Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

1.3. облік витрат будівельної  організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт

Порядок обліку  витрат і формування собівартості будівель- но-монтажних робіт  регламентовано такими нормативними до- кументами:

— П(С)БО 16 «Витрати»,  затвердженим наказом МФУ від

31.12.99 р. №  318;

— П(С)БО 18 «Будівельні  контракти», затвердженим нака-

зом  МФУ від 28.04.2001 р. №  205 (зі змінами і доповненнями);

— «Методичними рекомендаціями з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт», затвердженими наказом Держав-

ного  комітету з будівництва і архітектури України від 16.02.2004 р.

№  30.

Згідно з названими Методичними рекомендаціями со- бівартість будівельно-монтажних  робіт  (БМР) —  це  виробничі витрати будівельної організації, пов’язані  з  виконанням таких робіт. Собівартість БМР підрядної будівельної організації скла- дається з виробничих витрат окремих виробничих підрозділів (структурних одиниць),  які  виконують БМР, і  вартості робіт, виконаних за договорами субпідряду.

Собівартість БМР виробничого підрозділу (структурної оди- ниці) будівельної організації складається з  виробничих витрат даного підрозділу, пов’язаних  з  виконанням БМР, а  також із витрат на  утримання апарату управління виробництвом  цього підрозділу.

Собівартість БМР може  бути плановою, рівень якої  визна- чається на підставі проектно-кошторисної  документації, еконо- мічно обґрунтованих норм і нормативів витрат, інженерних роз- рахунків і т. ін., і фактичною, яка  включає фактичні витрати будівельної організації на виконання БМР.

Планування і бухгалтерський облік  витрат, які включаються до собівартості БМР, здійснюють у розрізі окремих об’єктів об-

ліку  витрат. З точки зору  П(С)БО 18 таким об’єктом може  бути

лише окремий «будівельний контракт». В той же час для органі- зації  поточного обліку  та оперативного контролю за витратами об’єктом обліку  може  вважатися як окремий об’єкт будівництва, так і окремий вид будівельно-монтажних робіт, але в межах  кон- кретного будівельного контракту (підрядного договору).

Облік витрат на виконання БМР ведуть  позамовним мето-

дом. Замовлення відкривають на кожен об’єкт будівництва відпо-

відно  до  підрядного договору. Облік витрат на  замовлення ве- дуть наростаючим підсумком в окремій картці аналітичного об- ліку витрат на замовлення до закінчення виконання контракту. З цією  метою кожному замовленню надається певний шифр (но- мер,  код),  який потім  обов’язково  вказують на  всіх  первинних документах з обліку  витрат на виконання даного замовлення.

Бухгалтерський облік  витрат на  виконання БМР ведуть  на рахунку 23 «Виробництво», до якого в підрядних будівельних організаціях можуть бути відкриті субрахунки за видами вироб- ництв:

231 «Основне виробництво» (облік витрат за контрактами);

232 «Допоміжні виробництва» (ремонтні майстерні, власний автотранспорт, столярний цех, цех з виготовлення металевих конструкцій тощо);

233 «Експлуатація будівельних машин і механізмів» та ін.

При журнально-ордерній формі облік  витрат на виконання БМР ведуть  у журналі 5 або 5А, при  використанні комп’ютерної форми обліку  — у відповідних машинограмах.

Згідно з П(С)БО 18 витрати за будівельним контрактом вклю-

чають:

— витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням даного контракту (прямі витрати матеріалів, прямі витрати на  оплату

праці та інші  прямі витрати, до яких  відносять відрахування на соціальні заходи, орендну плату,  амортизацію, втрати від бра- ку, вартість виконаних субпідрядних робіт  тощо). Такі  витрати списують на конкретне замовлення бухгалтерськими проводка- ми:

Д-т субрах. 231 — К-т рах  20, 22, 66, 65, 63 та ін.;

— загальновиробничі витрати, до яких  відносять витрати на управління, організацію і обслуговування будівельного вироб- ництва. Останні розподіляють між  окремими об’єктами  будів- ництва з використанням попередньо визначеної бази  розподілу (прямі витрати, обсяг  доходів,  відпрацьований будівельними ма- шинами і механізмами час у годинах або змінах і т. ін.). Особли- вістю  формування витрат за будівельним контрактом є те, що загальновиробничі витрати (як  змінні, так і постійні) підлягають розподілу між об’єктами будівництва у повному обсязі (без  ура- хування нормальної потужності) і списуються щомісячно запи- сом:

Д-т субрах. 231 — К-т рах.  91;

— у деяких випадках частково адміністративні витрати, якщо підрядник і замовник домовилися, що  адміністративні витрати (або їх певна частка) підлягають відшкодуванню замовником. Такі витрати обліковують на окремому субрахунку до рахунка 92 (на- приклад, 921 «Адміністративні витрати, що  підлягають відшко- дуванню замовником») і щомісячно відносять на витрати основ- ного  виробництва записом:

Д-т субрах. 231 — К-т субрах. 921;

— витрати, понесені підрядником на етапі підготовки та ук- ладання будівельного контракту, якщо  існує   вірогідність його підписання та достовірної оцінки цих  витрат. Витрати на укла- дання контракту, не  підписаного до  дати  балансу, вважаються витратами звітного періоду без їх віднесення на витрати за таким контрактом в наступних звітних періодах.

Особливістю формування витрат за будівельним контрак- том  є те, що  до їх складу  не  включають витрати на  утримання незадіяних будівельних машин і механізмів та інших необорот- них  активів, не використаних при  виконанні будівельного кон-

тракту.  Такі  витрати обліковують окремо і відносять до  витрат того  звітного періоду, в якому вони були  понесені (субрахунок

949 «Інші  витрати операційної діяльності»).

Об’єктом  калькулювання  при   позамовному  методі   є  со-

бівартість закінченого замовлення, за яким готові  об’єкти прой-

шли  випробування і прийняті відділом технічного контролю (ВТК) або замовником (генеральним підрядником — для суб- підрядної організації). У кінці кожного місяця у картці аналі- тичного обліку  витрат на замовлення підраховують суму прямих виробничих витрат і додають до неї частку  загальновиробничих та  інших витрат (згідно з контрактом). Суму  віднесених на  за- мовлення  витрат зменшують на  вартість повернених на  склад невикористаних матеріалів, напівфабрикатів та відходів. Вартість відходів,  якщо їх неможливо ідентифікувати з конкретним за- мовленням, відносять на  зменшення загальновиробничих вит- рат відповідного виробничого підрозділу (дільниці, цеху тощо).

Вартість незакінченого будівництва визначають сумуванням витрат за незакінченими замовленнями (на  підставі карток ана- літичного обліку  витрат).