Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

7.7. облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (осбб)

Побудова бухгалтерського обліку  в ОСББ суттєво відрізняєть- ся від обліку  в підприємствах, які надають житлові та комунальні послуги. Це зумовлено, в першу чергу, особливостями діяльності ОСББ як  невиробничих і неприбуткових організацій. У той  же час  ОСББ суттєво відрізняються від інших об’єднань  громадян тим,  що  основою їх створення є не повна добровільність, а не- обхідність, обумовлена наявністю спільної власності. Доходи ОСББ, крім доходів  від здавання в оренду нежитлових приміщень (іншої господарської діяльності ОСББ, як правило, не здійсню- ють), не є об’єктом оподаткування податком на прибуток. ОСББ

також не  набувають статусу  платників ПДВ,  оскільки в них  не виникає об’єкта оподаткування цим  податком, адже вони не по- ставляють роботи і послуги на  сторону, а є  лише замовниками на ринку житлово-комунальних послуг. Згідно із законодавством України ОСББ сплачують такі  податки і збори:

— комунальний податок;

— відрахування на соціальні заходи;

— податок з доходів  фізичних осіб (працівників ОСББ);

— податок з власників транспортних засобів;

— плата  за землю, якщо ОСББ оформило право власності на земельну ділянку (в іншому випадку — лише  з площі, наданої в оренду, у т. ч. і тієї, що припадає на передане в оренду при- міщення).

ОСББ зобов’язане  зареєструватися у податковому органі,

Пенсійному фонді та інших страхових соціальних фондах.

На  побудову обліку  в ОСББ впливають: порядок оподатку- вання; склад   витрат і доходів;  порядок ведення розрахунків з членами об’єднання; особливості відображення окремих об’єктів обліку  і господарських операцій і т. ін. Специфіка діяльності зу- мовлює такі основні особливості організації бухгалтерського об-

ліку в ОСББ:

1) використання скороченого плану  рахунків та деяких спе-

цифічних субрахунків;

2) відсутність виробництва робить недоцільним використання рахунків класу  9 «Витрати діяльності» та рахунка 23 «Виробниц- тво» і створює умови для  детального обліку  витрат лише  на  ра- хунках  класу  8 «Витрати за елементами»;

3) платежі (внески) членів об’єднання  обліковують не  як доходи, а як цільове фінансування;

4) використання спрощеної форми обліку, складання балансу та інших форм фінансової звітності за обмеженою кількістю по- казників.

До витрат ОСББ належать:

— заробітна плата  обслуговуючого персонала і штатного ке- рівництва об’єднання (голова правління або управитель, бухгал- тер, прибиральниці, двірники і т. ін.) з нарахуваннями на соці- альні  заходи;

— матеріальні витрати;

— амортизація основних засобів (крім житлових будинків);

— податкові платежі;

— утримання місць  загального користування;

— плата  банку за розрахунково-касове обслуговування;

— поточний ремонт житлового будинку;

— плата  за обслуговування ліфтів, вивезення сміття, твердих відходів,  санітарну очистку територій;

— платежі комунальним підприємствам за тепло-, газо-, во-

допостачання і водовідведення і т. ін.

Стосовно оплати комунальних платежів треба  враховувати, що  ОСББ від  імені  всіх  співвласників може  виступати єдиним абонентом зі споживання мешканцями будинку комунальних та інших послуг (на  підставі договорів, укладених з підприємства- ми-постачальниками таких  послуг) і проводити відповідні роз- рахунки згідно з діючими тарифами та показаннями загальнобу- динкових лічильників. У такому випадку оплата за комунальні та інші  послуги від мешканців будинку надходить на поточний ра- хунок  об’єднання, а ОСББ перераховує її відповідним комуналь- ним  підприємствам. Можливий і інший варіант організації роз- рахунків, коли комунальні платежі не надходять на рахунок ОСББ, а відразу  сплачуються відповідним підприємствам ЖКГ.  Це обу- мовлює суттєві  відмінності в організації обліку  розрахунків.

Основними доходами ОСББ є:

— цільові внески членів об’єднання в межах  ставок квартир-

ної плати для відшкодування експлуатаційних витрат (витрат на утримання будинку та прибудинкової території);

— цільові внески членів об’єднання понад ставки квартир-

ної плати, встановлені загальними зборами або передбачені ста-

тутом  (на  конкретні заходи  — ремонт під’їздів, охорону і т. ін.);

— доходи  від здавання в оренду приміщень та іншого майна

ОСББ;

— відшкодування комунальними підприємствами витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

— відсоток зібраних коштів за комунальні послуги на по- криття витрат з їх збирання, обліку  та перерахування комуналь- ним  підприємствам-постачальникам послуг;

— державні субсидії малозабезпеченим  сім’ям;

— відшкодування з бюджету пільг  окремим категоріям гро-

мадян;

— цільові внески нечленів об’єднання, спонсорська, шефсь-

ка допомога і т. ін.

Доходи ОСББ є не зовсім доходами від реалізації, тому вис-

ловлюються пропозиції обліковувати їх на  субрахунку 719, а не

703 (крім доходів  від операційної оренди, які обліковують на суб- рахунку 713). На нашу  думку, це не зовсім так. Адже ОСББ ство- рює  штат  працівників, які  виконують певний обсяг  робіт,  укла-

дає  контракти з іншими підприємствами і організаціями на  ви- конання окремих робіт  точно так, як і комунальні житлові орга- нізації (ЖЕК, ЖЕУ  і т. ін.). Отже,  цільові внески в межах  квар- тирної плати, призначені для компенсації експлуатаційних вит- рат  на  утримання будинку, нічим суттєво не  відрізняються від аналогічних доходів  житлових організацій комунальної форми власності, а тому  облік  доходів  ОСББ доцільно вести  так,  як  і житлових організацій — на  кредиті субрахунка 703, а суми,  що належать до перерахування постачальникам комунальних послуг (води, тепла  тощо), вираховувати з доходу,  відображаючи їх на дебеті  субрахунка 704.

Для  обліку  інших цільових внесків членів ОСББ та  інших цільових надходжень доцільно використовувати спеціальні суб- рахунки до рахунка 48 «Цільове фінансування та цільові надход- ження», наприклад такі:

481 «Цільові внески членів об’єднання» (за видами внесків:

на охорону під’їздів, на ремонт тощо);

482 «Субсидії»;

483 «Відшкодування пільг»;

484 «Дотації»;

485 «Інші  цільові надходження».

Враховуючи вищесказане, відзначимо, що облік у ОСББ може

бути  організований  за  спрощеною  формою з  використанням

«Книги обліку  господарських операцій» та деяких регістрів (відо- мостей) аналітичного обліку  майна і розрахунків (за необхідніс- тю). Кореспонденція  рахунків з обліку  витрат в ОСББ буде  та- кою  ж, як у підприємств малого бізнесу, а з обліку  доходів  — як у житлових організацій комунальної форми власності, яка  розгля- нута  у попередніх підрозділах цієї  теми.