Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

6.7. облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття

Згідно з діючими законодавчими актами працівникам на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на  роботах, пов’язаних  із забрудненнями або  в несприятливих температурних умовах  видаються безоплатно відповідно до вста- новлених норм спеціальний одяг, взуття  та інші  засоби індивіду- ального захисту.  Для  працівників системи громадського харчу- вання затверджені також норми видачі  санітарного одягу, взуття та запобіжних пристроїв.

Придбання, комплектування, видачу  і утримання спецодягу зобов’язаний забезпечити за рахунок підприємства роботодавець. Якщо ж працівник з певних причин змушений був придбати спе- цодяг  (взуття) за власні кошти, то роботодавець повинен відшко- дувати  йому  витрати на  придбання таких  засобів. Більше того, вартість такого спецодягу повинна бути відшкодована працівни- ку навіть при  відсутності у нього документів на його  придбання (за заявою працівника на підставі роздрібних цін  підприємства- виробника). У  випадку дострокового (завчасного) зносу  спец- одягу  з  причин, що  не  залежать від  працівника, роботодавець зобов’язаний замінити його за рахунок підприємства. Факт завчас- ного  зносу  спецодягу (взуття) не з вини працівника повинен бути оформлений спеціально створеною комісією актом т. ф. № МШ-4

«Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів». Акт

затверджує керівник підприємства.

Законодавством встановлено лише  норми обов’язкової ви- дачі (мінімум) засобів індивідуального захисту. Роботодавець може відповідно до колективного договору видавати працівникам ок- ремі засоби захисту  додатково, понад встановлені законодавством норми, якщо фактичні умови праці зумовлюють необхідність їх застосування.

Видача працівникам  і повернення ними спецодягу, спец-

взуття  та інших засобів індивідуального захисту обліковують у документах типових форм з обліку  малоцінних та швидкозношу- ваних  предметів:

— «Особова картка обліку  спецодягу, спецвзуття і запобіж-

них  пристроїв» (т. ф. №  МШ-6);

— «Відомість  обліку  видачі  (повернення) спецодягу, спец-

взуття  і запобіжних пристроїв» (т. ф. №  МШ-7).

При закінченні терміну використання (при одержанні но- вого)  спецодягу або  закінченні трудових відносин (звільненні з роботи) працівник зобов’язаний повернути роботодавцю одержані від нього спецодяг, спецвзуття та інші  засоби індивідуального захисту.  Якщо ж при  звільненні працівник не повертає робото- давцю спецодяг (спецвзуття тощо), граничний термін викорис- тання якого ще не настав, то первісна вартість такого майна вклю- чається до складу  додаткових благ, наданих такому працівникові у негрошовій формі, і підлягає оподаткуванню податком з до- ходів фізичних осіб. При цьому  база  оподаткування визначаєть- ся як добуток первинної вартості неповерненого майна (включа- ючи  і суму ПДВ)  на коефіцієнт, розрахований за формулою:

де   Сп  — ставка податку з доходів  фізичних осіб  на  дату розра-

хунку  (у 2006 р. К  = 1,14943, а з 2007 р. К = 1,17647).

Виданий працівникам спецодяг списують на витрати діяль-

ності  записом:

Д-т рах.  92, 93 — К-т рах.  22,

а повернення таких  предметів, придатних для подальшого вико-

ристання, з виробництва на склад  оформляють записом:

Д-т рах.22  — К-т субрах. 719 «Інші  доходи від  операційної діяльності».

Окремим працівникам підприємств громадського харчуван- ня  може  видаватися форменний (фірмовий) одяг,  який формує стиль  даного закладу, виокремлює його  з ряду  інших подібних закладів. Видача форменного  (фірмового) одягу  може  здійсню- ватися на таких  умовах:

— видаватися у тимчасове користування, залишаючись влас-

ністю  підприємства;

— видаватися безоплатно у власність працівника;

— продаватися за повну або часткову оплату (за зниженими

цінами).

