Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

12.2. облік доходів у недержавних навчальних закладах

Сума  коштів або інших активів, одержаних навчальним зак- ладом  як  плата   за  навчання, є  доходом від  реалізації наданих освітніх послуг.  З цим  пов’язане одне  з найважливіших завдань, яке  вирішує кожен недержавний навчальний заклад — визначен- ня  моменту переходу права власності на результати від надання освітніх послуг, тобто  моменту визнання доходу.

Порядок обліку  доходів  регламентується П(С)БО 15 «Доход»,

яким передбачено, що доход від надання послуг  визнається, вихо- дячи  зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.  Нав- чальні заклади на підставі затверджених відповідним чином нав- чальних планів та своїх організаційних особливостей самостійно обирають форми, порядок і періодичність проміжної атестації, поточного та періодичного контролю успішності студентів (учнів, слухачів, курсантів і т. ін.),  а  отже,  доход  від  надання освітніх послуг  вони можуть визнавати поетапно: за місяць (у дошкіль- них навчальних закладах), чверть (у загальноосвітніх середніх школах), семестр, триместр або рік (у вищих навчальних закла- дах різних рівнів акредитації), за весь період навчання (для  ко- роткотермінових форм підготовки — курсів, семінарів і т. ін.). Але незалежно від обраної періодичності визнання доходу три- валість проміжного етапу  та  розрахункового періоду повинна бути  обов’язково  передбачена у наказі про  облікову політику навчального закладу та у контракті на надання освітніх послуг, а сам  факт надання такої  послуги (завершеності етапу)  пови- нен  бути  підтверджений документально (класним журналом, відомостями успішності, сертифікатом, довідкою, атестатом, дипло- мом  тощо).

Отже,  доходом звітного періоду можна вважати лише кош- ти,  що  надійшли за вже  надані послуги (у вигляді післяплати). Такі  суми  відображають в обліку  звичайними записами:

Д-т субрах. 301, 311 — К-т субрах. 361,

Д-т субрах. 361 — К-т субрах. 703.

Кошти, що надходять як  попередня оплата, не можна вва- жати  доходом, адже  вони ще  не  зароблені і не  характеризують фактичного обсягу  наданих послуг. Їх можна розглядати як аванси покупців або  як доходи  наступних періодів з поступовим відне- сенням до доходів  поточного (звітного) періоду відповідно до ступеня завершеності наданих послуг. В обліку  такі операції відоб- ражають записами:

1) надійшла авансом оплата за навчання:

Д-т субрах. 301, 311 — К-т субрах. 681;

2) зараховано доход  від наданих послуг:

Д-т субрах. 681 — К-т субрах. 703.

Такий варіант відображення в обліку  доходів  навчальних закладів є найбільш раціональним: він дає можливість в систем- ному  порядку (на  субрахунках 361 або  681) вести  аналітичний облік  розрахунків з кожним споживачем освітніх послуг.

Крім основних доходів  безпосередньо від надання освітніх послуг, навчальні заклади можуть одержувати інші  доходи, по- в’язані з наданням таких  послуг:  пеня за несвоєчасну оплату за

навчання; оплата за відновлення у складі студентів після  відра-

хування; за переведення з іншого вузу, на іншу  форму навчання, на іншу  спеціальність; за ліквідацію академічної заборгованості і т. ін. Можливі також надходження за додаткові послуги: прожи- вання у гуртожитках; вивчення  факультативних курсів; додат- кові  можливості користування бібліотекою (у тому  числі  елект- ронною), комп’ютерними класами, копіювальною технікою, спортивними залами; медичні послуги тощо.

В обліку  необхідно розмежовувати інші  доходи за їх при- значенням та джерелами надходження, для чого  зазвичай вико- ристовують їх кодування та окремий аналітичний облік  на відпо- відних  субрахунках (715, 719 тощо). Це  необхідно не  лише  для

контролю за доходами та їх використанням, а й для визначення

економічної  доцільності окремих додаткових послуг  та  їх вар-

тості  (ціни).

Як джерела коштів для освітньої діяльності можуть викори- стовуватися також інші  цільові та нецільові надходження. Кош- ти  або  інші  активи  цільового призначення  можуть надходити

навчальному закладу як асигнування з бюджету або позабюджет- них  фондів, цільових внесків фізичних і юридичних осіб  та  ін. Обов’язковою  умовою таких  надходжень є  визначення мети  їх використання (в статутних документах закладу освіти або у відпо- відних  документах осіб, що надають такі кошти — заявах, платіж-

них дорученнях тощо). У бухгалтерському обліку  цільові надход- ження обліковують на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», а до складу  доходів  ці кошти зараховують у міру їх використання за призначенням:

1) надійшли  цільові кошти  на  придбання комп’ютерів  та витратних матеріалів:

Д-т субрах. 301, 311 — К-т рах.  48;

2) перераховано постачальнику за  комп’ютери  і  витратні матеріали:

Д-т субрах. 371 — К-т субрах. 311;

3) одержано від постачальника:

а) комп’ютери:

Д-т субрах. 152 — К-т субрах. 371,

б) витратні матеріали:

Д-т субрах. 201 — К-т субрах. 371;

4) відображено доход  від використання цільового фінансу-

вання:

а) в частині витрат на придбання комп’ютера:

Д-т рах.  48 — К-т рах.  69,

б) в частині матеріальних витрат:

Д-т рах.  48 — К-т субрах. 718;

5) передано (введено) комп’ютери в експлуатацію:

Д-т субрах. 104 — К-т субрах. 152;

6) нараховано амортизацію комп’ютерів:

Д-т рах.  23 — К-т субрах. 131;

7) відображено доход від використання безоплатно отрима-

них  комп’ютерів (у сумі нарахованої амортизації):

Д-т рах.  69 — К-т субрах. 745.

Якщо закладу освіти надходять кошти без визначення кон- кретної мети  використання, їх можна використати на фінансу- вання будь-яких заходів  у межах  статутної діяльності установи. Такі надходження вважають нецільовими. Для їх обліку  викори- стовують субрахунок 718 (при надходженні грошових коштів чи інших оборотних активів) або  субрахунок 424 (при одержанні необоротних активів). Вартість останніх відносять на  доходи  у міру їх амортизації у процесі використання такою проводкою:

Д-т субрах. 424 — К-т субрах. 745.

Крім того,  у неприбуткових організацій  можуть бути  такі доходи, як  проценти, дивіденди, роялті, страхові відшкодуван- ня;  від  видавничої діяльності, проведення культурних заходів, надання майна в оренду; від списання кредиторської заборгова- ності, реалізації непотрібних основних засобів і товарно-матері- альних цінностей та ін. В обліку  перелічені доходи відображають на загальних підставах згідно з П(С)БО 15 «Доход», і тому в даній темі не розглядаються.