Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

Глава 10 облІк у гральному бІзнесІ 10.1. визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення

Гральний бізнес  —  це  діяльність, пов’язана  з  організацією казино, інших гральних місць  (будинків), ігрових автоматів з гро- шовим чи майновим виграшем, проведенням лотерей (крім дер- жавних) і розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій чи майновій формі.

Гральний заклад — це окреме приміщення або будівля з граль-

ним  залом для  відвідувачів (крім ігрових автоматів і більярдних

столів), де  здійснюються або  проводяться азартні ігри,  у тому числі  з використанням тварин, птахів,  комах  та ін., дозволених до утримання.

Азартна гра —  це  гра,  участь  у якій   дає  змогу  отримувати гроші, інше  майно чи майнові права, результат якої  визначаєть- ся  діями, що  повністю чи  частково залежать від  випадку; при цьому  учасник азартної гри ризикує позбавитися ставки, внесе- ної за право участі в грі. Азартною грою не вважається гра на технічному пристрої (ігровий автомат, комп’ютер та ін.),  якщо єдиною можливістю одержання виграшу є безплатна гра на цьо- му пристрої.

Азартні ігри  поділяють на види:

а) ігри випадку — це азартні ігри, результат яких  визначаєть- ся діями, цілком заснованими на  випадку; при  цьому  випадкові цифри, що  розподіляються рівномірно, від  яких   залежить ре- зультат  гри,  випадають за допомогою колоди карт,  диска рулет- ки, гральних кісток, електронного чи механічного ігрового авто-

мата  чи іншого засобу.  До цих видів  гри належать ігри в казино, ігрові  автомати, більярд і лотереї (крім державної) з певною вне- сеною сумою  коштів учасника.

Казино, інші  гральні місця (будинки) повинні займати ок-

ремі  приміщення чи  будинки і мати  гральний зал  для  відвіду-

вачів  (крім ігрових автоматів і більярдних столів). Надання по- слуг у сфері грального бізнесу поза  межами визначених для цієї мети  приміщень чи  будинків, а  також у приміщеннях, що  не мають  грального залу для відвідувачів, забороняється.

Лотерея — це господарська операція, що передбачає продаж гравцю права на участь  у розіграші призу з випадковою вірогід- ністю  за кошти чи в обмін на інші  цінності, а також безоплатне одержання такого призу у власність у випадку визнання такого гравця переможцем;

б) ігри на здібність — це азартні ігри,  результат яких  частко- во чи цілком залежить від фізичних і/чи інтелектуальних здібно- стей гравця;

в)  тоталізатори  —  це  азартні ігри,  результат яких  визна-

чається заснованими частково чи цілком на випадку діями, коли гравець робить ставку  на результат спортивного змагання й органі- затор  гри зобов’язаний виплатити гравцям, що виграли, суму виграшу, розмір якої  залежить від загальної суми  внесених ста- вок.  До  цих  видів  гри  належать ігри  в букмекерських конторах, на іподромах та інші  види  тоталізаторів.

При грі в тоталізатор, до якого належить і спортлото, вста-

новлюється певна сума  виграшу (ставка) на  якусь  подію  з  де- кількох чітко  визначених, що відбуваються одночасно. Суму виг- рашу  визначають як суму ставок гравців за винятком комісійної винагороди підприємства, що  організовує тоталізатор. Виграш розподіляється між  гравцями, що  вгадали подію,  пропорційно до їх ставок. При цьому  чим  менше гравців вгадали подію,  тим більший виграш припаде на ставку  гравця, який вгадав  подію,  і навпаки;

г) парі — це азартні ігри, результат яких  визначається засно- ваними частково на  випадку діями, коли гравець робить ставку на імовірність або неймовірність яких-небудь подій  і організатор гри  зобов’язується виплатити гравцям, що  виграли, суму вигра- шу, розмір якої  залежить від внесеної гравцем ставки і визначе- ного  до початку зазначеної події  індексу, застосованого для  об- числення суми  виграшу.

