Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

Аннотация

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

О.В. Лишиленко

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

КИЇВ

ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2006

УДК 657(075) ББК 65.052 Л 67

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-1969 від 25.08.2004 р. )

 

Рецензенти:

Доктор економічних наук, професор, академік УААН, Заслужений діяч науки і техніки України Саблук Петро Трохимович

Доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович

Лишиленко О.В.

Л 67 Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посіб­ник. — Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2006. — 254 с.

ISBN 966-364-198-3

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні аспекти управлінського обліку як системи збирання, оброблення і аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень. У ньому в розрізі тем висвітлено: цілі та зміст управлінського обліку, основи побудови управлінського обліку, класифікацію витрат підприємства та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків, облік витрат за елементами і статтями калькуляції, облік витрат операційної діяльності підприємства, основи калькулювання собівар­тості та формування фінансових результатів, місце й роль облікової інформації в системі прийняття управлінських рішень.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів еко­номічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, еко­номістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бух­галтерський облік.

УДК 657(075) ББК 65.052

ISBN 966-364-198-3  © О.В. Лишиленко, 2006

© Центр навчальної літератури, 2006.