Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

10.2. бухгалтерський  облік у гральних закладах

Організація обліку  у сфері грального бізнесу має  ряд  особ-

ливостей, зумовлених специфікою такого виду діяльності:

1) неможливість визначення собівартості конкретного виду послуги, що надається;

2) велика кількість супутніх послуг;

3) великі обсяги готівкових розрахунків і необхідність зас-

тосування РРО;

4) велика кількість цінностей, які належать до бланків суво-

рого  обліку, що  зумовлює значний обсяг  відображення активів на позабалансових рахунках;

5) висока вартість ліцензій і патентів, низький рівень прямих матеріальних витрат, відсутність загальновиробничих витрат;

6) відмінності у визначенні фінансового результату і в опо-

даткуванні гральних закладів різного типу: в одних  результат гри визначається протягом одного дня  (казино), а в інших — через певний проміжок часу (букмекерські контори);

7) неможливість застосування спрощеної системи оподат-

кування, обліку  і звітності;

8) одночасне надання оподатковуваних і неоподатковува- них ПДВ  послуг, що ускладнює облік  і розрахунок суми  ПДВ  до сплати;

9) необхідність відрахування і перерахування в бюджет по-

датку  з доходів  третіх  осіб  (клієнтів) та ін.

Облік ліцензій і патентів у підприємствах грального бізнесу ведуть у звичайному порядку аналогічно обліку  таких  операцій у підприємствах торгівлі: ліцензії — як  нематеріальні активи з їх наступною амортизацією, а патенти — як витрати майбутніх пер- іодів  з наступним віднесенням їх вартості на  зменшення суми податку на прибуток.

Облік доходів  і витрат та визначення фінансового результа-

ту відрізняються на підприємствах грального бізнесу, в яких  ре-

зультат  гри  відомий у той  самий день  (казино), та  у підприєм- ствах,  де результат стає  відомим через  деякий час (випуск лоте- рей, букмекерські контори). Особливості обліку  у зазначених вище підприємствах розглянемо окремо.

10.2.1. Облік доходів і витрат у казино

Відповідно до Порядку обліку  доходів  фізичних осіб у граль- них закладах оператором-касиром  ведеться «Журнал персоніфі- кації  фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів»  (табл.  10.1).

Цей  журнал повинен бути  пронумерований, прошнурова- ний,  завірений підписом керівника державної податкової адмі- ністрації (інспекції), скріплений гербовою печаткою і зареєстро- ваний у відповідному податковому органі з присвоєнням реєст- раційного номера.

Фізична особа при  вході  до  грального закладу зобов’язана пред’явити паспорт, а службова особа  грального закладу — вне- сти в журнал відповідні дані. За невиконання цих вимог до граль- ного   закладу може   бути  застосовано штраф у розмірі до  1000

МНДГ (17000 грн),  а до посадових осіб  таких  закладів — штраф від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1700 грн).

Придбання фізичною особою фішок, жетонів, отримання

інших документів, які засвідчують прийняття ставок для участі в азартній грі, відбувається через  відповідним чином зареєстрова-

ний  РРО.  При цьому  видаються чеки,  які фізична особа-ігрок повинна  зберігати до  закінчення його  участі  в  азартних  іграх. Після закінчення гри ігрок,  який виграв, представляє касиру всі чеки  за придбані фішки (жетони), а також всі фішки (жетони), що засвідчують його  виграш. Касир підраховує доходи і витрати

 

 

Æóðíàë ïåðñîí³ô³êàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á–â³äâ³äóâà÷³â ãðàëüíèõ çàêëàä³â

Òàáëèöÿ 10.1

Подпись: Îáë³ê ó ãðàëüíîìó á³çíåñ³Подпись: 363

 

 

з/п

 

Дата

 

Серія та №

паспорта

 

Прізвище ім’я, по батькові особи

 

Грома-

дянство

 

Зареєстроване місце проживання

 

довідки

 

Виграш,

грн

 

Витрати,

грн

Доход

(позитивна різниця гр. 7 та гр. 8), грн

1

30.09.2007 р.