Букмекерська діяльність подібна до тоталізатора тим,  що ставки роблять на вибір  на ймовірну подію  з декількох визначе-

них. Відмінність полягає у тому,  що  букмекерська контора виз- начає виграш у коефіцієнтах до  ставки. Отже,  якщо з  кількох ймовірних подій  відбудеться одна,  то кожний з гравців, хто вга- дав  цю  подію,  одержить суму  винагороди, яка  дорівнює ставці, помноженій на попередньо оголошений коефіцієнт. Іншими сло-

вами,  при  букмекерстві парі  укладається між  конторою і грав- цем, що може  зумовити (у разі помилок у визначенні коефіцієнтів та можливої кількості виграшів) ризик банкрутства букмекерсь- кої контори.

Створення і утримання гральних закладів та організація і проведення азартних ігор повинні відповідати таким умовам і правилам:

1) гральний заклад повинен мати  окреме приміщення чи будинок, що вводиться в експлуатацію у встановленому порядку. Автоматичні гральні пристрої повинні бути розміщені в закрито- му приміщенні, що відповідає таким вимогам:

— доступ  у приміщення повинен контролюватися уповнова-

женою на це фізичною особою;

— гральний заклад повинен бути закритим від огляду  зовні;

2) вхід у гральний заклад і робота в ньому особам молодше

18 років  заборонені;

3) гральний заклад повинен мати  належним чином обладна- не  місце  для  зберігання готівки і касу  з продажу й оплати же- тонів  або  інших замінників гривні, контрольовані підзвітною особою;

4) гральний заклад повинен мати  в касі  достатню кількість коштів для виплати призового фонду чи формування страхового фонду;

5) забороняється проведення азартних ігор (боїв)  з викори-

станням тварин, що  спричинюють їх загибель чи каліцтво;

6) гральний заклад повинен забезпечити можливість озна- йомлення відвідувачів у зручному для  огляду  місці  з такими до- кументами (копіями документів):

— порядком роботи грального закладу;

—  ліцензією на  створення і утримання гральних закладів,

організацію азартних ігор;

— переліком і правилами азартних ігор, що пропонуються;

— порядком розгляду претензій і пропозицій щодо  якості й обсягу  ігор;

— правилами виплати призового фонду;

7) суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний:

— дотримуватися переліку азартних ігор, дозволених у дано-

му закладі;

— забезпечити громадський порядок і безпеку відвідувачів на території грального закладу;

— забезпечити місце, порядок і кінцевий строк видачі виг-

рашу  відповідно до правил ігор;

8) суб’єкт підприємницької діяльності повинен мати:

—  дані  про  технічний стан,  строк експлуатації та  правила використання ігрового устаткування;

— на кожну одиницю грального устаткування — договірні чи

контрактні документи, що підтверджують його походження і право використання;

— Положення про  призовий фонд, затверджене власником чи уповноваженим ним  керівним органом;

— Положення про  ліміт  каси  в розмірі максимально можли-

вого виграшу відвідувача;

— касові апарати для розрахунків з клієнтами;

9) ігри в казино здійснюються тільки за ігровими жетонами, номінал яких  встановлюється керівництвом організації (власни- ком  казино);

10) автоматичні гральні пристрої повинні працювати на же- тонах  (інших замінниках гривні) і не  повинні використовувати копійки чи купюри (у тому  числі  іноземну валюту);

11) при  кожній видачі чи  оплаті жетонів клієнту повинен видаватися відповідний платіжний документ.

Суб’єкти  грального  бізнесу  здійснюють  підприємницьку

діяльність за наявності відповідної ліцензії. Розмір плати за ліцен- зію  на  провадження діяльності з організації проведення азарт- них  ігор  становить 30 тис.  євро  за кожний рік  (крім випуску та проведення лотерей):

— на кожну особу,  що провадить діяльність з організації та

проведення азартних ігор на гральних автоматах;

— на  кожний пункт тоталізатора — при  проведенні букме-

керської діяльності;

— на кожний електронний сервер — при  провадженні діяль- ності  з організації та  проведення азартних ігор  в  електронних (віртуальних) казино;

— на кожний гральний зал — при  провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азарт- них  ігор.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та прове-

дення азартних ігор  (крім випуску та  проведення лотерей) ви- дається терміном на 5 років, а діяльності з випуску та проведен- ня  лотерей — на 12 років.

