Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

1.3. принципи і функції управлінського обліку

 

Господарська діяльність кожного підприємства спрямована на підвищення рівня ефективності використання його виробничого по­тенціалу.

Враховуючи вимоги керівництва, спрямовані на реалізацію по­ставлених завдань, можна виділити такі функції управлінського обліку:

контрольна;

інформаційна;

прогнозна.

Контрольна функція управлінського обліку забезпечується здійсненням оперативного контролю та оцінювання виконання ви­робничих завдань і досягнення запланованих показників як струк­турних підрозділів, так і підприємства в цілому шляхом здійснення порівняння.

Інформаційна функція управлінського обліку реалізується шляхом забезпечення керівників структурних підрозділів і підприємства необхідною інформацією для здійснення планування, контролю і всебічного аналізу з метою прийняття ефективних уп­равлінських рішень.

Прогнозна функція управлінського обліку полягає в розробці планів виробництва і розвитку підприємства на майбутнє з урахуван­ням фактичних результатів діяльності, спираючись на очікувані цінові коливання на засоби і предмети праці та можливості збережен­ня і розширення ринку збуту на продукцію, роботи і послуги.

Успішна реалізація функцій управлінського обліку забезпе­чується дотриманням таких принципів:

безперервності діяльності підприємства;

періодичності;

комплексності;

повноти й аналітичності інформації;

оцінювання результатів діяльності структурних підрозді­лів підприємства;

бюджетного методу управління витратами.

Принцип безперервності діяльності підприємства ба­зується на розробці планів короткострокового та довгострокового розвитку підприємства (планування поставок матеріалів та комплек­туючих від постачальників, розширення асортименту виробництва продукції, формування ринку збуту і т.ін.) з урахуванням того, що підприємство буде працювати в майбутньому без намірів його са­моліквідації.

Принцип періодичності забезпечується тим, що прийняття оперативних управлінських рішень неможливе без чітко організова­ної системи збору і обробки інформації. Облікові дані цінні для керівництва лише за умови своєчасності їх отримання. Реалізація цього принципу забезпечується запровадженням на підприємстві на­лежної системи документообороту.

Принцип комплексності дотримується шляхом разової фіксації здійснюваних господарських операцій та їх результатів в

облікових документах (первинних або зведених) і наступному вико­ристанні зазначеної інформації в системі як управлінського, так фінансового обліку без повторної фіксації та розрахунків. Так, зважа­ючи на специфічний характер інформації управлінського обліку, збір необхідних даних може бути здійснений з використанням уже задіяних в обігу на підприємстві документів без нагальної потреби запровадження нових.

Принцип повноти й аналітичності інформації полягає в то­му, що інформація, яка надходить з первинних підрозділів до бухгал­терії та до менеджера, повинна бути деталізована настільки, щоб на її основі була можливість провести необхідний аналіз і прийняти оперативні управлінське рішення. Надмірна деталізація облікової інформації може призвести до ускладнення проведення аналізу і як наслідок — до втрати оперативності при прийнятті потрібних рішень.

Принцип оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів підприємства полягає в тому, що фінансовий результат підприємства не завжди є відображенням ситуації в кожному його підрозділі зокрема. Діяльність одних підрозділів може забезпечувати значні фінансові надходження для підприємства, інших — невеликі надходження або навіть приносити збитки. Проте існування неефек­тивних і збиткових підрозділів може бути виправдане з позиції виго­ди від їх роботи для підприємства в цілому, а також забезпечення зай­нятості працівників і збереження трудового потенціалу суб'єкта гос­подарювання.

Принцип бюджетного методу управління витратами вико­ристовується здебільшого на великих підприємствах як інструмент планування, контролю та аналізу в системі управлінського обліку. Бюджетуванням (кошторисами) охоплюються процеси постачання, виробництва і реалізації продукції підприємства у розрізі структур­них підрозділів. У кошторисах відображують як заплановані витрати, так і доходи та прибутки підприємства від різних видів діяльності.