У бухгалтерському обліку  вартість придбаного підприємством

форменого (фірмового) одягу  можна відображати на  рахунках 22

«Малоцінні та швидкозношувані предмети», 209 «Інші  матеріали»,

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (залежно від їх вар- тості, цілей та терміну використання). Останнє необхідно передба- чити  у наказі про  облікову політику. При видачі  такого одягу  пра- цівникові безоплатно, якщо він залишається у власності підприєм- ства, його  вартість відносять до складу  витрат підприємства.

Вартість форменого одягу, який видається працівникові бе- зоплатно і залишається у його  особистому користуванні назав- жди  (тобто стає  власністю працівника), включається до складу фонду додаткової заробітної плати і оподатковується податком на доходи  фізичних осіб. На  цю ж суму або на суму знижки при реалізації форменого одягу  з частковою оплатою нараховуються і з неї утримуються страхові внески до Пенсійного та інших фондів обов’язкового державного соціального страхування.

У бухгалтерському обліку  видача працівникам форменого одягу  безоплатно у власність відображається такими проводка- ми  (табл.  6.8).

Аналогічно відображають в обліку  суму  знижки при  реалі-

зації  працівникам форменого одягу  з частковою оплатою його вартості.

Таблиця 6.8

Кореспонденція  рахунків  з  обліку  безоплатної видачі працівникам форменного  одягу

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Одержано від постачальника на склад

формений одяг для видачі працівникам:

– купівельна вартість (без ПДВ)

– сума податкового кредиту з ПДВ

 

209

641

 

631

631

 

250

50

2

Видано формений одяг працівникам

безоплатно:

– облікова вартість

– сума податкового зобов’язання з ПДВ

 

377

377

 

209

641

 

250

50

3

Вартість форменого одягу відображається у складі витрат на оплату праці (300 ⋅ 1,1765 =

352,95 грн)

 

93

 

661

 

352,95

4

Нарахована зарплата працівнику за поточний

місяць

 

93

 

661

 

850

5

Нараховані обов’язкові внески до соціальних

фондів

(850 + 352,95) ⋅ (32,3 + 1,5 + 1,3 + 0,9) : 100 =

443,89

 

93

 

65

 

443,89

6

Утримано з оплати праці внески до соціальних

фондів

 

661

 

65

 

34,23

7

Утримано податок з доходів фізичних осіб

(850 + 352,95 – 34,23) ⋅ 15 : 100 = 175,31 грн

 

661

 

641

 

175,31

8

Зараховано вартість виданого форменого одягу

в рахунок розрахунків з оплати праці

 

661

 

377

 

300

9

Видано працівнику заробітну плату готівкою з

каси

850 + 352,95 – 34,23 – 175,31 – 300 = 693,41 грн

 

661

 

301

 

693,41

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте особливості виробничо-торгової  діяль-

ності  у сфері громадського харчування.

2. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку  реа-

лізації товарів (послуг) з розрахунком за платіжними картками.

3. Охарактеризуйте порядок планування та документально- го оформлення обсягів виробництва кулінарної продукції та каль- кулювання її вартості.

ня  приймання товарів і продовольчої сировини закладами гро-

мадського харчування.

5. Дайте  характеристику організації обліку  товарів і тари  на складах підприємств громадського харчування та  наведіть бух- галтерські проведення з обліку  таких  операцій.

6. Наведіть первинні документи, якими оформлюють відпуск готових виробів кухні.

7. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку  про- цесу виробництва і реалізації продукції кухні при  різних методах оцінки сировини на складі.

8. Охарактеризуйте особливості документального оформлен-

ня  та  відображення в  обліку   руху  товарів і  сировини у само-

стійних кондитерських цехах  та цехах  з виробництва напівфаб-

рикатів.

9. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку  бе- зоплатної видачі та пільгової реалізації працівникам закладів гро- мадського харчування форменого одягу та взуття.

Література до теми

1. Методичні рекомендації щодо  впровадження національ- них  положень (стандартів) бухгалтерського обліку  у сфері гро- мадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжна- родними стандартами. Затверджено наказом Міністерства еко- номіки України від 17.06.2003 р. №  157.

2. Правила роботи закладів (підприємств) громадського хар- чування. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 24.07.2002 р. №  219.

3. Кузнецов В. Все  об учете  и организации общественного питания. — Х.: Фактор, 2006. — 298 с.