Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

1.5. облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв

Згідно з «Правилами визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000),  затвердженими  наказом  Держбуду України  від

27.08.2000 р. №  174 (зі змінами і доповненнями), до нетитульних тимчасових будівель, споруд, пристроїв та устаткування відно-

сять:

—  приоб’єктні  контори,  амбари  виконробів  і  майстрів,

складські приміщення і навіси, душові,  приміщення для обігріву робітників; настили, драбини, перехідні містки, ходові  дошки, огорожі при  розплануванні будинків, інвентарні уніфіковані за-

соби  підмощування (люльки, вишки, помости, інвентарні пло-

щадки і т. ін.);

— тини і огорожі (крім спеціальних і архітектурно оформле- них),  захисні козирки, сховища при  виконанні буропідривних робіт;

— тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж постачання електроенергії, води,  газу, пару,  повітря в межах  ро- бочої  зони (в межах  25 м від периметра будівель або від лінійних споруд);

— витрати, пов’язані  з обладнанням  будівель і споруд, які будуються або  існують на  будівельних майданчиках, замість будівництва вказаних вище  тимчасових  нетитульних  будівель і

споруд.

Тимчасові нетитульні споруди поділяють на  необоротні (з терміном використання понад один  рік)  та оборотні (плановий період експлуатації яких  менше одного року).

Витрати на придбання або виготовлення необоротних тим- часових нетитульних споруд обліковують як капітальні вкладен- ня  на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необо- ротних матеріальних активів».  При передачі в експлуатацію вит-

рати  на їх придбання (створення) відображають за дебетом суб- рахунка 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» і кредитом субра- хунка  153.

Амортизацію необоротних нетитульних споруд, витрати на їх ремонт, утримання та розбирання розподіляють та відносять

на  собівартість БМР, якщо такі  витрати передбачені коштори- сом  будівництва, такими методами (залежно від специфіки ви- користання споруд):

— прямим методом (на  дебет  субрахунка 231 «Основне  ви-

робництво»);

— шляхом розподілу у складі загальновиробничих витрат (на дебет  рахунка 91 «Загальновиробничі витрати»).

Якщо кошторисом будівництва не  передбачено витрати на спорудження та розбирання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв, то їх вважають понаднормативними і відносять на со- бівартість реалізованої продукції у періоді виникнення таких  вит-

рат  (табл.  1.1).

Облік витрат на виготовлення оборотних нетитульних спо- руд  і пристроїв не  можна вважати капітальними вкладеннями, тому їх необхідно обліковувати на окремому субрахунку до син- тетичного  рахунка  23 «Виробництво»  (наприклад, субрах.  234

«Створення оборотних тимчасових нетитульних споруд»).

Таблиця 1.1

Відображення в обліку  витрат на ліквідацію  необоротних тимчасових нетитульних  споруд

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Списана вартість ліквідованої тимчасової

споруди, передбаченої кошторисом будівництва:

– на суму нарахованого зносу

– на залишкову вартість

– на суму податкового зобов’язання з

ПДВ

 

132

23, 91

23, 91

 

113

113

641

 

3000

800

160

2

Відображаються витрати, пов’язані з

ліквідацією тимчасової нетитульної споруди

 

23, 91

 

66, 65

 

200

3

Оприбутковано матеріали, одержані від

розбирання тимчасової споруди, придатні для використання

 

20

 

23, 91

 

100

4

Списано вартість тимчасової нетитульної

споруди, не передбаченої кошторисом

будівництва:

– на суму нарахованого зносу

– на залишкову вартість

– на суму податкового зобов’язання з

ПДВ

 

132

903

903

 

113

113

641

 

600

50

10

5

Відображені витрати на розбирання

нетитульної споруди, не передбаченої кошторисом будівництва

 

903

 

66, 65

 

40

 

Собівартість виготовлених оборотних тимчасових нетитуль- них  споруд і пристроїв доцільно відображати у складі виробни- чих запасів (Д-т рах. 22 «Малоцінні та швидкозношувані предме- ти»), для чого  передбачити спеціальний субрахунок, наприклад,

222 «Тимчасові нетитульні споруди і пристрої з терміном вико-

ристання до одного року».

Відповідно до  П(С)БО 9 «Запаси»  вартість малоцінних  та швидкозношуваних  предметів (а  відтак,  і оборотних нетитуль- них  споруд і пристроїв) підлягає списанню на  витрати вироб- ництва (Д-т рах. 23 або  91) або  собівартість реалізації (Д-т рах.

90) в момент їх передачі в експлуатацію з організацією оператив-

ного  обліку  таких  об’єктів і контролю за їх використанням.

Враховуючи специфіку будівельного виробництва  та  фор- мування витрат і доходів  підрядних будівельних організацій, більш доцільним було  б списання вартості оборотних тимчасових не- титульних споруд і пристроїв у момент їх передачі в експлуата- цію  не на рах. 23 або  91, а на рах. 39 «Витрати майбутніх періо- дів» з наступним рівномірним періодичним (щомісячним) спи- санням на поточні витрати (Д-т рах. 23, 91 — К-т рах. 39).