Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

Глава 12 у недержавних закладах освІти 12.1. загальні  положення організації обліку в недержавних закладах освіти

Метою бухгалтерського обліку  в недержавних навчальних закладах є не лише достовірне відображення наявних матеріаль- них  та фінансових ресурсів і результатів діяльності, а й форму- вання повної та достовірної інформації про  використання одер- жаних коштів виключно на освітні цілі. Основну суму доходу навчальні заклади недержавної форми власності одержують від надання платних освітніх послуг.

Освітні послуги являють собою систему знань, інформації,

умінь  і навичок, що використовуються для  задоволення різно- бічних потреб особистості, суспільства або  держави. Рівень освітніх послуг  не можна, безумовно, ототожнювати з тим ком- плексом знань, умінь  та  навичок, які  засвоєні конкретними споживачами таких  послуг (учнями, студентами, курсантами тощо), адже  це багато  в чому  залежить від самих  замовників та споживачів таких  послуг.  Тому  в освітній роботі неможливо встановити та визначити узагальнюючий показник якості на- даних  послуг  з метою використання його  в обліку  результатів діяльності.

Ця  особливість освітніх послуг  зумовлює необхідність в об- ліку  недержавних навчальних закладів зосереджуватися на  пи- таннях:

— обліку  доходів від наданих послуг  та інших грошових і негрошових надходжень;

— обліку  витрат, пов’язаних  з наданням освітніх послуг  та

визначенням їх собівартості;

— обліку  наявності, стану  та ефективності використання матеріальних ресурсів у діяльності навчального закладу;

—  обліку  розрахунків за  надані послуги, з оплати праці, з

постачальниками, податковими органами тощо.

Найбільш специфічними з перелічених є питання обліку доходів,  витрат та обчислення собівартості наданих освітніх по- слуг, розгляду яких  присв’ячено наступні розділи.