АЕ № 212725

Жук Яків

Якович

Громадянин

України

м. Суми,

пр. Миру, 142/48

002467

8000

3500

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та  заповнює «Довідку  про  виграш в азартні ігри  та  понесені  у зв’язку з отриманням такого виграшу витрати», а чеки  погашає штампом і повертає ігроку. Довідка складається у двох примірни- ках і вміщує персоніфіковані дані про  ігрока, його  виграш і вит- рати  та про оподатковуваний доход. Перший примірник довідки видається ігроку,  другий — залишається у гральному закладі. Наприкінці робочого дня дані з другого  примірника довідки пе- реносяться до журналу персоніфікації фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів.

Витрати, пов’язані зі здійсненням діяльності з надання по- слуг у сфері грального бізнесу (заробітна плата  персоналу граль- ного  закладу з нарахуваннями, вартість використаних матеріалів, амортизація приміщення та обладнання тощо), відображають як витрати операційної діяльності. Нормативними матеріалами не передбачено конкретних рахунків для  відображення таких  вит- рат, тому в окремих рекомендаціях з цією  метою пропонують використовувати рахунки 23 «Виробництво», 93 «Витрати на збут» або  94 «Інші  витрати операційної  діяльності». На  нашу  думку, найбільше підходить для цієї мети  рахунок 23 (хоча така діяльність і не є виробництвом у прямому розумінні цього слова).

Фішки та жетони, що використовуються у гральному бізнесі, обліковують на субрахунку 209 «Інші  матеріали» (за фактичною вартістю їх придбання) та на забалансовому рахунку 08 «Бланки суворої звітності» (за номінальною вартістю). Аналітичний облік фішок (жетонів) ведеться за місцями зберігання та за видами.

Формування у бухгалтерському обліку  інформації про дохо- ди  та витрати підприємства грального бізнесу типу  казино має такі особливості:

1) суму, що надійшла від клієнтів за жетони, до здійснення ними гри не можна вважати доходом, тому що придбані жетони засвідчують лише  право на участь  у грі, а не використання цього права та  одержання відповідної послуги. Крім того,  на  момент придбання жетонів ще не можна ймовірно оцінити доходи і вит- рати  від здійснення операції, оскільки неможливо заздалегідь пе- редбачити результат гри. Отже,  цю операцію необхідно відобра- жати  як аванси отримані;

2) при  поверненні жетонів на ту суму, яка  підтверджена че-

ками, на  підставі даних  РРО відображається повернення отри-

маного раніше авансу;

3) вартість повернених жетонів, яка перевищує суму їх прид- бання, підтверджену чеками, є виграшем (доходом) клієнта, з якої утримується податок на доходи  фізичних осіб (у розмірі 30\%). Для

підприємства грального закладу сума виграшу клієнта є витратами і повинна відображатися на відповідних рахунках (23, 93 або 94);

4) різниця між сумою, отриманою від клієнтів за жетони, та сумою  повернутих клієнтами жетонів (як результат виграшу), буде доходом грального закладу від реалізації послуг у сфері грально- го бізнесу;

5) при  виплаті виграшів матеріальними цінностями (товара- ми) підприємству грального бізнесу для визначення вартості виг- рашу необхідно до купівельної ціни  призового товару  додати суму податку на доходи  фізичних осіб, для чого купівельну вартість товару  (з сумою  ПДВ)  поділити на 0,7 (сума  виграшу за мінусом

30\% податку з доходу).

Приклад відображення у бухгалтерському обліку  господарсь-

ких  операцій, характерних для  грального закладу типу  казино,

наведено у табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Бухгалтерські  проводки  за  господарськими  операціями грального закладу  типу казино

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Отримано від постачальника жетони на склад:

– купівельна вартість з ПДВ

– номінальна вартість

 

2091

081

 

631

 

100

5000

2

Видано жетони зі складу в зал:

– облікова вартість

– номінальна вартість

 

2092

082

 

2091

081

 

100

5000

3

Списано жетони, непридатні до використання

внаслідок фізичного зносу та пошкодження:

– облікова вартість

– номінальна вартість

 

23

 

