Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

Глава 7 облІк у житлово- комунальному господарствІ 7.1. діяльність житлово-комунального господарства як об’єкт

бухгалтерського обліку

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) — важлива соці- альна галузь,  яка  забезпечує населення, підприємства і органі- зації необхідними житлово-комунальними послугами. ЖКГ вклю- чає  комплекс галузей та видів  економічної діяльності, об’єдна- них  цілями діяльності, власністю та підпорядкованістю. У ціло- му ЖКГ складається з двох основних галузей — житлового гос- подарства і комунального господарства, які, у свою  чергу, поділя- ються  на підгалузі.

Значення ЖКГ в економіці країни визначається тим,  що  у цій галузі використовується близько 25\% основних засобів і зай- нято  5\% працездатного населення країни, а від його  діяльності залежать не лише умови проживання та здоров’я людей, а часом і їх життя.  Склад і характеристика основних підгалузей ЖКГ наве- дено  у табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Характеристика  підгалузей  ЖКГ  (за даними  Н.О.  Гури, 2006 р.)

 

Підгалузь

Кількість підприємств

Кількість об’єктів, що

обслуговуються

1. Експлуатація

житлового фонду

Майже 2000 ЖЕО

600 тис. житлових

будинків

2. Централізоване

водопостачання та водовідведення

290

112 тис. км

водопровідних та 35 тис.

км каналізаційних мереж

3. Комунальна

теплоенергетика

6702 котельні

23,4 тис. км тепломереж

4. Санітарна очистка

838

914 сміттєзвалищ

площею 4 тис. га

Продовження табл.  7.1

 

Підгалузь

Кількість підприємств

Кількість об’єктів, що

обслуговуються

5. Дорожньо-мостове

господарство

 

78,8 тис. км доріг, 3710

мостів і шляхопроводів

6. Зовнішнє освітлення

609

59 тис. км мереж, 1,3

млн. світлоточок

7. Похоронна справа

 

24735 кладовищ, з яких

21521 діючі

8. Ліфтове господарство

37 спеціалізованих

управлінь, майже 300

малих підприємств

98 тис. ліфтів

 

Законодавством України житлово-комунальні послуги виз- начаються як результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов  проживання й знаходження осіб  у житлових та  нежитлових приміщеннях,  будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд згідно  з нормативами, нормами, стандартами, порядками і правилами. Одночасно комунальні послуги розгля- даються як  результат господарської діяльності, спрямованої  на задоволення потреб фізичної або  юридичної особи в забезпе- ченні холодною й гарячою водою, водовідведенням, газо- та елек- тропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів  у порядку, встановленому законодавством.

Організація і методика бухгалтерського обліку  в ЖКГ знач- ною  мірою обумовлена особливостями цієї галузі  економіки, се- ред  яких  найбільш значущими є такі:

1) висока соціальна значущість, що  зумовлює контроль з боку  держави та державне регулювання;

2) високий рівень комплексності, великі площі обслугову-

вання, різноманітність видів  робіт;

3) одночасність та місцевий характер виробництва і спожи-

вання послуг, а отже  — відсутність запасів готової продукції;

4) специфічна структура основних засобів та витрат;

5) неможливість відмови від житлово-комунальних послуг;

6) специфічність взаємовідносин та розрахунків із спожива-

чами  послуг;

7) монополізм галузі  та невизначеність питань власності.

Висока соціальна значущість та монополізм галузі  обумов- люють  необхідність державного регулювання тарифів на послуги підприємств ЖКГ, яке  здійснюється шляхом встановлення гра- ничних рівнів рентабельності, обмеження зростання витрат на

оплату праці, затвердження рівня тарифів тощо.  Залежно від по- рядку  затвердження цін  і тарифів житлово-комунальні послуги поділяють на три  групи:

1) послуги з постачання електроенергії та природного газу, та-

рифи на які затверджуються центральними органами управління;

2) послуги, тарифи на  які  затверджують органи місцевого

самоврядування: утримання будинків, споруд та прибудинкових територій; централізоване водопостачання та водовідведення; централізоване опалення; прибирання, вивезення та  знешкод- ження побутових відходів;

3) послуги, ціни  і тарифи на  які  визначаються договорами сторін.

Технічна відсталість галузі зумовлює незадовільний рівень житлово-комунальних послуг  та нераціональне використання ре- сурсів  (значні втрати води,  тепла  тощо). Неможливість відмови від житлово-комунальних послуг  та монополізм галузі  при  недо- статньому рівні  доходів  значної частини населення зумовлює як неможливість вибору іншого постачальника цих послуг, так і низь- кий  рівень їх оплати, значну заборгованість споживачів послуг, а отже,  і складний фінансовий стан  окремих підприємств ЖКГ.

Є певні особливості в організації розрахунків підприємств ЖКГ

зі споживачами послуг, у формуванні витрат і доходів  та їх оподат- куванні, у складі основних засобів та  нарахуванні їх амортизації тощо. Такі характерні риси діяльності ЖКГ зумовлюють певні особ- ливості в організації обліку  на підприємствах даної  галузі.