Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

1.4. документальне  оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів

Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів часто  мають  досить значну питому вагу в собівартості БМР. Механізовані роботи можуть виконуватися машинами і механізмами, що належать тій будівельній організації, яка  вико- нує  весь  комплекс БМР (генпідрядник) чи  його  частину (суб- підрядник), або ж самостійній спеціалізованій організації — уп- равлінню  (тресту, базі  тощо) механізації БМР, яка  працює як окрема юридична особа.  В останньому випадку будівельні ма- шини і механізми  можуть використовуватися  на  умовах  дого- ворів  оренди або  субпідряду.

Відповідно до того, як організовано використання будівель- них машин і механізмів (БММ), виконані ними роботи та витра- ти  на  їх експлуатацію оформляють типовими первинними  до- кументами, форми  яких   затверджені наказом  ЦСУ   СРСР від

31.12.76 р. №  1044. Серед них  такі:

1) «Рапорт про роботу  баштового крану» (т. м. ф. № ЕСМ-1) використовують  у  трестах   (управліннях) механізації БМР  для обліку  роботи мостових, шлюзових, самохідних, портально- стрілових, стаціонарних і козлових баштових кранів при  пого- динній оплаті і є  підставою для  одержання вихідних даних  для нарахування оплати праці машиністам. Рапорт виписується на

декаду  в одному примірнику уповноваженою особою (техніком- нормувальником, виконробом) дільниці управління механізації БМР і заповнюється щоденно машиністом баштового крана. Рапорт призначено для  відображення даних  про  роботу  чоти- рьох машиністів при  тризмінній роботі крана. Відомості про  об- сяги  виконаних робіт  вносить технік-нормувальник на  підставі замірів виконаних робіт  та єдиних норм і розцінок з кожного конструктивного елемента або виду робіт. Результати роботи, про- стої  крана, претензії до роботи машиністів підтверджує замов- ник  своїм  підписом і штампом. У кінці декади рапорт підпису- ють машиністи, технік-нормувальник, виконроб, начальник дільниці і передають в бухгалтерію тресту  (управління) механі- зації  БМР;

2) «Дорожній лист  будівельної машини» (т. м. ф. №  ЕСМ-2) застосовують як  у трестах  (управліннях) механізації БМР, так і в будівельних організаціях для обліку  роботи будівельних машин на автомобільному ходу при погодинній оплаті та нарахування опла- ти праці обслуговуючому персоналу. Дорожній лист  виписують в одному примірнику на зміну,  день або декаду. Виїзд  та повернен- ня будівельної машини оформляють диспетчер, механік, машиніст.

Результати роботи і простої будівельної машини щоденно підтвер- джуються підписом і штампом замовника. Оформлений (закри- тий)  дорожній лист  підписують машиніст, виконроб, начальник дільниці управління механізації, технік-нормувальник  і переда-

ють  в бухгалтерію тресту  (управління) механізації або  будівель-

ної  організації (за приналежністю будівельної машини);

3) «Рапорт  про  роботу  будівельної машини  (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-3) застосовують у трестах  (управліннях) механ- ізації  БМР для  обліку  роботи будівельної машини (крім машин на автомобільному ходу) при погодинній оплаті.  Порядок оформ- лення і використання цього документа аналогічний ф. № ЕСМ-2;

4) «Рапорт-наряд про  роботу  будівельної машини (механіз- му)» (т. м. ф. № ЕСМ-4) використовують у трестах  (управліннях) механізації БМР та в будівельних організаціях, які  мають  буді- вельні машини на  балансі, для  оформлення і обліку  виконання завдання на  відрядні роботи, що  вимірюються у  натуральних

вимірниках, та для одержання даних,  необхідних для нарахуван-

ня оплати праці обслуговуючому персоналу. Рапорт-наряд скла- дають  в одному примірнику і видають машиністу на весь термін виконання роботи. На  звороті рапорту-наряду вказують вид  ро- боти  та умови її виконання, ведуть  облік  виконаного завдання. Заповнений документ підписують машиніст, технік-нормуваль-

