Дитяча психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т. В.)

Передмова

Докорінне реформування системи освіти України передбачає по- силення гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, його  побудову на  засадах розвивальної психології, де дитині відво- диться активна роль – роль суб’єкта діяльності й спілкування.

Становлення суб’єктності дитини напряму залежить від доросло- го,  його  дбайливого, уважного, терплячого й тактовного ставлення, від поваги до дитини з перших днів її життя, від змістовного й емоцій- но теплого спілкування з нею.

При  підготовці посібника автор  вважав головною своєю  задачею формування у студентів такої педагогічної позиції, за  якої дитина сприймається як самоцінна й неповторна особистість, здатна до воле- виявлення та ініціативи. Провідні завдання педагога, при вирішенні яких необхідні знання з дитячої психології, полягають у тому, щоб розпізнавати й підтримувати педагогічно значущі прояви активності дитини, спрямовувати їх у належному руслі; спиратись на бажання та інтереси вихованців при  формуванні в них  початкових уявлень та чимдалі складніших знань про оточуюче, при озброєнні їх навичками спілкування й діяльності.

Підготовка студента до вирішення вищезгаданих завдань зна- йшла у посібнику свою реалізацію через  таку побудову змісту кожної теми, де головна увага приділяється проблемі налагодження педаго- гом спілкування з дитиною та з дитячим колективом з опорою  на іні- ціативу вихованців.

При розробці посібника використовувались матеріали навчально- методичних праць Г. О. Люблінської. О. О. Смірнової, Г. А. Урунта- євої, В. К. Котирло, С. Є. Кулачківської, Ю. О. Приходько, С. П. Ти- щенко, С. О. Ладивір, О. Л. Кононко.

З метою  ілюстрування основних положень дитячої психології використані фрагменти експериментальних робіт  О. В.  Запорожця, М. І. Лісіної, Л. А. Венгера, А. Г. Рузської, В. К.  Котирло, О. О. Смір- нової та ін.

Посібник складається з курсу лекцій, містить словник основних понять та список рекомендованої і використаної літератури.

Курс  лекцій розподіляється на п’ять модулів, що охоплюють 28 лекційних теми. Розподіл навчального матеріалу на  п’ять модулів

Передмова

зумовлений традиційним  підходом до  визначення основних етапів психічного розвитку дитини, а також необхідністю детального роз- гляду дошкільного дитинства, що відповідає професійній спрямова- ності посібника. До кожної лекції подається список літератури, вико- ристаної при її написанні та рекомендованої до поглибленого вивчен- ня студентами. Посилання по тексту зроблено за загальним списком літератури у кінці посібника.

Умовні позначення: 1;2 – вік  дитини 1 рік 2 місяці.

 

13

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ

КУРС

МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