2092

082

 

5

250

4

Отримано від відвідувачів плату за вхід до

грального закладу:

– номінальна вартість з ПДВ

– сума податкового зобов’язання з ПДВ

 

301

703

 

703

641

 

360

60

5

Реалізовано жетони відвідувачам за

номінальною вартістю

 

301

 

681

 

8000

6

Повернено клієнтами жетони в межах

пред’явлених чеків на їх придбання (вартість викуплених жетонів)

 

681

 

301

 

5000

7

Нараховано виграш клієнтів у розмірі вартості

жетонів, пред’явлених понад суму чеків на їх придбання

 

23

 

685

 

500

Продовження табл.  10.2

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

8

Вирахувано податок з виграшу клієнтів (30\%

від нарахованого доходу)

 

685

 

641

 

150

9

Виплачено клієнтам виграш за відрахуванням

суми утриманого податку з доходу

 

685

 

301

 

350

10

Відображено доход грального закладу від

надання послуги грального бізнесу

 

681

 

703

 

3000

11

Відображено поточні витрати грального закладу

на надання послуг клієнтам

 

23

20,66,

65,13...

 

1000

12

Придбано цінні подарунки для розіграшу

матеріальних призів (сума з ПДВ)

 

281

 

631

 

1050

13

Нараховано суму виграшу, який видається

товарами

 

23

 

685

 

1500

14

Відображено податок з доходу фізичних осіб (із

суми виграшу)

 

685

 

641

 

450

15

Видано матеріальний приз (виграш) клієнту

685

281

1050

16

Списано витрати грального закладу на

собівартість реалізованих послуг

 

903

 

23

 

3005

17

Віднесено на фінансові результати грального

закладу:

– доходи від грального бізнесу

– витрати грального закладу

 

703

791

 

791

903

 

3300

3005

 

10.2.2. Облік доходів і витрат

при організації гри на тоталізаторі

Підприємства грального бізнесу, які організують азартні ігри, розтягнуті у часі, коли проведення витрат учасником гри й одер- жання ним  виграшу є подіями різних робочих днів, формування фінансового результату здійснюють дещо  по-іншому. Відмінності полягають у тому,  що в момент здійснення події,  на яку зробле- но ставки (або  на дату розіграшу призу), уся сума прийнятих від учасників гри ставок буде визнана доходом (без  її зменшення на суму витрат учасників, що виграли). Одночасно вся сума  випла- чуваного виграшу відноситься на витрати підприємства, знову  ж таки  без вирахування суми  витрат учасників. До таких  під- приємств належать букмекерські контори, організації з прове- дення лотерей, інших видів  гри  на тоталізаторі. Такі  суб’єкти грального бізнесу обов’язково  формують призовий фонд, сума

якого відображається у бухгалтерському обліку  на субрахунку 704

як  вирахування з доходу.

У більшості випадків суб’єкти грального бізнесу, що органі- зовують азартні ігри  шляхом приймання ставок на певну подію, яка  відбудеться в майбутньому, використовують не жетони чи фішки, а які-небудь документи, що засвідчують право на участь  у грі,  і є  підставою для  видачі виграшу. Деякі з них  можуть мати номінальну вартість (наприклад, лотерейні білети, картки для гри в тоталізатор), інші  її не мають  (квитанції про  внесення  ставок у букмекерських конторах). В обліку  їх відображають як інші  мате- ріали  на субрахунку 209 «Інші  матеріали» та позабалансовому ра- хунку  08 «Бланки суворої звітності». Аналітичний облік  ведеться за кожним видом таких  документів та за місцями їх зберігання.

У букмекерських конторах приймаються ставки від клієнтів на  результати майбутньої події.  Частіше всього — це  спортивні змагання. При прийманні ставок клієнту видається картка, яка  є підставою для отримання виграшу після закінчення події,  на яку зроблено ставки, і касовий чек.  Прийняті ставки у повній сумі визнаються доходом букмекерської контори з одночасним фор- муванням призового фонду (у встановленому відсотку від суми прийнятих ставок). Розмір виграшу кожного з учасників після закінчення змагань залежатиме від кількості правильно зробле- них  ставок (кількості ставок, що виграли).

