Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

7.5. облік розрахунків з квартиронаймачами

Розрахунки з квартиронаймачами за житло та комунальні послуги — досить трудомістка ділянка бухгалтерського обліку  на

підприємствах ЖКГ. Зумовлено це, головним чином, досить знач- ною  кількістю платників-одержувачів таких  послуг, наданням значній частині населення пільг  та субсидій з оплати житлово- комунальних послуг, відображенням податкового зобов’язання з ПДВ  за касовим методом, реструктуризацією заборгованості на- селення за ці послуги, створенням об’єднань співвласників бага- токвартирних будинків (ОСББ) тощо.

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються, як прави- ло, через  установи банків. Первинним документом є квитанція- повідомлення (рахунок), який може  бути аркушем квитанційної книжки, а може  щомісяця виписуватися в обчислювальному центрі та надсилатися квартиронаймачам поштою.

Оплата житла і комунальних послуг  здійснюється за тари-

фами (за 1 м2, за одну прописану особу)  або за показаннями лічильників, якщо такі  встановлено. Для  приватизованих квар- тир  замість терміна «квартплата» вживається термін «відшкоду- вання експлуатаційних витрат»  (у розмірі квартплати). За раху- нок цієї оплати відшкодовуються не лише витрати житлової орган- ізації  на  прибирання місць  загального користування та прибу- динкової території, поточний ремонт, заміну електроламп, прид- бання інвентаря і т. ін., а й витрати на оплату стороннім органі- заціям за послуги — вивезення сміття та побутових відходів,  об- слуговування ліфтів, дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію, по- жежний нагляд тощо.  Крім того,  у цінах  на комунальні послуги значну частку  становлять податки і обов’язкові збори.

Оплата за житлово-комунальні послуги може  здійснювати-

ся по-різному:

1) за окремими квитанціями на кожний вид послуг.  У цьому

випадку банки перераховують кошти відповідним підприємствам- постачальникам таких  послуг, утримуючи певний відсоток за розрахункове обслуговування;

2) за однією квитанцією. У цьому  випадку кошти надходять у повному обсязі на рахунок житлової організації, а потім  пере- раховуються відповідним комунальним підприємствам (постачаль- никам послуг) з утриманням, крім  оплати банківської послуги, певного відсотка на  користь житлової організації за  збирання платежу та облік  і контроль розрахунків з платниками.

Для  обліку  розрахунків з квартиронаймачами використову- ють  рахунок 36 «Розрахунки  з покупцями і замовниками», для чого  у його  складі наказом про  облікову політику підприємства передбачають окремий субрахунок 364 або  3611 «Розрахунки  з квартиронаймачами». Останнє, на нашу  думку, є методично більш обгрунтованим.

На відміну від інших галузей економіки, податкове зобов’я- зання з ПДВ  при  розрахунках з квартиронаймачами у ЖКГ виз- нається за касовим методом, тобто  в момент отримання грошей від платників. Це зумовлює необхідність застосування при  нара- хуванні заборгованості квартиронаймачів  субрахунка 643 «По- даткове зобов’язання» (якщо ця  подія  сталася раніше за  отри- мання коштів).

Якщо оплата комунальних послуг населенням здійснюється за однією квитанцією, то всі  кошти зараховуються спочатку на рахунок відповідної житлової організації і зразу  перераховують- ся на рахунки відповідних комунальних підприємств — з тепло- постачання, водопостачання і водовідведення тощо.  При цьому певний відсоток від цих сум сплачується житловій організації за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (теплових, водо- провідних тощо). Сучасна методологія обліку  передбачає не- обхідність відображати надходження на користь інших осіб у складі доходу  (К-т субрах.  703) з одночасним відображенням їх як вирахування з доходу (Д-т субрах. 704). При цьому  у звітності надходження на користь інших осіб не визнаються доходом (як і непрямі податки) і до складу  чистого доходу від реалізації не зараховуються.

Основні господарські операції з обліку  розрахунків з квар-

тиронаймачами наведено у табл. 7.3.

 

Бухгалтерські  проведення  з  обліку  розрахунків з  квартиронаймачами

Таблиця 7.3

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Нарахована оплата за житло і комунальні

послуги

 

3611

 

703

60000

2

Відображено вирахування з доходу суми, що

належить до перерахунку комунальним підприємствам

 

704

 

631

 

36000

3

Відображено суму податкового зобов’язання з

ПДВ

 

703

 

643

 

4000

4

Надійшла часткова оплата від населення за

житлово-комунальні послуги (80\% від нарахованої суми)

 

311

 

3611

 

48000

5

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

643

641

3200

6

Перераховано кошти комунальним

підприємствам (80\% від нарахованого боргу)

 

631

 

311

 

28800

Аналітичний облік  розрахунків з квартиронаймачами та влас- никами приватизованих квартир ведуть лінійно-позиційним спо- собом у спеціальних відомостях (журналах, книгах, машиногра- мах) аналітичного обліку  розрахунків, які відкривають до рахун- ка  36.