Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

9.2. облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — це плата  за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування. Величина страхово- го платежу залежить від встановленого страхового тарифу та стра- хової  суми.

Страховий тариф — це ставка страхового платежу з одиниці страхової суми.  Він  складається з двох  частин: нетто-частини  і навантаження.

Нетто-частина страхового тарифу призначена для формуван- ня  страхових резервів, які використовуються страховиком для забезпечення виплат страхових сум і страхового відшкодування.

Навантаження забезпечує покриття витрат страховика, пов’яза-

них  зі здійсненням страхування, та створення певного накопи-

чення у вигляді прибутку (рис.  9.1).

 

Брутто-ставка

Нетто-частина

Навантаження

Відрахування до

страхових резервів

Для покриття витрат

діяльності страховика

Для створення прибутку

страховика

 

Рис.  9.1. Структура  страхового  тарифу

Нетто-частина страхових тарифів з видів  страхування інших, ніж страхування життя, при  добровільній формі страхування об- числюється страховиком актуарно (математично) на підставі відповідних статистичних даних  про частоту настання страхових випадків.

Визначення нетто-тарифів за договорами страхування жит-

тя  (накопичувальне  страхування) здійснюється з  урахуванням

статистичних закономірностей страхових ризиків протягом дії договору страхування та величини інвестиційного доходу від роз- міщення тимчасово вільних коштів резервів зі страхування жит- тя. Враховуючи, що умови страхування життя передбачають стра- хові виплати в разі дожиття застрахованого до закінчення термі- ну дії договору страхування або смерті  застрахованого, повна нетто-ставка складається з нетто-ставки для  виплати в разі  до- життя та нетто-ставки для виплати в разі смерті.  При змішаному страхуванні життя до  повної нетто-ставки включається нетто- ставка для виплати в разі настання нещасного випадку.

Розрахунок навантаження здійснюється виходячи із запла- нованих витрат на ведення страхової справи та очікуваних над- ходжень страхових платежів. Навантаження  встановлюється у відсотках до величини нетто-ставки.

Конкретний розмір страхового тарифу визначається у договорі страхування за згодою сторін, якщо інше  не передбачено законо- давством. Так, обов’язкове страхування здійснюється за тарифами, затвердженими КМУ.  Крім того,  нормативно-правовими актами встановлено, що  норматив витрат на  ведення  страхової справи у сфері обов’язкового страхування не повинен перевищувати за різни- ми видами страхування від 6 до 20\% страхового тарифу.

В обліку  отримані страховиком страхові платежі поділяють-

ся на доходи і страхові резерви. Доходи є виручкою від реалізації

страхових послуг.  Облік розрахунків зі страхувальниками та стра- ховими посередниками ведуть  на  рахунку 36 «Розрахунки з по- купцями і замовниками», для чого  його  доцільно доповнити та- кими субрахунками:

364 «Розрахунки із страхувальниками»;

365 «Розрахунки із страховими посередниками».

Для  обліку  страхових платежів призначений  спеціальний синтетичний рахунок 76 «Страхові  платежі».  Порядок відобра- ження в обліку  страхових платежів залежить від умов  їх сплати страхувальником, визначених договором страхування, та поряд- ку набрання чинності останнім. Якщо договір з видів  страхуван- ня  інших, ніж  страхування життя, набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, то  на  суму  отриманого страхового платежу виконують бухгалтерську проводку:

Д-т рах.  31 — К-т субрах. 364,

а на  загальну суму страхових платежів, належних страховику за договором страхування:

Д-т субрах. 364 — К-т рах.  76.

Якщо договір страхування набирає чинності із зазначеної в ньому дати,  нарахування страхових платежів (Д-т субрах.  364 — К-т рах. 76) здійснюють у тому періоді, до якого належить зазна- чена  у договорі дата.

У тому випадку, коли умовами договору страхування життя

передбачено періодичну сплату  страхових внесків, відображення в обліку  їх нарахування здійснюють у тих періодах, до яких  нале- жать терміни сплати цих внесків.

У випадках, коли страховик отримує попередньо сплачені страхові платежі, вони обліковуються як заборгованість з авансів

одержаних на  субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержа- ними», а при  набранні чинності договору страхування зарахову- ються  на погашення заборгованості страхувальника (Д-т субрах.

681 — К-т субрах.  364).

У разі невиконання страхувальником умов  договору страху- вання щодо  сплати страхових внесків і визнання у зв’язку з цим договору недійсним, сума  нарахованих, але  не сплачених стра- хових платежів, сторнується.

Якщо страхова організація здійснює свою  діяльність через відокремлені підрозділи (філії), то розрахунки головної органі- зації  (страховика) з такими підрозділами обліковують на субра- хунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» таким чином:

1) належні до  сплати відокремленим підрозділом страхові

платежі за договорами страхування:

Д-т субрах. 683 — К-т рах.  76;

2) отримано страхові платежі від відокремленого підрозділу:

Д-т рах.  31 — К-т субрах. 683.

У разі отримання страхових платежів через  страхових посе- редників (страхових агентів, страхових брокерів) розрахунки з ними здійснюють на субрахунку 365 «Розрахунки із страховими посередниками». Страховий агент,  який отримав страхові пла- тежі  від  страхувальників, зобов’язаний  протягом двох  рабочих днів перерахувати ці кошти на рахунок страховика. Нарахування страхових платежів здійснюють на  підставі наданих страховим посередником звітів  незалежно від дати перерахування коштів:

1) нараховані страхові платежі за звітом посередника:

Д-т субрах. 365 — К-т рах.  76;

2) надійшли  страхові платежі від  посередника на  рахунок страховика:

Д-т рах.  31 — К-т субрах. 365.

Належна страховому посереднику комісійна винагорода об- ліковується страховиком у складі витрат на збут. Утримана стра- ховим  посередником належна йому  сума  комісійної винагороди відображається у страховика записом:

Д-т рах.  93 — К-т субрах. 365.

Сума  нарахованих страхових платежів за всіма  видами стра- хування, відображена протягом місяця на кредиті рахунка 76, списується на  субрахунок 703 «Доход  від  реалізації робіт  і по- слуг», до якого доцільно відкрити окремий субрахунок другого порядку 7031 «Зароблені страхові платежі»:

Д-т рах.  76 — К-т субрах.7031.

Аналітичний облік  нарахованих страхових платежів на  ра-

хунку 76 ведуть  за видами страхування.