Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

1.4. порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліків

Розкриття теми цілей та змісту управлінського обліку було б неповним без детальної порівняльної характеристики його з фінансо­вим обліком, що полегчує перехід від вивчення одного облікового предмета до іншого. Для зручності порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку представлена у табл. 1.1.

Виходячи з інформаційного матеріалу, наведеного в табл. 1.1. можна зробити ряд висновків.

По-перше, управлінський облік, на відміну від фінансового, не регламенований наказами і постановами державних органів влади і не керується загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами, а розроблюється, спираючись на вимоги адміністрації конкретного ок­ремо взятого підприємства.

По-друге, у зв'язку з комерційною таємницею, дані уп­равлінського обліку використовують лише внутрішні споживачі інформації (менеджери, спеціалісти, власники підприємства), на відміну від фінансового обліку, інформація якого відкрита і широко використовується зовнішніми її споживачами.

По-третє, у фінансовому обліку зосереджена увага на підприємстві в цілому, спираючись на вже фактично здійснені господарські операції і отримані фінансові результати протягом звітного періоду. Поряд з тим, в управлінському обліку наголос робиться на оцінюванні діяльності окре­мих структурних підрозділів підприємств, виробництві тієї чи іншої про­дукції, а також ії реалізаціії з урахуванням територіального і товарного сегментів ринку, що враховуючи поєднання управлінського обліку з про­гнозуванням, плануванням, контролем і аналізом, визначає його спрямо­ваність на майбутнє при розробці стратегії розвитку підприємства.