Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

5.2. облік витрат майбутніх періодів

 

Кожне підприємство в процесі своєї діяльності здійснює вит­рати, які не можна відразу віднести до витрат конкретного звітного періоду (місяця або року).

Виходячи з цього, в обліку існує необхідність розмежовувати такі витрати між окремими місяцями або роками з метою їх правильного включення до витрат того чи іншого звітного періоду.

Для узагальнення інформації щодо здійснення витрат у звітно­му періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів".

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати май­бутніх періодів", відносяться: сплачені авансом орендні платежі; оп­лата страхового поліса (страхування майна та ризиків); передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання для інфор­маційного забезпечення господарської діяльності підприємства; вит­рати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; витрати, пов'язані з освоєнням нових вироб­ництв та агрегатів.

За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відобра­жується накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду або собівартості виробленої продукції.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх ви­дами.

Що стосується сплачених авансом орендних платежів, суми оп­лаченого страхового поліса (страхування основних засобів підприємства і т.ін.), передплати за газети, журнали, періодичні та довідкові видання, то здійснення такого роду платежів відбувається, як правило, на початку звітного періоду (року). Списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду (того чи іншого місяця) зазначених авансових платежів здійснюється в розрахунку 1/12 від су­ми здійсненої передоплати на початок року.

Окрему увагу треба приділити витратам майбутніх періодів, які пов'язані з підготовчими до виробництва роботами, а також, з ос­воєнням виробництва нових видів продукції.

Під освоєнням виробництва розуміють комплекс заходів, спря­мованих на випуск нових видів товарів, які планується реалізувати на споживчому ринку, а також забезпечення виробника необхідною технічною документацією, яка засвідчує відповідність якісних харак­теристик виробу державним стандартам і надає право підприємству виробляти та реалізувати продукцію.

Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва продукції здійснюється в розрізі відповідних статей калькуляції, на яких здійснюється облік витрат, зокрема на:

витрати на проведення досліджень, пов'язаних з пошуком нових, до цього невідомих, матеріалів;

проектування, конструювання, розроблення дизайну нового виробу;

розроблення технологічного процесу виготовлення майбут­нього виробу;

виготовлення дослідного зразка;

розроблення і оформлення нормативної бази (отримання державного стандарту і т. ін.).

Кожна з наведених статей є комплексною, тобто, до її складу можуть входити трудові витрати (заробітна плата), відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати (вартість сировини, напівфаб­рикатів, комплектуючих), а також вартість робіт і послуг, виконаних іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Аналітичний облік витрат на підготовку і освоєння вироб­ництва здійснюється в розрізі конкретних видів продукції.

За фактом закінчення комплексу робіт, пов'язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, на підприємстві вирішується пи­тання щодо списання зазначених витрат на собівартість нового виду продукції. Списання таких витрат може здійснюватися двома способа­ми: 1) рівномірним; 2) за кошторисними ставками.

Спосіб рівномірного розподілу витрат, пов'язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати виробництва рівними частинами протягом терміну їх списання, визначеного на підприємстві. Списання витрат на підго­товку і освоєння виробництва при використанні рівномірного способу покажемо на прикладі 1.

Приклад 1

Витрати на підготовку та освоєння виробництва нового безал­когольного напою на АТ "Ікар" склали 5400 грн. Зазначені витрати було вирішено списати протягом 24 місяців. Виходячи з цього, сума, яка повинна буде кожного місяця списуватися з кредиту рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" у дебет рахунку 23 "Виробництво", становитиме: 5400 грн. : 24 місяці = 225 грн.

Розподіл витрат, пов'язаних з підготовкою та освоєнням ви­робництва продукції при використанні способу кошторисних ста­вок, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати вироб­ництва пропорційно до кошторисної ставки, яка визначається діленням таких витрат на запланований випуск нового виду про­дукції. Списання витрат на підготовку і освоєння виробництва за умови використання кошторисних ставок показано на прикладі 2.

Приклад 2

Витрати на підготовку та освоєння виробництва нового бе­залкогольного напою на АТ "Ікар" склали 5400 грн. Плановий об­сяг виробництва нового виду продукції, на собівартість якого пе­редбачено списання вказаних витрат, становив за розрахунками 90000 пляшок. Виходячи з цього, списання витрат на підготовку і освоєння виробництва нового напою буде здійснюватися з креди­ту рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" у дебет рахунку 23 "Виробництво" в розрахунку 6 копійок на кожну вироблену пляш­ку до закінчення списання зазначених витрат: 5400 грн.: 90000 пляшок = 0,06 грн.

Треба зазначити, що за умов, коли фактичний обсяг вироб­ництва продукції відстає від запланованого, — на підприємстві може бути переглянута норма списання витрат на підготовку і освоєння ви­робництва продукції у сторону її збільшення, виходячи з нового пла­ну обсягу виробництва продукції.

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує:

20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети

"Каса"

"Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і

платежів" 63 "Розрахунки з постачальниками та

підрядчиками"

"Розрахунки за страхуванням"

"Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

23 "Виробництво"

37 "Розрахунки з різними

дебіторами" 84 "Інші операційні витрати"

"Загальновиробничі витрати"

"Адміністративні витрати"

"Витрати на збут"

949 "Інші витрати операційної діяльності" (обслуговуючі виробництва)