Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

7.4. відображення в обліку доходів підприємств жкг

Особливістю обліку  доходів  у ЖКГ є різноманітність їх скла- ду, джерел надходження, порядку визнання у бухгалтерському та податковому обліку, порядку оподаткування.

Доходи  від  надання послуг   населенню та  підприємствам визнаються при  нарахуванні заборгованості споживачів за отри- мані  послуги і відображаються в обліку  як  звичайна реалізація таких  послуг.  У той  же  час  доходи  за  рахунок окремих надход- жень  цільового фінансування визнаються у різні  часові періоди: а) доходи  від дотацій — при  їх одержанні, тобто  при  зараху-

ванні коштів на рахунки підприємства;

б) доходи  від субсидій і пільг  населенню — одночасно з виз-

нанням витрат, пов’язаних  з отриманням таких  доходів,  тобто при  нарахуванні заборгованості пільгових категорій споживачів послуг;

в) доходи  від цільового фінансування капітальних вкладень —

одночасно з  нарахуванням амортизації безоплатно одержаних

(придбаних або створених за рахунок цільових надходжень) ос-

новних засобів;

г) інших видів  цільового фінансування — одночасно з вит-

рачанням отриманих коштів.

У житлових організаціях не  визнаються доходами надход- ження на користь інших організацій, тобто  плата  за комунальні послуги, яка  надходить на рахунки житлової організації, а потім підлягає перерахуванню підприємствам тепло-, водопостачання і водовідведення.

Специфічним видом доходів  підприємств ЖКГ може  бути фінансування з бюджету та з інших джерел на усунення наслідків аварій, пов’язаних з великим ступенем зношеності мереж тепло-,

водопостачання і водовідведення та інших основних засобів ЖКГ.

Специфіка відображення деяких доходів  підприємств ЖКГ

на рахунках полягає в такому:

— доходи  від більшості видів  цільового фінансування відоб- ражають на субрахунку 718 як доходи від безоплатно отриманих оборотних активів;

— доходи  від субсидій малозабезпеченим верствам населен-

ня та компенсації пільг деяким категоріям споживачів комуналь-

них послуг доцільно відображати на субрахунку 703, оскільки це доходи від реалізації послуг  підприємств ЖКГ;

— доходи  від надання в оренду основних засобів житлові організації відображають на  субрахунку 703 (як  доходи  від  ос-

новної діяльності), а інші  підприємства ЖКГ —  на  субрахунку

713 (як  доходи від оперативної оренди);

— транзитні платежі, які отримують житлові організації в оп-

лату комунальних послуг і відразу  перераховують відповідним підприємствам-постачальникам цих послуг, в житловій організації відображають при  їх нарахуванні одночасно за кредитом субра- хунка  703 і за дебетом субрахунка 704 (як  вирахування з доходу).

Нарахування та відображення в обліку  доходів  підприємств

ЖКГ і пов’язаних  з їх одержанням розрахунків наведено у на-

ступних підрозділах цієї  теми.