Дитяча психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т. В.)

АнотацІя

Т. В. Дуткевич

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012

УДК  159.9(075.8)

ББК  88.8я73

Д 84

Гриф надано

Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України

(Лист № 1/11-2709 від 04.04.2011 р.)

Рецензенти:

Приходько Ю. О. – доктор психологічних наук, професор кафедри

психології та педагогіки інституту педагогіки і психології національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;

Радчук Г. К. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного

університету ім. В. Гнатюка;

Савицька О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології праці та управління закладами освіти Кам’янець-Подільського

національного університету ім. І. Огієнка.

 

Д 84

Дуткевич Т. В.

Дитяча психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,

2012. – 424 с.

ISBN 978-611-01-0323-7

 

У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілку- вання, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особис- тості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передба- чених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкі-

льна освіта”, „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів.

 

ISBN 978-611-01-0323-7

УДК 159.9(075.8)

ББК 88.8я73

© Дуткевич Т. В., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.