Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

3.2. відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків

 

Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено, що облік витрат операційної діяльності може здійснюватися як із вико­ристанням 8-го класу плану рахунків "Витрати за елементами", так і без нього.

За умови обліку витрат без застосування рахунків класу 8 пла­ну рахунків витрати, які здійснюються на підприємстві, можуть відразу з рахунків, на яких відображаються такі витрати (13, 20, 22, 25, 37, 39, 63, 65, 66), списуватися на витратні рахунки (23, 91, 92, 93, 94) з подальшим списанням витрат з рахунків класу 9 "Витрати діяльності" на рахунок 79 "Фінансові результати".

Схему обліку витрат операційної діяльності без використання бухгалтерських рахунків класу 8 показано на рис. 3.9.

Поряд із зазначеним для обліку витрат операційної діяльності за економічними елементами, а також узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду використовують ра­хунки класу 8 "Витрати за елементами".

Витрати відображуються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття ак­тиву або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за раху­нок його вилучення або розподілу власниками).

На рахунках цього класу ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витра­ти на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.

Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 "Виробництво" щомісячно сум в ча­стині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

20,22,25,28

23        26 90

— ~~і— — ~|         *

79

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 66

 

 

 

 

Подпись: 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 92

 

 

 

37 39

 

63 93

 

94

 

31

т

64

 

■ віднесення понаднормативних витрат

 

 

Рис. 3.9. Облік витрат операційної діяльності без використання бухгалтерських рахунків 8-го класу

 

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовува­ти для узагальнення інформації про витрати за елементами із щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 "Виробництво" і рахунками класу 9 "Витрати діяльності".

Схему обліку витрат операційної діяльності з використанням бухгалтерських рахунків класу 8 показано на рис. 3.10.

 

 

Рахунок 80 "Матеріальні витрати"

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначено для узагальнен­ня інформації про матеріальні витрати підприємства за звітний період.

За дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" відобража­ються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 "Виробництво" прямих матеріальних витрат, що вклю­чаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до за­трат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — ма­теріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові ре­зультати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" має такі субрахунки:

"Витрати сировини й матеріалів";

"Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих

виробів";

"Витрати палива й енергії;

"Витрати тари й тарних матеріалів";

"Витрати будівельних матеріалів";

"Витрати запасних частин";

"Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення";

"Витрати товарів";

"Інші матеріальні витрати".

На субрахунку 801 "Витрати сировини й матеріалів" уза­гальнюється інформація про витрати сировини й матеріалів, які ви­користані як основні й допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів" узагальнюється інформація про витра­ти купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в опе­раційній діяльності підприємства.

На субрахунку 803 "Витрати палива й енергії" узагаль­нюється інформація про витрати придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяльності.

На субрахунку 804 "Витрати тари й тарних матеріалів" уза­гальнюється інформація про витрати тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності.

На субрахунку 805 "Витрати будівельних матеріалів" уза­гальнюється інформація про витрати будівельних матеріалів, які ви­користані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяль­ності підприємства.

На субрахунку 806 "Витрати запасних частин" узагаль­нюється інформація про витрати запасних частин, які використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних ак­тивів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства.

На субрахунку 807 "Витрати матеріалів сільськогоспо­дарського призначення" узагальнюється інформація про витрати матеріалів сільськогосподарського призначення, які використані в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 808 "Витрати товарів" ведеться облік витрат товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам.

На субрахунку 809 "Інші матеріальні витрати" відобра­жується вартість виконаних для підприємства робіт і послуг вироб­ничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва, тощо).

 

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"

 

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагаль­нення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відобра­жається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом — спи­сання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат до­поміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збу­тових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

"Виплати за окладами й тарифами";

"Премії та заохочення";

"Компенсаційні виплати";

"Оплата відпусток";

"Оплата іншого невідпрацьованого часу";

"Інші витрати на оплату праці".

На субрахунку 811 "Виплати за окладами й тарифами" уза­гальнюється інформація про витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 812 "Премії та заохочення" узагальнюється інформація про витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 "Компенсаційні виплати" узагаль­нюється інформація про витрати на гарантійні та компенсаційні ви­плати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в по­рядку і розмірах, передбачених законодавством.

На субрахунку 814 "Оплата відпусток" узагальнюється інформація про витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток.

На субрахунку 815 "Оплата іншого невідпрацьованого ча­су" узагальнюється інформація про витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством.

На субрахунку 816 "Інші витрати на оплату праці" узагаль­нюється інформація про інші витрати на оплату праці, які визнають­ся елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи"

відображується належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом — списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відраху­вань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на ра­хунки класу 9 — суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на раху­нок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує ра­хунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

"Відрахування на пенсійне забезпечення";

"Відрахування на соціальне страхування";

"Страхування на випадок безробіття";

"Відрахування на індивідуальне страхування".

На субрахунку 821 "Відрахування на пенсійне забезпечен­ня" ведеться облік відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 822 "Відрахування на соціальне страхуван­ня" ведеться облік відрахувань на обов'язкове соціальне страхуван­ня.

На субрахунку 823 "Страхування на випадок безробіття"

ведеться облік відрахувань на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 824 "Відрахування на індивідуальне страху­вання" ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства.

 

Рахунок 83 "Амортизація"

Рахунок 83 "Амортизація" призначено для узагальнення ін­формації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За дебетом рахунку 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом — списання на рахунок 23 "Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, по­слуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки кла­су 9 — суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до вироб­ничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9).

Рахунок 83 "Амортизація" має такі субрахунки:

"Амортизація основних засобів";

"Амортизація інших необоротних матеріальних активів";

"Амортизація нематеріальних активів".

На субрахунку 831 "Амортизація основних засобів" узагаль­нюється інформація про нарахування амортизації основних засобів.

На субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних ма­теріальних активів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 833 "Амортизація нематеріальних активів"

узагальнюється інформація про нарахування амортизації нема­теріальних активів.

 

Рахунок 84 "Інші операційні витрати"

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до скла­ду виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сто­ронніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінан­сових санкцій тощо.

За дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" відобра­жується сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсоб­них) виробництв, на рахунки класу 9 — виробничих накладних вит­рат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінан­сові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.