ник, виконроб управління механізації або будівельної дільниці і передають у бухгалтерію для використання за призначенням;

5) «Картка обліку  роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. №  ЕСМ-5) застосовується для  обліку  відпрацьованого часу  будівельною машиною (механізмом) та для обліку  викона- ного  обсягу  робіт. Складають її в одному примірнику в планово- виробничому відділі  треста  (управління) механізації на  підставі даних  первинних документів т. ф. №  ЕСМ-1, 2, 3, 4. Призначена вона  для  контролю за ефективним використанням будівельних машин і механізмів та для  складання відповідної оперативної і статистичної звітності;

6) «Журнал обліку  роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. №  ЕСМ-6) призначений для  щоденного обліку  і конт-

ролю  роботи великих і малих  будівельних машин і механізмів. Журнал веде  виконроб будівельної організації. До  нього зано- сять  відомості про  роботу  машин і механізмів як  власних, так  і залучених зі сторони (з управління механізації БМР тощо);

7) «Довідка про виконані роботи (послуги)» (т. м. ф. № ЕСМ-7) призначена для підтвердження обсягів виконаних робіт  (послуг) будівельними машинами і механізмами та для  проведення роз-

рахунків управління механізації БМР із замовниками. Склада- ють цей  документ в одному примірнику представники замовни- ка  і управління механізації на  підставі даних  первинних доку- ментів т. ф. №  ЕСМ-1, 2, 3. Довідку завіряють печаткою замов-

ника та використовують як  додаток до рахунка на оплату за ви-

конані механізовані роботи управлінням механізації.

Крім перелічених типових міжвідомчих форм первинних документів, затверджених ЦСУ  СРСР, у будівельно-монтажних організаціях для  оформлення  передачі, установлення, пуску  та демонтажу будівельної машини  і передачі управлінню механі- зації  (машино-прокатній базі  і т. ін.) після її використання зас- тосовують «Акт про  установлення, пуск та демонтаж будівельної машини» (т. ф. №  ОЗ-5), форма якого затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. №  352 (разом з іншими форма- ми  первинних  документів з обліку  основних засобів). Акт  за ф. № ОЗ-5  складають у двох примірниках представник машино- прокатної станції (бази) і будівельної дільниці, на якій  ця маши- на  має  використовуватися. Після виконання роботи на  зворот- ному  боці  акта  вказують дату  припинення роботи і демонтажу машини, виявлені поломки, винуватців і т. ін.

Зарахування будівельних машин і механізмів до складу  ос-

новних засобів, їх внутрішнє переміщення, списання, реаліза-

цію  та  інше  вибуття оформляють типовими первинними доку- ментами з обліку  основних засобів (т. ф. №  ОЗ-1, 2, 3, 4) у за- гальноприйнятому порядку.

Витрати на утримання і експлуатацію власних та орендова- них  машин і механізмів у будівельних організаціях обліковують на рахунку 23 «Виробництво» (окремий субрахунок «Експлуата- ція  будівельних машин і механізмів») за їх видами або групами і відносять на витрати окремих об’єктів калькулювання (окремі об’єкти обліку  витрат, замовлення тощо) прямим методом на підставі первинних документів про  їх використання і лише в окремих випадках вони можуть розподілятися умовно (пропор- ційно відпрацьованим машино-годинам тощо).

Облік витрат на утримання і експлуатацію будівельних ма- шин і механізмів ведуть  за статтями, склад  яких  будівельна орга- нізація визначає самостійно. Це можуть бути: витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням і обслуговуванням ма- шин; відрахування на соціальні заходи; відрахування в резерв на оплату відпусток цієї  категорії працівників; витрати на  паливо, електроенергію, інші  допоміжні експлуатаційні матеріали; утри- мання рейкової та безрейкової колій; амортизаційні відрахуван-

ня;  витрати на ремонт машин тощо.

Вартість механізованих робіт,  виконаних машинами управ- ління (тресту) механізації БМР, може  оплачуватися замовником як  субпідрядні роботи і відноситися на  витрати з конкретного об’єкта  (замовлення, контракту) прямим методом (як  і решта прямих витрат).