Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

7.8.  облік у житлово-будівельних кооперативах (жбк)

Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) — це  одна  з форм залучення коштів громадян для  фінансування житлового будів- ництва, яка  останнім часом знову  стає  доволі  популярною.

Згідно із Законом України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р.

№  1087 кооператив — це  юридична особа, створена фізичними та/або юридичними особами, що добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяль-

ності  з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на основі самоуправління.

Членами кооперативу можуть бути  громадяни, що  досягли

16-річного віку,  та  юридичні особи (резиденти і нерезиденти), які зробили вступні внески і паї у розмірах, визначених статутом кооперативу. Вступні внески і паї  є основним джерелом почат- кового формування майна кооперативу.

Члени кооперативу можуть здійснювати такі внески:

а) паї — майнові поворотні внески членів кооперативу в його створення і розвиток, який здійснюється шляхом передачі коо- перативу майна, грошей, майнових прав,  а також земельної ділян- ки;

б) додаткові паї  — добровільні грошові або  майнові пово-

ротні  внески понад пай;

в) вступні — грошові або інші  майнові неповоротні внески,

які  зобов’язані сплатити ті, хто вступає до кооперативу;

г) цільові — грошові або інші  майнові чи немайнові внески, які  вносяться понад пай  для  забезпечення статутної діяльності кооперативу.

Згідно із Законом України «Про кооперацію» вступні внески

членів кооперативу зараховують на створення резервного фонду (рах.  43). Для  обліку  ж  пайових внесків доцільно передбачити два  субрахунки у складі рахунка 41:

411 «Пайові внески членів кооперативу»;

412 «Додаткові пайові внески членів кооперативу».

Облік цільових внесків, якщо вони призначені для фінансу-

вання певного виду витрат, доцільно обліковувати на рахунку 48.

ЖБК за метою створення і видом діяльності повністю відпо- відають поняттю обслуговуючих кооперативів. На  відміну від споживчих та виробничих кооперативів останні, як правило, реє- струються як неприбуткові організації.

ЖБК за окрему плату  надають своїм  членам послуги з об- слуговування прибудинкової території, ремонту, вивезення сміття тощо.  При цьому   вони можуть надавати аналогічні послуги й іншим особам (не  членам ЖБК) в обсягах, що  не  перевищують

20\% загального обороту кооперативу (щоб  мати  право залишати-

ся неприбутковою організацією).

Доходи ЖБК, як неприбуткової організації, отримані у виг- ляді внесків грошових коштів або майна, що призначені для за- безпечення потреб їх основної діяльності, а також пасивні дохо- ди (відсотки на залишок коштів на рахунках у банку, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті) не є об’єктом оподат-

кування податком на  прибуток. У той  же час  доходи, отримані від  надання послуг  з побутового обслуговування  осіб,  що  не  є членами кооперативу, від здавання майна в оренду тощо  підля- гають  оподаткуванню податком з прибутку на загальних підста- вах.

Для  здійснення своїх  функцій та виконання статутних зав- дань  ЖБК  можуть залучати до  роботи за  трудовим договором (угодою) як  членів ЖБК, так  і  сторонніх осіб.  Відповідно  до законодавства ЖБК на загальних підставах нараховує та сплачує внески до фондів пенсійного забезпечення та загальнообов’яз- кового державного соціального страхування від суми зарплати найманих осіб.

Бухгалтерський облік витрат житлово-будівельні кооперативи

можуть вести  з використанням лише рахунків класу  8 «Витрати за елементами». Основні господарські операції діяльності непри- буткового ЖБК наведено у табл. 7.5.

 

Відображення в бухгалтерському  обліку  основних господарських   операцій  ЖБК

Таблиця 7.5

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

1

Одержано від членів ЖБК:

– вступні внески

– паї

– додаткові паї

– цільові внески

 

301,311

301,311

301,311

301,311

 

431

411

412

48

2

Оплачено за будівництво житлового будинку

371

311

3

Оформлено отримання будинку у власність ЖБК

103

371

4

Надано послуги з побутового обслуговування:

– членам ЖБК

– не членам ЖБК

 

3611

3612

 

703

703

5

Нараховано оплату праці працівникам ЖБК

81

661

6

Нараховано внески до соціальних фондів

82

65

7

Утримано з оплати праці:

– внески до соціальних фондів

– податок на доходи фізичних осіб

 

661

661

 

65

641

8

Списано матеріали, використані при наданні

побутових послуг

 

80

 

20,22

9

Нараховано амортизацію основних засобів та інших

необоротних активів ЖБК

 

83

 

13

10

Нараховано і одержано плату за передані в оренду

нежитлові приміщення

377

311

713

377

Продовження табл.  7.5

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

11

Оформлено реалізацію квартири у власність члену

ЖБК

377

742

12

Списано залишкову вартість реалізованої квартири

85

103

13

Нараховано податок на прибуток

84

641

14

Списано на фінансові результати діяльності:

– доходи ЖБК

– витрати ЖБК

 

701,713,

742

791

 

791

80-85

 

Інші господарські операції ЖБК відображаються в бухгал-

терському обліку  у загальноприйнятому порядку.

Питання для самоконтролю

1. Наведіть особливості діяльності підприємств житлово- комунального господарства та їх вплив на організацію бухгал- терського обліку.

2. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку  ак-

тивів  та власного капіталу підприємств ЖКГ.

3. Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку  розрахунків за передане в оренду державне (комунальне) майно.

4. Наведіть основні статті витрат та калькуляційні  одиниці у підприємствах різних підгалузей ЖКГ.

5. Перелічіть основні види  доходів  підприємств ЖКГ та вкажіть особливості їх відображення в обліку.

6. Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку  роз-

рахунків з квартиронаймачами при  різних формах їх організації.

7. Наведіть види  цільового фінансування та  цільових над- ходжень у ЖКГ та охарактеризуйте порядок їх відображення на рахунках.

8. Охарактеризуйте особливості діяльності об’єднань  спів- власників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх вплив на організацію обліку.

9. Дайте  характеристику особливостей організації обліку  в

житлово-будівельних кооперативах (ЖБК).

10. Наведіть основні бухгалтерські проводок з обліку  госпо-

дарських операцій ЖБК.

 

Література до теми

1. Гура  Н.О.  Облік у житлово-комунальному господарстві:

теорія і практика. — К.: Знання, 2006. — 351 с.

2. Закон  України «Про   житлово-комунальні послуги»  від

24.06.2004 р. №  1875-1У.

3. Лисенко Н.,  Бабак А. Посібник з бухгалтерського обліку для  підприємств комунальної галузі. — К., 2003.

4. Методичні рекомендації з планування, обліку  і кальку- лювання собівартості робіт  (послуг) на підприємствах і в організа- ціях житлово-комунального господарства. Затверджено наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. №  47.