Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

9.5. облік витрат і доходів

та визначення фінансових результатів страхової діяльності

Діяльність страховика передбачає здійснення витрат, пов’я- заних  з виконанням страхових зобов’язань та веденням справи. До витрат страховика включають:

— виплати страхових сум і страхових відшкодувань відповід-

но до умов страхування;

— відрахування у централізовані страхові резервні фонди;

— відрахування у технічні резерви, інші,  ніж резерв незароб- лених  премій, у випадках і на умовах,  передбачених законодав- ством;

— витрати на проведення страхування;

— інші  витрати, що відносять до собівартості страхових по-

слуг.

За економічним змістом усі витрати страховика можна поді-

лити  на три  великі групи:

1) виплати страхових сум і страхових відшкодувань за дого-

ворами страхування і перестрахування;

2) витрати на  обслуговування процесу страхування і пере-

страхування;

3) витрати на утримання страхової компанії.

Найвагоміша стаття витрат страховика — виплати страхових сум та страхових відшкодувань, на які припадає близько 90\% загальної суми витрат страхової компанії.

Страхове відшкодування — це грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності при  настанні страхового випадку. Страхове відшкодування згідно з чинним законодавством не  може  пере-

вищувати суми   прямого  збитку, якого  зазнав  страхувальник.

Договір страхування може  містити умови (франшизу), відповід-

но  до яких  частина збитків не відшкодовується страховиком.

Страхова сума — це  грошова сума,  в межах  якої  страховик

зобов’язаний при  настанні страхового випадку провести виплату

відповідно до умов  особистого страхування. Ця  виплата має, швидше, характер фінансової допомоги застрахованому або його родині, аніж  відшкодування збитків, як це має  місце  у майново- му страхуванні та страхуванні відповідальності, тому й називається не страховим відшкодуванням, а страховою сумою  (хоча  для стра- ховика це не має  істотного значення).

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань забезпечу- ються  за рахунок тієї  частини тарифної ставки, що  належать до нетто-премії.

Інформація щодо  виплачених страхових сум і страхових відшкодувань за договорами страхування і перестрахування уза- гальнюється на субрахунку 904 «Страхові виплати». Аналітичний

облік  таких  витрат ведуть  за видами страхування.

Страховики, які  здійснюють страхування життя, на  субра- хунку  904 обліковують також повернення  страхувальникам ви- купної суми,  тобто  суми,  яка  виплачується страховиком у разі дострокового припинення договору страхування життя.

Страхові організації, які відповідно до договору перестраху-

вання є перестраховиками, на  окремому аналітичному рахунку

9042 «Страхові виплати за договорами перестрахування» відоб-

ражають страхові виплати, які  сплачуються перестрахувальни-

кам.

У кінці місяця суми  страхових виплат з кредиту субрахунка

904 відносяться у дебет  рахунка 79 «Фінансові результати».

Витрати на  обслуговування  процесу  страхування і  пере-

страхування поділяють на аквізиційні, інкасаційні та ліквідаційні.

Аквізиційні витрати —  це  витрати, пов’язані  із  залученням нових страхувальників, укладанням нових договорів страхуван- ня (реклама, оплата послуг посередників, витрати на відряджен- ня,  виготовлення  бланків страхової документації і т. ін.).  Такі витрати обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут».

Інкасаційні витрати — це витрати, пов’язані з обслуговуван-

ням  готівкового обігу  страхових премій.

Ліквідаційні витрати — це витрати, пов’язані з урегулювання збитків (витрати на аварійного комісара та експертів, судові вит- рати,  банківські, поштово-телеграфні, відрахування у резерв збитків тощо).

До витрат на утримання страхової компанії належать адміні-

стративно-управлінські витрати, які  обліковують на  рахунку 92

«Адміністративні витрати».

Страховики, які відповідно до страхового законодавства здійснюють обов’язкове страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів і є членами Моторного (транс- портного) страхового бюро,  повинні брати участь  у створенні централізованих страхових резервних фондів: Фонду страхових гарантій та Фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (Фонду потерпілих). Внески  до  цих  фондів страхові компанії відображають в обліку  як інші витрати операційної діяль- ності  (на субрахунку 949), а розрахунки з Моторним (транспорт- ним) страховим бюро  обліковують на субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки». На  субрахунку 949 обліковують також витрати на формування резерву збитків за відомими вимогами страхуваль- ників.

