Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

1.6. облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій

До загальновиробничих витрат у будівництві відносять вит- рати,  пов’язані з виконанням БМР, які  неможливо в момент їх виникнення безпосередньо віднести на конкретний об’єкт вит- рат. Облік таких  витрат ведуть  на синтетичному рахунку 91 «За- гальновиробничі витрати» в цілому по будівельній організації.

До  складу  загальновиробничих витрат у будівництві відно-

сять:

1) витрати на управління і обслуговування будівельного ви- робництва: на оплату праці і соціальне страхування працівників апарату управління окремих виробничих підрозділів та робітників, що  здійснюють обслуговування такого апарату управління; на службові відрядження вказаного апарату управління; амортиза- цію основних засобів та інших необоротних активів відповідного призначення;  утримання, експлуатацію і ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення; опалення, освітлен- ня,  водопостачання, водовідведення та інше  утримання вироб- ничих приміщень; аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів підземного будівництва (при наявності відповідних договорів); транспортне обслуговування будівельного виробництва; оплата послуг  кредитно-фінансових установ та поштово-телеграфних послуг; матеріально-технічне забезпечення апарату управління; оплата послуг  консультативного та інформаційного характеру;

2) витрати на організацію робіт  на будівельних майданчиках та удосконалення технології: на геодезичні роботи; упорядкуван-

ня і утримання будівельних майданчиків; перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на  інше  будівництво; амор- тизація і поточний ремонт обладнання і пристосувань, що відне-

сені  до основних засобів і не  можуть бути  включені до прямих

витрат (бункерів для бетонів та розчинів, огороджувальної техні-

ки небезпечних зон виконання робіт тощо); будівництво, ремонт, утримання і переміщення нетитульних тимчасових споруд, при- міщень санітарно-побутового призначення; вартість малоцінно- го та швидкозношуваного виробничого інвентаря та інструментів; витрати на підготовку об’єктів будівництва до здавання; витрати некапітального характера на удосконалення технології і органі- зації,  забезпечення якості будівництва, винахідництво і раціона- лізацію; утримання протипожежної та сторожової охорони буді- вельних майданчиків і т. ін.;

3) витрати на  здійснення заходів  з охорони праці на  буді- вельних майданчиках, у т. ч. на обладнання і утримання огорож для  машин та  їх рухомих частин, люків,  отворів; забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та  засобами індивідуаль- ного  захисту  (у т. ч. миючими засобами); проведення спеціального навчання працівників, організацію лекцій, доповідей, семінарів з техніки безпеки; вартість спеціального харчування відповідних категорій працівників, а також газованої солоної води;  витрати на проведення обов’язкового медичного огляду  окремих кате- горій  працюючих та ін.;

4) інші  загальновиробничі витрати: страхування майна, ри-

зиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій пра- цівників (згідно із законодавством); охорона навколишнього сере- довища; створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат (оплата відпусток, виконання  гарантійних зобов’язань тощо); оплата перших п’яти днів тимчасової непра- цездатності працівників за рахунок підприємства; витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом; доплати і надбавки при  виконанні робіт  вахтовим методом; компенсації працівни- кам  за використання для нужд виробництва власного інструмен- та і транспорту; витрати на  підготовку і перепідготовку кадрів; податки, збори та інші  обов’язкові платежі (згідно із законодав- ством), що відносяться на собівартість БМР, і т. ін.

Згідно з П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяють на змінні і постійні. Кожне підприємство самостійно вирішує питан- ня (в наказі про облікову політику) про склад  змінних і постійних загальновиробничих витрат. У той  же час згідно з П(С)БО 18 та Методичними рекомендаціями №  30 особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що  загальновиробничі витрати у повному обсязі (як  змінні, так  і постійні) підлягають розподілу між об’єктами будівництва, що виконуються будівель- ною організацією, виходячи з нормальної виробничої потужності.

Розподіляються загальновиробничі витрати між  об’єктами будівництва з використанням бази  розподілу, встановленої бу- дівельною організацією самостійно з урахуванням специфіки робіт,  що  виконуються. Базою розподілу таких  витрат можуть бути:

— сума всіх прямих витрат на виконання БМР;

— сума  прямих витрат на оплату праці;

— нормативні або фактичні витрати праці на виконання БМР

(в людино-годинах);

— час, відпрацьований будівельними машинами і механізма-

ми на будівництві конкретних об’єктів (у машино-годинах) та ін.

Розподілені  витрати списують на  собівартість БМР  запи-

сом:

Д-т субрах. 231 — К-т рах.  91.

Прийнята методика розподілу загальновиробничих витрат з

урахуванням нормальної виробничої потужності зумовлює мож- ливість того,  що  в кінці звітного періоду частина як  постійних, так  і змінних загальновиробничих витрат виявиться нерозподі- леною (якщо фактична база  розподілу таких  витрат буде  мен- шою  за прийняту при  плануванні виходячи з нормальної вироб- ничої потужності). Сума  нерозподілених загальновиробничих витрат підлягає списанню на собівартість реалізованої продукції (послуг) у періоді їх виникнення:

Д-т субрах. 903 — К-т рах.  91.

При розподілі і списанні загальновиробничих витрат варто враховувати, що генпідрядник (згідно з укладеним договором із субпідрядником) може  щомісячно певну частку  окремих статей загальновиробничих витрат відносити на витрати з обслугову- вання субпідрядника:

1) на суму витрат, що  компенсуються субпідрядником:

Д-т субрах. 903 — К-т рах.  91;

2) на  суму  доходу,  який компенсується субпідрядником (з урахуванням податкового зобов’язання з ПДВ):

Д-т рах.  63 — К-т субрах. 703;

3) на суму податкового зобов’язання з ПДВ:

Д-т субрах. 703 — К-т субрах. 641.

Отже, на суму витрат, компенсованих субпідрядником, змен- шуються загальновиробничі  витрати, які  підлягають розподілу та списанню на собівартість виконаних БМР.