Бухгалтерські проводки з обліку  доходів  та виплат виграшів у букмекерських конторах наведено у табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Відображення в обліку  операцій  з  прийняття ставок  та виплати виграшів у букмекерських  конторах

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Отримано кошти від клієнтів на здійснення

ставок

 

301

 

703

 

5000

2

Сформовано призовий фонд

704

685

2000

3

Утримано податок з доходів фізичних осіб (з

виграшу)

 

685

 

641

 

600

4

Виплачено виграші переможцям після

закінчення змагань

 

685

 

301

 

1400

5

Списано на фінансові результати грального

закладу:

– доход від прийнятих ставок

– витрати на виплату виграшів

 

703

791

 

791

704

 

5000

2000

Аналогічно відображають в обліку  операції з організації гри на тоталізаторі на іподромі.

Реалізація лотерейних білетів  здійснюється, як правило, че- рез розповсюджувачів, які отримують за свої послуги певний відсоток комісійної винагороди. Приклад відображення в бух- галтерському обліку  операцій з проведення недержавних лоте- рей,  які  є об’єктом оподаткування ПДВ,  наведено у табл. 10.4.

Таблиця 10.4

Відображення в обліку  операцій  з проведення  недержавних  лотерей

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Одержано лотерейні квитки від постачальника:

– за фактичною вартістю (сума без ПДВ)

– на суму податкового кредиту з ПДВ

– за номінальною вартістю

 

2091

641

081

 

631

631

 

1000

200

10000

2

Передано квитки розповсюджувачам:

– за обліковою вартістю

– за номінальною вартістю

 

2092

082

 

2091

081

 

1000

10000

3

Отримано кошти від розповсюджувачів

лотерейних квитків за вирахуванням суми комісійної винагороди

 

301

 

681

 

9800

4

Списано реалізовані лотерейні квитки:

– за обліковою вартістю

– за номінальною вартістю

 

23

 

2092

082

 

1000

10000

5

Визнано доход від лотереї на дату проведення

розіграшу

 

681

 

703

 

9800

6

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

703

641

1960

7

Створено призовий фонд для виплати виграшів

704

685

3000

8

Утримано податок на доходи фізичних осіб із

суми виграшу

 

685

 

641

 

900

9

Виплачено виграш за мінусом вирахування

податку

 

685

 

301

 

2100

10

Відображено інші витрати з проведення лотереї

23

66,65...

300

11

Відображено собівартість проведення лотереї

903

23

1300

12

Списано на фінансові результати грального

закладу:

– доход від проведення лотереї

– витрати з проведення лотереї

– суму призового фонду

 

703

791

791

 

791

903

704

 

7840

1300

3000

 

Сума  податку на додану  вартість та податку з доходів  фізич- них  осіб,  вирахувана з виграшу, перераховується до бюджету в звичайному порядку.

Питання для самоконтролю

1. Дайте  визначення грального бізнесу та охарактеризуйте загальні умови його  здійснення.

2. Наведіть особливості організації бухгалтерського обліку  у сфері грального бізнесу.

3. Розкрийте особливості формування у бухгалтерському обліку  інформації про  доходи та витрати підприємств грального

бізнесу типу  казино.

4. Наведіть основні  бухгалтерські проводки  з  обліку   опе-

рацій грального закладу типу  казино.

5. Охарактеризуйте особливості діяльності букмекерських контор та наведіть бухгалтерські проводки з обліку  операцій прий- няття ставок та виплати виграшів у таких  закладах.

6. Наведіть кореспонденцію бухгалтерських рахунків з відоб-

раження в обліку  операцій з проведення недержавних лотерей.

Література до теми

1. Порядок обліку  доходів  фізичних осіб  у гральних закла-

дах та персоніфікації таких  осіб. Затверджено наказом ДПАУ  від

20.10.2003 р. №  494

2. Павленко Н., Піроженко О. Гральний бізнес. — 2-ге вид.,

доп. і перероб. — Х.: Фактор, 2002. — 107 с.