Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

5.6. облік витрат на збут

 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витра­ти" визначено, що витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), включають витрати на збут.

Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової про­дукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опа­лення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, по­слуг.

На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних ма­теріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, аморти­зація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат на збут наве­дена в табл. 5.5.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визна­чення витрат на збут, виступають:

по амортизації — "Розрахунок амортизації основних за­собів";

по малоцінних та швидкозношуваних предметах — "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів" (див. зразок

4.5.);

витрат на відрядження — "Авансовий звіт" (див. зразок

4.10.);

заробітної плати — "Табель обліку використання робочого часу" (див. зразок 4.6.), а також складена на його підставі "Розрахун­ково-платіжна відомість.

Щомісячне списання витрат на збут оформлюється за допомо­гою розрахунка (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Для узагальненого обліку витрат на збут використовують жур­нал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при спро­щеній формі обліку — розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Накопичення даних про витрати на збут у розрізі статей каль-куляціх елементів витрат протягом року як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійсню­вати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 18), яка може бути аналогічно побудована і в електронному вигляді за умови викорис­тання ЕОМ.