У кінці місяця всі  рахунки витрат закриваються  рахунком

79 «Фінансові результати»:

Д-т рах.  79 — К-т рах.  обліку витрат.

Доходами страхової організації вважають:

— зароблені страхові платежі;

— комісійні винагороди за перестрахування;

— частки від страхових сум і страхових відшкодувань, спла-

чені перестраховиками;

— повернені суми  з централізованих страхових резервних фондів;

— повернені суми  технічних резервів, інших, ніж  резерв не-

зароблених премій;

— доходи  від інвестування коштів страхових резервів і влас-

них коштів страховика;

— доходи від реалізації прав  регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи;

— комісійні винагороди за виконання страховиком агентсь- кої  діяльності щодо  укладання договорів страхування та  отри- мання страхових платежів на  користь інших страхових органі- зацій  і т. ін.

Основним джерелом грошових надходжень страховика є стра- хові платежі, які  сплачують страхувальники відповідно до дого- ворів  страхування (перестрахування). Але в момент надходжен- ня страхові платежі не можна вважати доходом страховика: вони підлягають попередньому розподілу на зароблені та незароблені

страхові платежі.

Зароблені страхові платежі — це  частка від сум  надходжень страхових платежів, що  відповідає страховим ризикам, які  на звітну  дату минули повністю або частково. Отримані страхові платежі визнаються доходами (заробленими страховими плате- жами) протягом терміну чинності договору страхування методом

рівномірного нарахування, оскільки з часом ймовірність настан- ня страхового випадку і відповідно ймовірність страхових виплат поступово знижуються.

Зароблені страхові платежі з видів  страхування, інших, ніж страхування життя, визначаються шляхом коригування суми над- ходжень страхових платежів протягом звітного періоду на  зміну суми незароблених премій з урахуванням операцій перестрахування:

ЗСП = (СП — П) + (РНПп — РНППп) — (РНПк — РНППк),

де   ЗСП — зароблені страхові платежі;

(9.1)

СП  — сума надходжень страхових платежів у звітному періоді; П — частки страхових платежів, сплачені перестраховикам; РНПп, РНПк —  резерв незароблених премій на  початок  і

кінець звітного періоду;

РНППп, РНППк — частки перестраховиків у резервах неза-

роблених премій на початок і кінець звітного періоду.

Бухгалтерський облік  зароблених страхових платежів ведуть на  субрахунку 7031 «Зароблені  страхові платежі»  синтетичного рахунка 70 «Доходи  від реалізації». Щомісяця на зазначений суб- рахунок списують:

— отримані (нараховані) страхові платежі за договорами стра-

хування (перестрахування);

— суми  часток страхових платежів, сплачених (нарахованих)

перестраховикам;

— результати зміни резервів незароблених премій з ураху-

ванням операцій перестрахування.

Отримане внаслідок цих  операцій  сальдо субрахунка 7031

щомісяця списують на рахунок 79 «Фінансові результати».

Отримані (нараховані) комісійні винагороди за операції пе- рестрахування, отримані частки від  страхових сум  і страхових відшкодувань за договорами перестрахування, повернення коштів з централізованих страхових резервних фондів, зменшення суми резервів збитків, доходи  від реалізації прав  регресної вимоги стра- ховика до страхувальника або іншої особи враховуються страхо- виком як  інші  доходи операційної діяльності (на  кредиті субра- хунка  719).

Доходи, отримані від інвестування коштів страхових резервів

та власних коштів страховика у вигляді відсотків за банківськи- ми депозитами, відсотків за облігаціями, дивідендів від володін- ня  корпоративними правами та іншими цінними паперами, об- ліковують на рахунку 73 «Інші  фінансові доходи».

Узагальнення інформації про  фінансові результати страхо-

вої діяльності здійснюють на субрахунку 7911 «Результат страхо-

вої діяльності» синтетичного рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом цього субрахунка відображають суми в порядку зак- риття рахунків обліку  доходів  (7031 та  719), а за дебетом — ра- хунків  витрат (9031, 92, 93, 904, 949 та ін.). Кінцевий фінансовий результат страхової діяльності визначають з урахуванням подат- ку на прибуток і списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибут- ки  (непокриті збитки)». За рахунок останнього можуть створю- ватися гарантійний фонд та вільні  резерви.

