Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

7.6. облік цільового  фінансування на підприємствах жкг

Підприємства  ЖКГ  одержують значні  суми   різних  видів цільового фінансування, в основному з бюджету:  субсидії на часткову оплату житлово-комунальних послуг  малозабезпеченим громадянам, компенсації пільг  окремим категоріям населення, дотації на покриття збитків підприємств, субвенції тощо.

За  метою і призначенням цільове фінансування поділяють на  два види:

1) фінансування, пов’язане з державним регулюванням цін —

дотації, адресні субсидії малозабезпеченим категоріям громадян,

відшкодування пільг окремим категоріям споживачів комуналь-

них  послуг;

2) фінансування, що надається з метою фінансової підтрим- ки  в інших цілях,  ніж  державне регулювання цін,  — на  ремонт основних засобів, на  підготовку до  осінньо-зимового періоду, фінансування капітальних вкладень, субвенції тощо.

Субсидії і пільги надаються у складі тарифу на оплату жит-

лово-комунальних послуг  шляхом перерахування бюджетних коштів відповідним підприємствам ЖКГ. Субсидії надаються малозабезпеченим категоріям громадян, а пільги — ветеранам війни, військовослужбовцям, суддям, слідчим прокуратури, чор- нобильцям тощо.  У складі доходів  ці надходження підприємства ЖКГ відображають при  зарахуванні коштів на поточний рахунок у банку.  За  датою  цієї  ж  події  їх включають до  суми  валового доходу  для  оподаткування податком з прибутку та нараховують податкове зобов’язання з ПДВ.

Дотації надаються на покриття збитків житлово-комуналь-

них  підприємств. До  складу  валового доходу  їх включають при надходженні коштів, одночасно їх відображають на рахунках до- ходів у бухгалтерському обліку.  ПДВ  з дотацій не сплачується.

Інші види  цільового фінансування визнаються доходом при витрачанні коштів (або  нарахуванні амортизації), податком на

прибуток та ПДВ  не оподатковуються. Суми  ПДВ,  сплачені по- стачальникам (підрядчикам) за одержані активи або  виконані роботи за рахунок коштів цільового фінансування, не відносять- ся до податкового кредиту і включаються до поточних витрат або списуються на  зменшення цільового фінансування (при прид- банні основних засобів).

У бухгалтерському обліку  цільове фінансування відобража- ють  на  рахунку 48 «Цільове  фінансування і цільові надходжен- ня». Доход  від цільового фінансування визнається не за принци- пом  нарахування, як  інші  операційні та фінансові доходи, а за датою  отримання коштів на рахунок підприємства.

Для відокремленого обліку  видів  цільового фінансування та розрахунків у підприємствах ЖКГ доцільно використовувати спе- ціальні субрахунки другого  порядку:

3611 «Розрахунки з квартиронаймачами»,

3612 «Розрахунки з підприємствами»,

3771 «Розрахунки за субсидіями»,

3772 «Розрахунки з відшкодування пільг»,

4801 «Цільові внески членів ОСББ»,

4802 «Субсидії»,

4803 «Відшкодування пільг»,

4804 «Дотації»,

4805 «Інші  цільові надходження».

На  рахунках бухгалтерського обліку  надходження і викори- стання коштів цільового фінансування відображають такими проводками (табл.  7.4).

Таблиця 7.4

Облік  цільового  фінансування  у підприємствах  ЖКГ

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

 

Облік відшкодування пільг

 

 

 

1

Нараховано суму відшкодування пільг з

оплати комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету

 

3772

 

4803

 

50000

2

Надійшло на поточний рахунок у

відшкодування пільг окремим категоріям громадян

 

311

 

3772

 

30000

3

Визнано доход звітного періоду від цільового

фінансування на відшкодування пільг

 

4803

 

703

 

30000

4

Відображено суму податкового зобов’язання з

ПДВ у сумі відшкодування пільг

 

703

 

641

 

5000

Продовження табл.  7.4

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

 

Облік субсидій

 

 

 

1

Нарахована квартплата, оплата комунальних

послуг

 

3611

 

703

 

60000

2

Відображено суму податкового зобов’язання з

ПДВ

 

703

 

643

 

10000

3

Нараховано субсидії малозабезпеченим

категоріям громадян, встановлені раніше

 

3771

 

4802

 

12000

4

Надійшла інформація про вперше призначені

нові субсидії

 

3771

 

4802

 

2400

5

Одночасно коригується сума врахованого

доходу і податкового зобов’язання з ПДВ

3611

703

703

643

(2400)

(400)

6

Надійшло в оплату житлово-комунальних

послуг від квартиронаймачів

 

311

 

3611

 

48000

7

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

643

641

8000

8

Зараховано на поточний рахунок суму

субсидії

 

311

 

3771

 

9600

9

Відображено доход від одержаного цільового

фінансування

 

4802

 

703

 

9600

10

Враховано податкове зобов’язання з ПДВ

703

641

1600

 

Облік дотацій

 

 

 

1

Одержана сума дотації з місцевого бюджету

на покриття збитків житлово-комунального підприємства

 

311

 

4804

 

2800

2

Перерахована сума дотації у покриття

заборгованості постачальникам

 

631

 

311

 

2800

3

Відображено доход житлово-комунального

підприємства у сумі використаної дотації з бюджету

 

4804

 

718

 

2800

 

Облік цільового фінансування на придбання

основних засобів

 

 

 

1

Надійшли кошти цільового фінансування на

придбання основних засобів

 

311

 

4805

 

7800

2

Одержано від постачальника основні засоби:

купівельна вартість без суми ПДВ

сума податкового кредиту з ПДВ

 

152

4805

 

631

631

 

6500

1300

3

Передано в експлуатацію основні засоби

(машини)

 

104

 

152

 

6500

4

Перераховано постачальнику за придбані

основні засоби

 

631

 

311

 

7800

5

Використані кошти цільового фінансування

враховані як доходи майбутніх періодів

 

4805

 

69

 

6500

Закінчення табл.  7.4

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

6

У наступному звітному періоді:

нарахована амортизація основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування визнано доход у сумі нарахованої амортизації

 

23,

91...

69

 

131

745

 

130

130

 

Облік іншого цільового фінансування

 

 

 

1

Надійшли кошти цільового фінансування на

ремонт основних засобів, підготовку до осінньо-зимового періоду і т. ін.

 

311

 

4805

 

48000

2

Прийнято виконані роботи (підписано акт) за

рахунок коштів цільового фінансування

23,

949

 

631

 

30000

3

Перераховано підряднику кошти цільового

фінансування в оплату за виконані роботи

 

631

 

311

 

30000

4

Відображено доход звітного періоду в сумі

використаного цільового фінансування

 

4805

 

718

 

30000

5

Сума невикористаного цільового

фінансування віднесена на доходи майбутніх періодів

 

4805

 

69

 

18000

6

У наступному звітному періоді (місяці)

відображено доход у сумі використаного цільового фінансування (після відображення операцій аналогічних п. 2 і п. 3)

 

69

 

718

 

18000