Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика - Навчальний посібник (Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна)

2.2. етапи побудови управлінського обліку на підприємстві

 

Виходячи з того, що суб'єкти господарювання здійснюють свою діяльність у різних сферах економіки, зумовлюється і різно­манітність поглядів керівництва до побудови системи управлінсько­го обліку на окремо взятому підприємстві. Торгівля, виробництво, зв'язок та інші сфери діяльності потребують збору та узагальнення специфічної для цих галузей інформації, опрацювання і належна си­стематизація якої покликана забезпечити прийняття менеджерами ефективних управлінських рішень.

Проте, незважаючи на робіжності між підприємствами, можна виділити три етапи, які проходить кожне підприємство при побудові в себе системи управлінського обліку:

методологічний;

методичний;

технічний.

На першому, методологічному етапі, обирається модель уп­равлінського обліку залежно від завдань, вирішення яких покликана забезпечити створювана облікова система (абсорпшен-костинг або директ-костинг з відповідними модифікаціями; інтегрована або авто­номна система), визначаються об'єкти витрат та ознаки узагальнен­ня в обліку інформації для аналізу за окремими сегментами ринку (за галузевою або територіальною ознакою, а також за номенклатурою товарів).

Другий, методичний етап, характеризується підбором еле­ментів методу управлінського обліку, які забезпечуть формування інформації, необхідної для прийняття належних управлінських рішень: визначення плану рахунків бухгалтерського обліку (при по­требі — також і додаткової системи рахунків); підбір складу регістрів аналітичного і синтетичного обліку; вибір складу калькуляційних статей для обліку витрат; розробку форм внутрішньої звітності і кон­тролю за здійсненням господарських операцій та виконанням вироб­ничих завдань тощо.

Третій, технічний етап, передбачає визначення кола осіб і розмежування     обов'язків     між     вказаними працівниками підприємства, які будуть задіяні в системі збору й опрацювання інформації управлінського обліку.

Зауважимо, що ефективність прийнятих управлінських рішень на підприємстві прямо залежить від оперативності (швидкості) ор­ганізованого документообороту. Для отримання вчасної і якісної інформації необхідно організувати таку систему збору і опрацювання документів, яка забезпечувала б прискорення документообороту.

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання пер­винних документів для записів в управлінському обліку наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік докумен­тообороту.

Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню обліко­вої роботи, посиленню контрольних функцій управлінського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

Графік документообороту оформлюється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та опрцювання докумен­тів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

Працівники підприємства, установи створюють і подають пер­винні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, до яких передаються ці документи.

Контроль за дотриманням виконавцями графіка докумен­тообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерії або на обчислювальну установку необхідних доку­ментів та відомостей обов'язкові для усіх підрозділів і служб підприємства.

Виходячи із сказаного, зазначимо, що відсутність належного порядку при складанні та опрацюванні документів є головною при­чиною у відставанні при прийнятті необхідних управлінських рішень, здійсненні повноцінного контролю і аналізу.