Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

5.5. облік адміністративних витрат

 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витра­ти" визначено, що до адміністративних витрат відносяться такі за­гальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та уп­равління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату уп­равління підприємством та іншого загальногосподарського пер­соналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (опе­раційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включають­ся до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послу­ги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображуються за­гальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслугову­ванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відобра­жається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охо­рона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-теле­графні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат. Бухгалтерськими документами, які є підставою для визна­чення адміністративних витрат, виступають:

по амортизації — "Розрахунок амортизації основних за­собів";

по малоцінних та швидкозношуваних предметах — "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів" (див. зразок 4.5.);

-           грошових коштів — Виписка банку (див. зразок 4.12.);

витрат на відрядження — "Авансовий звіт" (див. зразок 4.10.);

заробітної плати — "Табель обліку використання робочого часу" (див. зразок 4.6.), а також складена на його підставі "Розрахун­ково-платіжна відомість".

Типова кореспонденція рахунків по обліку адміністративних витрат наведена в табл. 5.4.

Таблиця 5.4.

Типові бухгалтерські проводки по обліку адміністративних витрат

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

 

Дебет Кредит

1

2

3 4

1.

Нараховано амортизацію по ос­новних засобах, нематеріальних активах та малоцінних необорот­них активів адміністративного призначення

92 "Адміністра­тивні витрати"

13 "Знос необоро­тних активів"

2.

Віднесено виробничі запаси на адміністративні витрати

92 "Адміністра­тивні витрати"

20"Виробничі запаси"

3.

Списано малоцінні та швидко­зношувані предмети адміністра­тивного призначення

92 "Адміністра­тивні витрати"

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

4.

Проведено оплату банку послуг за розрахунково-касове обслуго­вування

92 "Адміністра­тивні витрати"

31 "Рахунки в бан­ках"

5.

Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати

92 "Адміністра­тивні витрати"

372 "Розрахунки з підзвітними осо­бами"

6.

Віднесено частину витрат майбу­тніх періодів на адміністративні витрати

92 "Адміністра­тивні витрати"

39 "Витрати май­бутніх періодів"

7.

Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на адміністративні витрати (електроенергію і кому­нальні послуги)

92 "Адміністра­тивні витрати"

63"Розрахунки з по стач альникам и та підрядниками

8.

Проведено нарахування на заро­бітну плату до фондів соціально­го спрямування

92 "Адміністра­тивні витрати"

65"Розрахунки за страхуванням"

9.

Нараховано заробітну плату пра­цівникам адміністративного пер­соналу

92 "Адміністра­тивні витрати"

66"Розрахунки з оплати праці"

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Узагальнення адміністративних витрат здійснюється при жур­нально-ордерній формі обліку в журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку — у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Накопичення даних про адміністративні витрати в розрізі статі калькуляції елементів витрат протягом року як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 17), яка може бути аналогічно побудована і в електронному вигляді за умов використання ЕОМ.