Господарські операції з обліку  доходів  та фінансових резуль-

татів  страхової діяльності наведено у табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Відображення в обліку  доходів  та фінансових  результатів страхової діяльності  (суми умовні)

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Відображено суму страхових платежів,

отриманих у звітному місяці

 

76

 

7031

 

60000

2

Списано суму часток страхових платежів,

сплачених перестраховикам

 

7031

 

705

 

30000

3

Списано результат зміни резервів

незароблених премій з урахуванням зміни частки перестраховиків у резервах незароблених премій:

– дебетове сальдо субрахунка 497

– кредитове сальдо субрахунка 497

 

7031

497

 

497

7031

 

170000

4

Списано фінансові результати страхової

діяльності

 

7031

 

7911

 

400000

5

Нараховано комісійну винагороду за

операціями перестрахування

 

634

 

719

 

5000

6

Нараховано до отримання частки страхових

сум і страхових відшкодувань за договорами перестрахування

 

634

 

719

 

2500

7

Отримано (нараховано) повернення суми

централізованого резервного страхового фонду

 

682

 

719

 

7000

8

Відображено зменшення резервів збитків

498

719

4000

9

Нараховано відсотки за банківськими

депозитами, купленими облігаціями та іншими цінними паперами (дивіденди на акції тощо)

 

373

 

73

 

8000

10

Відображено суму регресної вимоги до

страхувальника або іншої особи,

відповідальної за заподіяний збиток

 

374

 

719

 

1500

Продовження табл.  9.3

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

11

Відображено закриття рахунків інших доходів

і витрат:

– інших доходів операційної діяльності

– фінансових доходів

– адміністративних витрат

– собівартості страхових послуг

– витрат на збут

– страхових виплат

– інших витрат операційної діяльності

– нарахованих податків на прибуток

 

719

73

7911

7911

7911

7911

7911

7911

 

7911

792

92

903

93

904

949

98

 

20000

8000

18000

50000

25000

200000

7000

30000

12

Списано кінцевий фінансовий результат

страхової діяльності:

– прибуток

– збиток

 

7911

442

 

441

7911

 

90000

 

Фінансовий результат страхової діяльності є досить важли- вим показником, який суттєво впливає на платоспроможність та загальний фінансовий стан  страховика, тому  контролю за фор- муванням прибутку та його  використанням у страхових організа- ціях  приділяється багато  уваги  як  на місцевому рівні,  так  і у за- конодавстві.

Питання для самоконтролю

1. Наведіть характеристику страхової діяльності та розкрий- те особливості її організації. Перелічіть спеціальні рахунки, що призначені для обліку  страхової діяльності.

2. Дайте  визначення страхового платежу та розкрийте струк-

туру страхового тарифу.

3. Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку  стра-

хових  платежів та розрахунків зі страхувальниками.

4. Розкрийте загальний зміст  операцій перестрахування та назвіть особливості організації їх обліку.

5. Наведіть основні  бухгалтерські проводки  з  обліку   опе-

рацій передачі ризиків у перестрахування.

6. Наведіть основні  бухгалтерські проводки  з  обліку   опе-

рацій отримання ризиків у перестрахування.

7. Наведіть види  страхових резервів, що  застосовуються в

Україні.

8. Охарактеризуйте порядок обчислення суми  резерву неза-

роблених премій.

9. Дайте  характеристику рахунка 49 «Страхові резерви».

10. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку  стра-

хових резервів.

11. Охарактеризуйте склад  специфічних витрат страховика та порядок їх визнання і відображення на рахунках.

12. Наведіть склад  доходів  страхової організації та охаракте-

ризуйте порядок визначення суми зароблених страхових платежів.

13. Наведіть основні  бухгалтерські проводки  з  обліку   до-

ходів та фінансових результатів страхової діяльності.

Література до теми

1. Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

2. Пархоменко В. С. Бухгалтерський облік  страхової діяль-

ності.  — К.: Лібра,  2002. — 216 с.

3. Гаманкова О. О. Облік і аудит у страхових організаціях. —

К.: КНЕУ, 2006. — 184 с.