Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

1.2.  особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих запасів

Основні положення обліку  матеріальних цінностей в підряд- них будівельних організаціях регламентовані національним П(С)БО 9 «Запаси»  та Планом рахунків бухгалтерського обліку, якими визначено саме  поняття запасів, їх склад, принципи оцін- ки, облікова одиниця, рахунки обліку  запасів та їх кореспонден- ція. Ці положення є загальними для підприємств усіх галузей економіки. У той же час у будівельних організаціях є деякі  особ- ливості документального оформлення та організації обліку  ви- користання виробничих запасів, які й розглянуто у даному розділі.

По-перше, для  будівельних організацій все  ще  актуальний лист  МФ СРСР від 30.04.74 р. №  103 «Про  основні положення з обліку  матеріалів на підприємствах і будовах», додатком до якого визначено  порядок  документообігу та  обліку   руху  матеріалів. Одночасно використовуються форми документів, затверджені наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. №  193

«Про  затвердження типових форм первинних облікових доку-

ментів з обліку  сировини і матеріалів».

По-друге, будівельні матеріали для спеціалізованих підряд- них  будівельних організацій є сировиною для основного вироб- ництва, і тому  в обліку  їх наявність та  рух відображають не  на субрахунку 205 «Будівельні матеріали», а на субрахунку 201 «Си- ровина й матеріали».

Крім того, будівельні організації можуть отримувати матеріа- ли, конструкції і деталі  як від постачальників на умовах  купівлі- продажу, так і від замовника, або ж виготовляти деякі  конструкції у своїх  допоміжних виробництвах. При надходженні матеріалів від замовника розрахунки можуть здійснюватися по-різному:

— матеріали можуть бути куплені підрядником у замовника,

і тоді  розрахунки та їх облік  аналогічні обліку  матеріалів, одер-

жаних від постачальників;

— матеріали можуть бути передані замовником в рахунок оплати послуг  підрядника, і тоді виникають ознаки товарообмі- нної  (бартерної) операції, а вартість таких  матеріалів відобража- ють в обліку  як  аванс замовника;

— матеріали можуть бути  передані замовником підряднику для цільового використання згідно  з договором підряду. У тако- му випадку право власності на  матеріали залишається у замов- ника. Матеріали приймаються підрядником на підставі акта  (або рахунка) комплектно відповідно до вимог стандартів та техніч- них умов і в обумовлені контрактом терміни. Підрядник для прий- мання матеріальних ресурсів за кількістю і якістю може  залучати зацікавлені субпідрядні організації. Він  зобов’язаний  після ви- користання матеріалів за призначенням надати замовнику Звіт про  використання матеріалів та повернути залишки невикорис- таних  матеріалів. У бухгалтерському обліку  підрядника такі  ма- теріали, конструкції і деталі відображають на забалансовому ра- хунку  02 «Активи  на  відповідальному зберіганні» (у  розрізі за- мовників, видів  матеріалів, місць  зберігання і т. ін.).  Фактичне витрачання матеріалів замовника оформлюють «Актом про  вит- рачання давальницьких матеріалів» (т. ф. №  М-23), який скла- дається у терміни, зазначені сторонами у договорі.

При використанні матеріалів замовника їх вартість з ф. № М-23 переносять у ф. №  КБ-2в і виділяють окремим рядком «У тому числі  матеріали замовника». Вартість таких  матеріалів входить до складу  загального обсягу  робіт, виконаних підрядником, але в суму оплати за виконані роботи не враховується.

На великих будовах  масові будівельні матеріали (цегла, пісок,

щебінь тощо), конструкції і деталі,  обладнання для монтажу, як правило, завозяться безпосередньо на об’єкт будівництва (буді- вельний майданчик) з бази  постачальника (виробника) без  їх розвантаження на центральному складі підрядника, тобто  тран- зитом. Перелік матеріалів, які можуть завозитися транзитом без- посередньо на  виробничі дільниці, повинен бути  визначений  і оформлений наказом по підприємству. Але в обліку  одержані транзитом матеріальні цінності бажано відображати як такі,  що надійшли на центральний склад  і звідти  передані у виробництво. Це  необхідно для  оперативного контролю за виконанням дого- ворів  постачання та розрахунків за одержані цінності. Але  при цьому  в первинних прибуткових і видаткових документах складу і дільниці робиться позначка про те, що матеріали одержано тран- зитом.

Порядок документального оформлення транзитних поста-

вок  матеріалів визначають на  самому підприємстві. З  цією  ме- тою працівником будівельної дільниці можуть виписуватися «При- буткові ордери»  (т.ф. №  М-4)  або  використовуватися «Товарно- транспортні накладні» (т.ф. № 1-ТН), виписані постачальником, і т. ін. Періодично ці документи обмінюють у складі на «Наклад- ну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (т. ф.

