Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

7.2. облік активів та власного капіталу підприємств жкг

У складі  активів підприємств ЖКГ досить висока питома вага припадає на необоротні активи: у підгалузі теплоенергетики — до

50\%, водопостачання та водовідведення — понад 60\%, у житло-

вих організаціях — до 90\%. При цьому  основну частку  необорот-

них  активів становлять основні засоби.

Специфічними  особливостями обліку   основних  засобів  у

ЖКГ є невизначеність питання власності на деякі  об’єкти таких засобів, державне цільове фінансування на ремонти і придбання основних засобів, особливий порядок відображення в обліку  на- рахування амортизації житлових будинків та об’єктів зовнішньо-

го благоустрою, особливі умови надання в оренду комунального майна, індексації вартості житлових будинків тощо.

Підприємства ЖКГ, як правило, безоплатно отримують жит- лові  будинки та  об’єкти  зовнішнього  благоустрою від  органів місцевої влади,  окремих підприємств і установ. Ці об’єкти є спе- цифічною власністю підприємств ЖКГ і обліковуються у них  на балансі у складі статутного або додаткового капіталу. При їх за- рахуванні на баланс виконують таке  проведення:

Д-т субрах. 103 — К-т субрах. 424.

Сума нарахованої амортизації на житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою не включається до собівартості послуг ЖКГ, а відноситься до інших витрат звичайної діяльності. З цією метою рекомендується використовувати субрахунок 977 аналогіч- ної  назви, оскільки доходи  при  нарахуванні амортизації на  бе- зоплатно отримані необоротні активи відображаються на субра- хунку  745. У кінці року  вказані доходи  і витрати будуть  списані на один  і той же субрахунок 793, що призведе до їх взаємопога- шення.

Нарахування амортизації житлових будинків відображають в обліку  записами:

1) Д-т субрах. 977 — К-т субрах. 131;

2) Д-т субрах. 424 — К-т субрах. 745.

Особливостями надання в оренду державного і комунально- го майна є регламентований розмір орендної плати, порядок її розподілу між підприємством-орендодавцем та державою, поря- док розрахунків з державою за передане в оренду майно. У ЖКГ порядок розподілу орендної плати між  підприємством і бюдже- том встановлюють місцеві органи влади.  Податок на прибуток з доходів  від оренди сплачується на загальних підставах, при  цьо- му підприємство-орендодавець повинне включати до складу  ва- лового доходу тільки ту частину орендної плати, яка  залишаєть- ся у його  розпорядженні. Податок на додану  вартість підприєм- ство-орендодавець сплачує з повної суми  орендної плати неза- лежно від того, яка  частка цієї  суми  надходить у його  розпоряд- ження (табл.  7.2).

Проблемним залишається порядок відображення в  обліку житлових організацій приватизованих мешканцями квартир. Є пропозиції щодо  списання вартості таких  квартир з балансу жит- лової  організації, але тоді незрозуміло, як бути з вартістю майна, яке  знаходиться у спільному користуванні всіх мешканців бу- динку і не включена до вартості окремих квартир. Очевидно, більш  доцільним можна вважати облік  таких  квартир на окремо-

Таблиця 7.2

Відображення в обліку  розрахунків  за передане  в оренду державне  (комунальне)  майно

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

 

Оплату до бюджету (30\%) здійснює

орендодавець

 

 

 

1

Нараховано орендну плату за передане в

оренду державне (комунальне) майно

 

377

703

(713)

 

12000

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

703

(713)

 

641

 

2000

3

Визначено частку орендної плати на користь

бюджету

(12000 – 2000) ⋅ 30 : 100 = 3000 грн

 

704

 

642

 

3000

4

Надійшла орендна плата від орендаря

311

377

12000

5

Перераховано до бюджету:

суму ПДВ

суму орендної плати

 

641

642

 

311

311

 

2000

3000

 

Оплату до бюджету здійснює орендар

 

 

 

1

Нараховано орендну плату за передане в

оренду державне (комунальне) майно

 

377

703

(713)

 

12000

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

703

(713)

 

641

 

2000

3

Визначено частку орендної плати на користь

бюджету

 

704

 

377

 

3000

4

Надійшла орендна плата від орендаря

311

377

9000

5

Перераховано до бюджету суму ПДВ

641

311

2000

 

му аналітичному рахунку у складі субрахунку 103 «Будівлі  і спо- руди» з віднесенням їх вартості до складу  додаткового капіталу, для  чого  у складі субрахунку 425 «Інший  додатковий капітал» відкрити окремий аналітичний рахунок «Приватизований жит- ловий фонд».

Звідси  виходить,  що  особливостями  обліку   капіталу  на підприємствах ЖКГ є таке:

1) статутний капітал може  змінюватися без  перереєстрації статуту  — при  нарахуванні зносу  житлових будинків та об’єктів

зовнішнього благоустрою, які обліковуються у складі статутного капіталу

а)  Д-т субрах. 977 — К-т субрах. 131 (нараховано знос),

б)  Д-т рах.  40 — К-т субрах. 746 (відображено  доход у сумі  нарахова-

ного зносу);

2) у складі власного капіталу обліковуються об’єкти, які  не належать підприємствам ЖКГ на  правах власності (приватизо- вані  квартири і т. ін.).

Решта питань відображення в обліку  активів та капіталу підприємств ЖКГ мало  чим  відрізняються від обліку  в інших підприємствах виробничої сфери, і тому  тут не розглядаються.