Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

ВІдомІсть 3-м за січень 2004 р.

Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

За рахунками 34, 36, 37, 50, 55,60, 62, 63, 64, 65, 67, 68 і 69

3

а п и с У

до-ку-ме-нта

Показники

Сальдо на початок місяця

Усього за дебетом

3 кредиту рахунків в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

 

 

 

 

Де-

бет

Кре­дит

Ко­реей раху­нок

Сума

 

20

23

ЗО

31

66

70

79

92

64

Усього

за креди­том 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Де-

бет

Кре­дит

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

1

 

572 Степаненко Т.Т.

500

-

 

-

 

 

 

62

 

 

 

 

43S

 

500

-

-

 

2

 

372 ІваненкоВ.М.

200

-

 

-

 

 

 

50

 

 

 

 

150

 

200

-

-

 

3

 

372 Петренко МП.

-

-

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

250

-

 

4

 

377ЖукВ.М.

2300

-

 

-

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

300

2000

-

 

-

 

37 Разом

3000

-

 

250

 

 

 

412

 

 

 

 

5SS

 

1000

2250

-

 

-

 

60 Коротк.потки

-

70000

 

-

 

 

 

 

30000

 

 

 

 

 

30000

-

100000

 

1

 

64 Утримлі і/пл.

-

-

 

-

 

 

 

 

 

216S

 

 

 

 

216S

-

2168

 

2

 

64 Подат. на нриб.

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

4203

 

 

4203

-

4203

 

3

 

64 ПДВ

-

-

65

20000

 

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

10000

10000

-

 

-

 

64 Разом

-

-

 

20000

 

 

 

 

 

216S

10000

4203

 

 

16371

10000

6577

 

1

 

65 Пенсійний фонд

-

-

 

-

 

 

3200

 

 

344

 

 

2304

 

5S4S

-

5848

 

2

 

65 Соц. страхуєш.

-

-

 

-

 

 

290

 

 

S6

 

 

209

 

5S5

-

585

 

3

 

65 фонд, іайнят.

-

-

 

-

 

 

190

 

 

S6

 

 

137

 

413

-

413

 

-

 

65 Разом

-

-

 

-

 

 

36S0

 

 

516

 

 

2650

 

6S46

-

6846

 

1

470

63 Завод Проммаш

7000

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

7000

-

 

2

685

63 Промсервіс

-

12000

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

12000

 

 

710

 

-

-

5J

25200

 

21000

 

 

 

 

 

 

 

4200

25200

-

-

 

3

275

63 Лісопостач

-

-

5J

16800

 

14000

 

 

 

 

 

 

 

2S00

16S00

-

-

 

4

170

63 Дніпр.дер.комб.

-

-

 

-

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

1000

6000

-

6000

 

5

7S0

63 ЗапорЬьклавод

-

-

 

-

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

12000

72000

-

72000

 

-

 

63 Разом

7000

12000

 

42000

60000

40000

 

 

 

 

 

 

 

20000

120000

7000

90000

 

Сторінка 2       Відомості 3-М

 

Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці (рахунок 66)

 

з/ п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Залишок невиплаче-ної заробіт-ньої плати на початок місяця

(кредит)

3 кредиту рахунку 66 в дебет

рахунків (15,23,30,31,39,47,64,84,85 )

В дебет рахунку 66 з кредиту рахунків (31,37,64,65,66,68,70)

Залишок не-виплаченої заробітної плати на кі­нець місяця (кредит)

 

 

 

92 Адмініс­тративні витрати

23 Вироб­ництво

Разом за кредитом рахунку

ЗО Каса

64 Розра­хунки за подат­ками й плате­жами

65 Пен­сійний фонд

65

Соціаль­не

страху­вання

65 Фонд зайня­тості

Разом за дебетом рахунку 

 

 

 

 

 

 

 

Ви да­но ав­анс

Сплаче­но за­боргова­ність 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Апарат управління

1

Іваненко В.М.

1200,00

2000,00

 

2000,00

 

1200,00

252,00

40,00

10,00

10,00

312,00

1688,00

2

Петренко М.П.

1000,00

1800,00

 

1800,00

 

1000,00

227,00

36,00

9,00

9,00

281,00

1519,00

3

Сидоренко М.К.

800,00

800,00

 

800,00

 

800,00

101,00

16,00

4,00

4,00

125,00

675,00

4

Жук В.І.

700,00

800,00

 

800,00

 

-

101.00

16,00

4,00

4,00

125,00

675,00

5

Степаненко Т. Т.

1000,00

1800,00

 

1800,00

 

-

227,00

36,00

9,00

9,00

281,00

1519,00

 

Разом

-

7200,00

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

Цех Же 1

1

Тимчук Г.А.

950,00

 

1800,00

1800,00

 

950,00

227,00

36,00

9,00

9,00

281,00

1519,00

2

Буряк В.Г.

1000,00

 

1450,00

1450,00

 

1000,00

183,00

29,00

7,25

7,25

226,50

1223,50

3

Рябенко П.І.

840,00

 

1450,00

1450,00

 

840,00

183,00

29,00

7,25

7,25

226,50

1223,50

 

Разом

-

 

4700,00

-

 

 

-

-

-

-

-

-

Цех Же 2

1

Ткаченко В.П.

970,00

 

1800,00

1800,00

 

970,00

227,00

36,00

9,00

9,00

281,00

1519,00

2

Трохимов С.М.

900,00

 

1750,00

1750,00

 

900,00

220,00

35,00

8,75

8,75

272,50

1477,50

3

Шотренко Г. 0.

840,00

 

1750,00

1750,00

 

840,00

220,00

35,00

8,75

8,75

272,50

1477,50

 

Разом

-

 

5300,00

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Всього

10200,00

7200,00

10000,00

17200,00

 

8500,00

2168,00

344,00

86,00

86,00

2684,00

14516,00