Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

4.3. облік відрахувань до фондів соціального спрямування

 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витра­ти" визначено, що до складу елемента витрат операційної діяльності "Відрахування на соціальні заходи" відносяться:

відрахування на пенсійне забезпечення;

відрахування на соціальне страхування;

страхові внески на випадок безробіття;

відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

відрахування на інші соціальні заходи.

 

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхуван­ня, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

 

Основними нормативно-правовими документами, які врегуль­овують питання обрахунку і сплати зборів до фондів соціального спрямування, є:

Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06.1997 р.;

Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне стра­хування" № 402/97-ВР від 26.06.1997 р.;

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб­ництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 1105-ХІУвід 23.09.1999 р.;

Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'яз­кове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 2272-ІІІ від

22.02.2001 р.;

- "Класіфікація галузей економіки і видів робіт за про­фесійним ризиком виробництва" — додаток до Постано­ви Кабінету Міністрів України від 13.08.2000 р. № 1423.

 

Увага! Враховуючи досить часті зміни в законодавстві, норми відрахувань на заробітну плату в посібнику не наводяться! З цього питання краще ознайомитись або на лекціях з даного курсу, або із зазначених джерел на той момент, коли виникне в цьому виробнича потреба!

 

Планом рахунків бухгалтерського обліку визначено, що облік відрахувань до фондів соціального спрямування (на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) ведеть­ся на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відо­бражаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одер­жані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборго­ваності та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субра­хунки:

"За пенсійним забезпеченням";

"За соціальним страхуванням";

"За страхуванням на випадок безробіття";

"За індивідуальним страхуванням";

"За страхуванням майна".

Субрахунок 655 "За страхуванням майна", враховуючи його іншу спрямовність (не пов'язану із соціальним страхуванням), при розгляді тематики даного пункту до уваги не береться.

Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено, що облік витрат операційної діяльності може здійснюватися як із вико­ристанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами" Плану ра­хунків, так і без них.

За умови обліку витрат без застосування рахунків класу 8 "Ви­трати за елементами" відрахування на соціальні заходи, які здійсню­ються на підприємстві, можуть відразу з рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" списуватися на витратні рахунки (23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

За умови обліку витрат із застосуванням рахунків класу 8 "Ви­трати за елементами" для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи призначено рахунок 82 "Відраху­вання на соціальні заходи".

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кре­дитом — списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, по­слуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладених ви­трат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінан­сові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

"Відрахування на пенсійне забезпечення";

"Відрахування на соціальне страхування";

"Страхування на випадок безробіття";

"Відрахування на індивідуальне страхування".

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відносять­ся відрахування на соціальні заходи конкретного виробничого підрозділу у відповідності із затвердженими на підприємстві стан­дартними нормативами заробітної плати із розрахунку на одиницю продукції, робіт та послуг (залежно від витрат на оплату праці). По­наднормативні витрати відрахування на соціальні заходи відносяться на собівартість реалізованої у звітному періоді продукції (робіт, по­слуг), тобто на дебет рах. 90 "Собівартість реалізації".

Враховуючи те, що за рах. 92 "Адміністративні витрати" та рах.93 "Витрати на збут" здійснюється облік витрат звітного періоду, сума витрат яких без розподілу відразу переноситься на дебет рах. 79 "Фінансові результати", включення відрахувань на соціальні заходи до рахунків 92 і 93 здійснюється без обмежень і застосування нормативів.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку відрахувань до фондів соціального спрямування наведено в табл. 4.8.

Продовження табл. 4.8.

4.

Варто зауважити, що провадження відрахувань до фондів соціального спрямування та віднесення їх на витрати виробництва оформляється у вигляді бухгалтерського розрахунку.

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із фондами соціального спрямування щомісяця здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 5, а при спрощеній формі обліку — у розділі І Відомості 3-М, та розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А3 та А5).

Накопичення даних як про відрахування на соціальні заходи протягом року, так і інших статей калькуляції в розрізі виробництв та структурних підрозділів підприємства при обох формах обліку доцільно здійснювати у Книзі обліку виробництва (див. дод. Б).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних як про відрахування на соціальні заходи, так і інших статей калькуляції в розрізі виробництв і структурних підрозділів підприємства протягом року, здійснюється в електроному вигляді аналогічно із прикладом, наведеним у дод. Б.