Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

7.2. особливості аналізу для підприємств, які виробляють і реалізують декілька видів продукції

Розкриваючи питання місця і ролі облікової інформації в сис­темі прийняття управлінських рішень, необхідно окрему увагу приділити аналізу на підприємствах, які виробляють і реалізують декілька видів продукції, оскільки із збільшенням асортименту про­дукції зростає й кількість варіантів можливих рішень, які можуть приймати менеджери з метою просування продукції на ринок і поліпшення фінансового становища фірм.

Для більш конкретного опрацювання даного питання розглянемо умовне підприємство, дані якого про заплановані обсяги виробництва і реалізації окремих видів продукції представлені у наведеному прикладі.

Приклад

Акціонерне товариство "Електронікс", провівши маркетингові дослідження, планує виготовляти і реалізувати за рік на споживчому ринку 6000 шт. калькуляторів і 2000 шт. годинників, тобто в пропорції 3 калькулятори на 1 годинник. За розрахунками змінні витрати на ви­робництво одного калькулятора становитимуть 22 грн., а одного годин­ника — 18 грн. Ціни реалізації одиниці продукції передбачається вста­новити в розмірі 30 грн. для калькуляторів і 34 грн. для годинників.

Враховуючи попередньо наведені дані, прогнозний звіт про ре­зультати діяльності підприємства можна представити за формою, на­веденою в табл. 7.1.

Таблиця 7.1.

Враховуючи те, що в силу різних ситуацій на ринку можливі зрушення як в обсягах реалізації продукції, так і змін цінової політи­ки на товари, роботи і послуги підприємства, з'ясуємо яку кількість з вказаного асортименту виробів необхідно реалізувати підприємству, щоб досягти критичної точки його беззбитковості. Для цього скористаємося методом рівняння, застосування якого було роз­глянуто в попередньому пункті даної теми.

Виходячи з того, що на один реалізований годинник припадає три калькулятори, кількість реалізованих годинників позначимо X, а кількість калькуляторів — відповідно 3Х. Здійснивши підстановку в формулу, отримаємо рівняння:

(30 х 3Х) + 34Х - (22 х 3Х) - 18Х - 68000 = 0. 90Х + 34Х - 66Х - 18Х - 68000 = 0.

40Х = 68000.

Х = 1700 шт.

Із наведеного розрахунку видно, що для досягнення критичної точ­ки підприємству необхідно реалізувати 1700 шт. годинників і 5100 шт. калькуляторів (1700 х 3 = 5100). Загальний же обсяг реалізації продукції повинен становити не менше ніж 6800 одиниць (1700 + 5100 = 6800).

Проте, зважаючи на ринкову ситуацію, кількість реалізованих підприємством калькуляторів і годинників, а також ціни на них за фак­тичними звітними даними були дещо іншими (див. табл. 7.2.).

Таблиця 7.2. Фактичний звіт про результати діяльності АТ "Електронікс" за 20         р.

 

№ з/п

Показники

Калькулятори

Годинники

Усього

1.

Кількість виготовленої і реалізованої продукції, шт.

3000

3500

6500

2.

Ціна за одиницю продукції, грн.

19

44

Х

3.

Виручка від реалізації, грн.

57000

154000

211000

4.

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

22

18

Х

5.

Собівартість реалізованої продукції (змінні витрати), грн.

66000

63000

129000

6.

Маржинальний доход, грн.

-9000

+91000

+82000

7.

Постійні витрати, грн.

Х

Х

68000

8.

Операційний прибуток, грн.

Х

Х

14000

Як видно з табл. 7.2., фактична кількість реалізованих кальку­ляторів склала 3000 шт., що на 50 \% менше від запланованого обся­гу в розмірі 6000 шт. за даними табл. 7.1. Так, ціна реалізації кальку­ляторів зважаючи на значну конкуренцію на ринку, не змогла підня­тися вище ніж 19 грн., що майже на 37 \% менше від запланованої ціни 30 грн. В той же час фактична ціна 19 грн. не покривала змінних витрат підприємства на виробництво калькуляторів, що становила 22 грн. Як наслідок реалізація кожного калькулятора приносила збитки підприємству в розмірі 3 грн. (19 грн. - 22 грн. = -3 грн). Виходячи із збитковості калькуляторів, на підприємстві було принято опера­тивне рішення про скорочення обсягів їх виробництва у два рази, тобто із 6000 шт. до 3000 шт. Це дало можливість зменшити вплив негативних факторів на формування фінансових результатів, оскільки від'ємність показника "маржинальний доход" від реалізації калькуляторів (див. табл. 7.2.) обмежилася лише 9000 грн. (57000 грн.- 66000 грн.= - 9000 грн.), а не можливо значно більшою сумою.