№ М-11). Можливі й інші  варіанти організації обліку  і контролю

за транзитним надходженням матеріалів.

Відпуск сировини, матеріалів, конструкцій, деталей, пали- ва і т. ін. з центральних складів у виробництво на  будовах  має свої  особливості. Відпуск названих цінностей у комори цехів, дільниць, на будівельні майданчики відображають не як витра- ти виробництва, а як внутрішньогосподарське переміщення мате- ріальних цінностей (від однієї до іншої матеріально відповідаль- ної  особи).

Відпуск матеріалів у виробництво, як правило, повинен здійснюватися на підставі попередньо встановлених лімітів.  Ос- новними документами, якими оформлюють видачу  матеріалів зі складу  в будівництві, крім  Накладної-вимоги ... (т. ф. №  М-11), є «Лімітно-забірні картки» (т. ф. №  М-28 та М-28а).

Лімітно-забірна картка т. ф. № М-28 ведеться протягом всього періоду будівництва конкретного  об’єкта  і знаходиться у вико- навця робіт.  Одночасно складається щомісячна лімітно-забірна картка за т. ф. №  М-28а,  яка  знаходиться на складі.  При відпус- ку матеріалів зі складу  комірник розписується у лімітно-забірній картці ф. №  М-28,  а отримувач матеріалів — у лімітно-забірній картці ф.  №  М-28а.  У кінці місяця оформлені лімітно-забірні картки разом з іншими первинними документами і матеріальни- ми  звітами передаються комірником і виконавцем робіт  у бух- галтерію, де  перевіряють правильність списання  матеріалів на виробництво по кожному об’єкту та дільниці в цілому.  Лімітно- забірні картки т. ф. №  М-28 з незакінчених об’єктів, що перехо- дять  на  наступний місяць, повертають виконавцю робіт.  Таким чином, лімітно-забірні картки використовуються як  для  доку- ментального оформлення відпуску матеріалів, так і для система- тичного контролю за дотриманням ліміту витрачання матеріалів у виробництві.

Для списання матеріалів та контролю за дотриманням норма- тивів їх витрачання керівник будівельного підрозділу щомісяця скла- дає  «Звіт  про  витрати основних матеріалів у будівництві в зістав-

ленні з виробничими нормами» (т. ф. №  М-29).  На  підставі даних ф. №  М-29 керівник будівельної організації приймає рішення про списання матеріалів та порядок регулювання відхилень від  норм

(кошторису). Кількісні дані  про  фактичні витрати матеріалів з

ф. №  М-29 переносять у «Матеріальний звіт» (т. ф. №  М-19).

Кількість відпущених у виробництво масових однорідних матеріалів (пісок, щебінь, галька тощо) у великих кількостях при неможливості їх відпуску за фактичною вагою  (масою) або обся- гом  (зважуванням або  вимірюванням) дозволяється визначати на  підставі проведення  періодичних (не  рідше  одного разу  на місяць) інвентаризацій залишків цих матеріалів. Результати інвен- таризації оформлюють відповідним актом. Витрати матеріалів визначають розрахунково, використовуючи метод  періодичного

списання:

Залишок на  початок місяця + Надходження — Залишок на  кінець місяця = Витрати на  виробництво (при відсутності інших каналів вибуття матеріалів).

Фактичні витрати таких  матеріалів згідно з розрахунком оформлюють спеціальним актом довільної форми.

Якщо виконавець робіт  (виконроб) є одночасно і матеріаль-

но відповідальною особою, то списання матеріалів, конструкцій,

деталей, твердого і рідкого палива з  приоб’єктного  складу   на

витрати виробництва відображається у матеріальному звіті (з ура- хуванням обсягів виконаних робіт)  без складання спеціальних первинних документів.

Облік наявності та руху матеріалів на складах ведуть у «Карт- ках складського обліку  матеріалів» (т. ф. №  М-12)  у загально- прийнятому порядку. Після закінчення місяця завідувач складу подає у бухгалтерію «Матеріальний звіт» (т. ф. №  М-19), до яко- го  додає  всі  документи про  рух  матеріалів за  звітний період.  У невеликих будівельних підприємствах матеріально відповідальні особи можуть здавати документи в бухгалтерію на підставі «Реєст- ру приймання-здавання документів» (т.  ф. №  М-13), а  в кінці місяця складати відомість залишків матеріальних цінностей (саль- дову відомість).

Аналітичний і синтетичний облік  матеріалів у бухгалтерії бу-

дівельних організацій ведеться за загальноприйнятою методикою.