Ліцензія є підтвердженням  права здійснювати  діяльність у сфері грального бізнесу. А права на  здійснення  діяльності об- ліковуються на субрахунку 127 «Інші  нематеріальні активи». Вит- рати  підприємства на  придбання ліцензії обліковують як  капі-

тальні вкладення на субрахунку 154 «Придбання (створення) не-

матеріальних активів».

Згідно із Законом України «Про податок на додану  вартість» діяльність у сфері грального бізнесу не є об’єктом оподаткуван- ня  ПДВ:  приймання  ставок, обмін коштів на  жетони, виплата грошових виграшів, призів, винагород. Відповідно до цього, суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку  з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких  зараховується до валових витрат виробництва (обігу)  та основних засобів і нематеріальних ак- тивів,  що підлягають амортизації, у податковий кредит не вклю- чаються.

У той же час у гральному бізнесі здійснюються операції, що є об’єктом обкладання ПДВ: плата  за вхід у казино, за користуван-

ня гральним устаткуванням, за видовища, за послуги у барах  (ре- сторанах), послуги з оперативної оренди основних засобів, по- слуги автостоянки, виграші, що видаються у майновій формі тощо.

З окремих операцій грального бізнесу стягуються місцеві податки і збори: збір  за участь  у бігах на іподромі, за виграш на бігах на  іподромі, за участь  у грі на тоталізаторі на  іподромі, за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і

лотерей тощо.  Збір  за участь  у бігах  на  іподромі утримується із фізичних та юридичних осіб, які виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру, адміністрацією іподрому до початку змагань. Збір  з осіб,  які  беруть  участь  у грі на тоталіза-

торі  на  іподромі, справляється адміністрацією з учасника гри  у

вигляді відсоткової надбавки до плати за участь у грі під час прид- бання ним  квитка на право участі  у грі. Збір  за виграш на бігах справляється  адміністрацією іподромів з  осіб,  які  виграли гру, при  видачі  їм виграшу. Збір  за право проведення місцевих аук- ціонів, конкурсного розпродажу і лотерей стягується з осіб, яким надається дозвіл  на проведення цих заходів,  під час видачі тако- го дозволу.

Згідно із Законом України «Про податок з доходів  фізичних осіб»  ставка оподаткування  доходів,   отриманих як  виграш чи приз, становить подвійний розмір від звичайної ставки, визна- ченої  для оподаткування доходів  у вигляді заробітної плати, тоб-

то з 1 січня 2007 р. вона  дорівнює 30\%. Прибуток визначається як

різниця між  доходами цієї  особи у вигляді виграшів за відповід- ний  робочий день та витратами такої  особи протягом такого дня, пов’язаними з виграшем, але не більше суми  такого виграшу.

Для здійснення податкового контролю будь-яка фізична осо-

ба  при  вході  до грального закладу зобов’язана  пред’явити  пас-

порт,  а службова особа  такого закладу — здійснити відповідну реєстрацію учасника гри.

Облік виграшів та витрат фізичних осіб  та звітність за виг- рашами підприємства грального бізнесу здійснюють відповідно до «Порядку обліку  доходів  фізичних осіб у гральних закладах та персоніфікації  таких   осіб»,  затвердженим наказом  ДПАУ   від

20.10.2003 р. №  494. На  вимогу фізичної особи-гравця службова особа  грального закладу повинна надати персоніфіковані відо- мості  про виграш та понесені таким гравцем витрати шляхом оформлення та видачі відповідної довідки, форма якої  передба- чена  вказаним Порядком.

Прибуток від проведення лотерей, від казино, інших граль-

них  будинків (місць), гральних автоматів з грошовим виграшем

та  іншого грального бізнесу (включаючи доходи від  оренди та інших способів використання майна для його  потреб) оподатко- вується за загальною ставкою оподаткування прибутку під- приємств — 25\%. Підприємства грального бізнесу не мають  пра- ва переходити на єдиний податок.