Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

8.3. облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу

Готельні послуги, як правило, не обмежуються лише  надан- ням  місця для  короткотермінового проживання. Кожне з підприємств готельного комплексу може  здійснювати декілька видів діяльності: організацію харчування, автостоянки, транспорт- не обслуговування, дрібний ремонт одягу та взуття,  прання білиз- ни,  замовлення квитків на транспортні засоби або культурно- масові заходи, організацію екскурсій і т. ін. Кожен з цих  видів діяльності може  бути  організаційно відокремленим і виконува- тися  окремими структурними підрозділами. Для визначення ціни послуг  та фінансового результату діяльності кожного з підрозділів необхідно вести  окремий облік  доходів  і витрат за видами діяль- ності,  не об’єднуючи їх з доходами і витратами номерного фон- ду. З цією  метою в аналітичному обліку  підприємств готельного бізнесу можуть використовуватися спеціальні субрахунки до ра- хунка  23 «Виробництво», наприклад такі:

231 «Номерний фонд»;

232 «Ресторан (їдальня, бар, кафе і т. ін.)»;

233 «Перукарня»;

234 «Автостоянка»;

235 «Пральня»;

236 «Ремонтний підрозділ»;

237 «Котельня» і т. ін.

Особливістю діяльності підприємств, що надають гоотельні послуги, є відсутність незавершеного виробництва, нерівно- мірність (сезонність) у завантаженні номерного фонду та вико- ристанні матеріальних і трудових ресурсів, велика питома вага у витратах амортизаційних відрахувань, відсутність загальновироб- ничих витрат, умовно-постійний характер більшості статей вит- рат тощо.  У зв’язку з цим  практично неможливо достовірно виз- начити і оцінити (розрахувати собівартість та прибутковість) кож- ної  конкретної послуги. Такі  розрахунки виконуються, як  пра- вило,  в середньому за певний розрахунковий (звітний) період, наприклад, щомісячно, поквартально або один  раз за рік. Каль-

куляційною одиницею при  цьому  для  номерного фонду є один людино-день (доба)  проживання клієнта у готелі.

Облік витрат номерного фонду доцільно вести  за такими статтями:

1) матеріальні: вартість МШП, засобів гігієни, медикаментів, спеціального одягу, рекламних матеріалів, канцелярських товарів, витрати на  прання білизни, якщо воно  здійснюється власними

силами готелю, тощо;

2) оплата праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація необоротних активів;

5) ресурсозабезпечення: опалення, водопостачання, водо-

відведення, освітлення;

6)  утримання  та  експлуатація  виробничого  обладнання

(ліфтів, виробничих приладів та устаткування);

7) ремонт основних засобів;

8) підготовка до осінньо-зимового періоду;

9) проведення протипожежних заходів;

10) оплата послуг сторонніх організацій;

11) податки, збори та інші  обов’язкові платежі, що включа-

ються  до собівартості послуг;

12) інші  виробничі витрати.

Зібрані на дебеті  субрахунка 231 «Номерний фонд» витрати

наприкінці  звітного періоду у  повній  сумі  списуються на  со-

бівартість реалізованих послуг записом

Д-т субрах. 903 — К-т субрах. 231.

Витрати допоміжних підрозділів, що забезпечують належну роботу  готелю  (пральня, ліфтове господарство, котельня, служба телекомунікацій тощо), обліковують за  такими ж  статтями на окремих аналітичних рахунках (субрахунках) і наприкінці звітного періоду розподіляють і повністю списують на витрати тих підрозділів, роботу  яких  вони забезпечують. Метод розподілу витрат обирається кожним підприємством самостійно, виходячи з характеру послуг, що  надаються підрозділом, способу їх вимі- рювання та оцінки витрат.

Витрати допоміжних підрозділів, що надають додаткові по- слуги  гостям, списуються з кредиту відповідного субрахунка, відкритого до рахунка 23 «Виробництво», у дебет  субрахунка 903

«Собівартість реалізованих робіт  і послуг».

Доходи від кожного виду діяльності також бажано відобра-

жати  в обліку  на  окремих аналітичних рахунках до  субрахунку

703 «Доходи  від реалізації робіт  і послуг». У такому ж порядку їх необхідно списувати на  фінансові  результати (субрахунок 791

«Результати  операційної діяльності»). Адміністративні витрати, витрати на збут та інші  операційні витрати списують у дебет суб- рахунка 791 загальною сумою  без їх розподілу за видами наданих послуг, але  для  визначення ефективності діяльності окремих структурних підрозділів загальні операційні витрати можуть бути розподілені і віднесені до окремих підрозділів (видів діяльності) за методами, обраними підприємством самостійно.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте особливості ведення готельного бізнесу та організації обліку  готельних послуг.

2. Перелічіть документи, якими оформлюють надання го-

тельних послуг, та охарактеризуйте порядок їх використання.

3. Наведіть субрахунки та статті  витрат, рекомендовані для використання в обліку  підприємств готельного бізнесу.

4. Наведіть основні господарські операції з обліку  витрат і доходів  у підприємствах готельного бізнесу та відповідну корес-

понденцію рахунків.

Література до теми

1. Інструкція про  порядок ведення документообігу при  на- данні готельних послуг  у ДП  «Укркомунобслуговування».  Зат- верджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та жит- лової  політики України від 13.10.2000 р. №  230.

2. Методичні рекомендації з планування, обліку  і кальку-

лювання собівартості робіт  (послуг) на підприємствах і в організа-

ціях житлово-комунального господарства. Затверджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 06.03.2002 р. №  47.

3. Правила користування готелями і надання готельних по- слуг  в  Україні. Затверджено наказом Держкомітету України з житлово-комунального господарства та Держкомітету України з туризму від 10.09.1996 р. №  77/44.