роботи чи навчання за кордоном. Ще іншим — для еміграції чи успішної кар’єри в Україні. Як правило, вибір екзамену залежить від тих цілей, які переслідує зацікавлена особа.

Для еміграції, навчання або роботи за кордоном зазвичай ви- магаються сертифікати TOEFL або IELTS.

Пояснимо абревіатури

TOEFL — Test of English as Foreign Language (Тест з англійської як іноземної мови);

 

IELTS-International English Language Testing System (Міжна- родна система тестування з англійської мови).

Сертифікат IELTS, що засвідчує практичне володіння мовою, визнається більшістю  університетів  Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, а також університетами інших країн, де викла- дання відбувається англійською мовою. У США станом на кінець

2007 року цей сертифікат визнавався невеликою низкою універси- тетів, але ця низка зростала.

Сертифікат IELTS у всьому світі визнається як документ,  що підтверджує володіння  на високому  рівні  письмовою та усною англійською мовою. У абсолютній більшості  випадків сертифі- кат IELTS вимагають у тих,  хто претендує на роботу за багатьма професіями, зокрема, у медсестер, лікарів, журналістів тощо.

Екзамен на одержання сертифіката IELTS вважається одним з найавторитетніших тестів з англійської мови. У Києві станом наприкінці 2007 року можливість скласти тест існувала у Британ- ській Раді (British Council).  Вартість сягала 200–340 доларів за- лежно від центру, де цей тест складався. Тест тривав близько трьох годин. Його результати вважалися чинними впродовж двох років.

Іспит за TOEFL вважається одним з найскладніших, які коли- небудь створювалися фахівцями.  Скласти його зовсім непросто, навіть, тому, хто вивчав англійську мову впродовж тривалого про- міжку часу.

Висота планки, яку має подолати той, хто тестується, цілком виправдана. Той, хто пройшов тестування готовий до того, щоб без особливих труднощів  працювати у команді  з тими,  для кого англійська мова є рідною. Така людина здатна слухати лекції в уні- верситеті з англійською мовою викладання.

Слід мати на увазі,  що іспит  за системою TOEFL вимагає спеціальної ретельної підготовки. Тест базується на найбільш складних  і делікатних темах англійської граматики. Ці  теми, як правило, не вивчаються достатньо глибоко у вузах України. Вартість тесту на одержання сертифіката TOEFL складала напри- кінці 2007 року 150–300 доларів. Вартість залежала від центру складання тесту.

Український центр оцінювання якості освіти наприкінці жов- тня 2008 року оприлюднив методичні рекомендації щодо підготов- ки до зовнішнього тестування з іноземних  мов. Спеціалісти ради- ли старшокласникам якомога  більше працювати з матеріалами

 

з автентичних джерел — радіо — та телепередачами, газетними публікаціями, учбовими аудіо-та відеозаписами.

Час тестування — 160 хвилин. 40 хвилин  виділялося на ау- діювання  учасників. Решта дві години – на виконання завдань з читання і письма. Реєстрація бажаючих розпочиналася 1 листопада

2008 року на інтернет-сайтах  регіональних центрів оцінювання якості  освіти.

Зовнішнє  тестування з англійської мови відбулося 2 червня, а з інших мов — 3 червня 2009 року.