Поряд з тим, ситуація на ринку з реалізацією годинників мала для підприємства зовсім інший характер. Так, проти запланованого ви­робництва і реалізації годинників у розмірі 2000 шт. їх було вироблено і реалізовано 3500 шт., що на 75 \% більше. Зважаючи на значний по­пит на годиники даної марки підприємству вдалося підняти ціну їх ре­алізації з 34 грн. до 44 грн., тобто майже на 30 \%, що дало можливість отримати при реалізації 91000 грн. маржинального доходу.

Продовжуючи співставлення фактичних даних (табл. 7.2.) із пла­новими (табл. 7.1.), слід також відмітити, що отримання прибутку підприємством у розмірі 14000 грн. проти запланованих 12000 грн. ста­ло можливим і при 6500 одиниць реалізованої продукції проти заплано­ваних 8000 одиниць. Вказане було реалізоване завдяки збільшенню пи­томої ваги продукції з високим маржинальним доходом (годинники), що дало можливість не лише компенсувати втрати підприємства при ре­алізації калькуляторів, а в кінцевому підсумку ще й отримати прибуток.

Таким чином, наведений приклад є безпосереднім вираженням принципу управлінського обліку про оцінку результатів роботи як структурних підрозділів, так і підприємства в цілому, оскільки за­гальна прибутковість підприємства аж ніяк не може бути безпосе­реднім свідченням позитивних результатів роботи всіх його підрозділів, і навпаки.

Спираючись на отримані результати, в роботі АТ "Елек-тронікс" можна передбачити, що керівництвом підприємства можуть бути прийняті ряд наступних рішень.

По-перше, беручи до уваги вдале просування на ринку годин­ників, слід мабуть поліпшити рекламну кампанію з метою збільшен­ня обсягів їх збуту і зростання ціни реалізації одиниці продукції, що в результаті може привести до збільшення маржинального доходу.

По-друге, враховуючи складнощі в просуванні на ринку каль­куляторів, незважаючи на рекламні заходи, можливим буде прийнят­тя рішення про скорочення обсягів їх виробництва або навіть і повної його зупинки. Проте, зважаючи на стратегічне бачення в присутності підприємства на ринку калькуляторів, слід забезпечити покриття збитків, отриманих від реалізації калькуляторів, доходами від ре­алізації інших видів продукції.

По-третє, виходячи з доцільності забезпечення фінансової стійкості підприємства вкрай важливо диференціювати джерела фор­мування його доходів. Це можна реалізувати проведенням маркетин­гових досліджень і запровадженням виробництва технологічно но­вих виробів.

Зауважимо, що в даному розділі не ставилося за мету дати без­заперечні варіанти вирішення конкретних виробничих ситуацій, яких, зважаючи на обставини, на окремо взятому підприємстві і спо­живчому ринку може бути безліч, а показати, що при прийнятті уп­равлінських рішень слід враховувати велику кількість факторів, які в тій чи іншій мірі впливають на досягнення оптимальних результатів.

*    * *

Підсумовуючи розгляд як даного пункту, так і розділу в цілому відмітимо, що управління підприємством і витратами зокрема в останній час розглядається як своєрідне мистецтво, в якому не можна спиратися лише виключно на прості розрахунки прибутковості або збитковості ви­робництва продукції. Механізм формування управлінських рішень є ба­гатогранний, оскільки для досягнення максимальних результатів менед­жеру слід орієнтуватися і в питаннях маркетингу, дизайну, формах рекла­ми і позиціювання товару на ринку. Провівши відповідну рекламу, ство­ривши належний дизайн виробу, підприємство має всі шанси небажаний з фінансової точки зору для підприємства товар перевести до розряду прибуткових. Підтвердженням цього є результат роботи провідних фірм світу, вивчення і використання на практиці досвіду яких є вкрай важли­вим для побудови ефективного менеджменту підприємства.