Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Передмова

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, яка забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і позицію на ринку.

Практика розвитку провідних ринкових країн показала, що для ефективного управління підприємством необхідна така облікова інформація, яка, на відміну від інформації фінансового обліку, дозво­ляла б менеджерам в умовах конкуренції формувати гнучку цінову політику на ринку із урахуванням витрат і доходів суб'єкта господа­рювання як за номенклатурою товарів, так і сегментами ринку. Як наслідок це привело до виділення в економічно розвинутих країнах управлінського обліку як окремої системи обліку і звітності, інфор­мація якої використовується виключно для внутрішніх потреб підприємства.

Реформування економічних відносин, інтеграція України в світову економіку стали поштовхом щодо широкого використання облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. У цих умовах своє чинне місце в системі підготовки спеціалістів з обліку та аудиту зайняв управлінський облік.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку як системи збирання, обробки і аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень. При його підготовці враховано вимоги чинних законодавчих та нормативних документів, які врегульовують питання обліку вит­рат і доходів підприємств.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у най­більш доступній для сприйняття читачем формі, оскільки поряд із те­оретичними викладками у посібнику у значній кількості наводяться приклади, які сприяють засвоєнню матеріалу, а також широко пред­ставлені первинні облікові документи і облікові регістри, знання ти­пових форм і вимог щодо оформлення яких є теж дуже важливим для майбутнього спеціаліста з обліку. З метою полегшення користування навчальним посібником основні поняття, терміни і ключові моменти по тексту виділено жирним шрифтом.