Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

6.3.  особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини

Загальновідомо, що основою бухгалтерського обліку  є пер- винні документи, які  складають на  всі  господарські  операції  у підприємствах усіх видів  діяльності та форм власності. У той  же час  у підприємствах громадського харчування, де  досить часто постає питання безпеки здоров’я споживачів, важливого значен- ня  набувають не лише документи, що відображають кількість та вартість отриманої сировини, а й документи, які  засвідчують належну якість куплених товарів, харчових продуктів та продо- вольчої сировини.

Підприємства громадського харчування можуть закуповува-

ти продовольчі товари і сировину як безпосередньо у виробників, так і в оптових та роздрібних продавців. При цьому  і виробники, і  торговці можуть бути  як  суб’єктами  підприємницької діяль- ності,  так  і звичайними громадянами, які  продають продукцію своїх підсобних господарств на ринку. Залежно від податкового статусу  продавця первинні документи для  відображення у бух- галтерському обліку  підприємств громадського харчування опе- рацій купівлі можуть бути різними: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, закупівельні акти,  ра- хунки-фактури тощо.  При отриманні продуктів і сировини ма- теріально відповідальна особа  зобов’язана обов’язково здійсни- ти  їх приймання за кількістю і якістю. При виявленні невідпо- відності фактичної кількості або якості одержаної сировини суп- ровідним документам складають «Акт про  приймання матері- алів» (т. ф. №  М-7)  у загальноприйнятому порядку. Документи, що  засвідчують якість і безпечність прийнятих харчових про- дуктів  та продовольчої сировини, однакові для  всіх  постачаль- ників і містять відмінності лише за груповою належністю отри- маних продуктів та сировини.

Основним документом, що регламентує вимоги до якості та

безпеки  харчових продуктів і продовольчої сировини, є  Закон України «Про  якість та безпеку харчових продуктів і продоволь- чої сировини» від 23.12.97 р. №  771 (у редакції від 26.10.2005 р.). Згідно з цим  законом, на всі харчові продукти і продовольчу сировину виробник надає покупцеві відповідну декларацію єдино- го зразка (табл.  6.4).

Україна

ТОВ   «Відона»

м.  Тернопіль, вул.  Поліська, 12

тел.  (0352) 65-58-36,  53-42-04,  факс 35-74-10

Посвідчення якості  №  176 від 17.02.2007  р.

 

1

Назва продукції

Вермішель швидкого приготування

зі смаком грибів, курки,

морепродуктів, свинини

2

Номер стандарту

ТУ У 15.8-31914659.001-2003

3

Маса виробу, г

60 – 4,5

4

Дата виготовлення

29.10.2006; 11.11.2006; 13.12.2006 р.

5

Термін придатності до споживання

Один рік

6

Колір

Однотонний з кремовим або

жовтуватим відтінком, без слідів непромісу

7

Поверхня

Гладка, допускається шорсткість

8

Форма

Спіралеподібний брикет

9

Стан виробу після запарювання

Не повинна втрачати форму,

склеюватися між собою, утворювати грудки

10

Смак і запах

Властиві даному виду, без

стороннього смаку і запаху

11

Масова частка деформованих

виробів, \% не більше

3,0

12

Масова частка вологи, \% не більше

2,8

13

Кислотність, град. не більше

3,8

14

Масова частка крихти, \% не більше

1,0

15

Масова частка металомагнітних

домішок, мг на 1 кг продукту не більше

2,0

16

Наявність шкідників хлібних товарів

Не виявлено

17

Пакування

У плівку ПВС

18

Маркування та зберігання

Згідно з НД

 

М.п.    Зав.  лабораторії        (Пархоменко  М.В.)

При придбанні свіжого м’яса або м’ясопродуктів в обов’яз- ковому порядку необхідно перевірити наявність у продавця ве- теринарного свідоцтва на такі  продукти. На  всіх м’ясних тушах (або  їх частинах) обов’язково має  бути  тавро  у вигляді штемпе- ля, який засвідчує, що туша  пройшла ветеринарне обстеження і є безпечною для здоров’я споживачів. Крім того,  власник м’яс-

них  товарів повинен оформити відповідний сертифікат, яким засвідчує якість і безпечність для людей  даної  продукції.

Якщо підприємство громадського харчування закуповує за- морожене м’ясо і м’ясопродукти, воно  повинно вимагати серти- фікат відповідності на цей  товар.

Подібний порядок оформлення первинних документів діє і при  придбанні живої або охолодженої риби:  на кожну партію продуктів лову  у продавця повинно бути  оформлено свідоцтво виробника (декларація) про якість і ветеринарне свідоцтво. Якщо продукти лова  придбаваються для  подальшої переробки, то по- винен бути оформлений також і висновок державної санітарно- гігієнічної експертизи. У звичайній накладній на відвантаження

товару   необхідно  вказувати дані   сертифікату  відповідності  та

свідоцтва визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпор-

тованої продукції).

Продаж яєць домашніх птахів на ринках можлива тільки після проведення ветеринарно-санітарної експертизи. Реалізація яєць з фермерських господарств та інших підприємств дозволяється лише при  наявності ветеринарного свідоцтва на  кожну партію яєць.  Яйця, дозволені для реалізації, підлягають маркуванню.

Реалізація молока і молочних продуктів дозволяється лише при  їх надходженні з ферм (господарств) від  здорових тварин, що  засвідчується ветеринарною довідкою з вказівкою дати  об- стеження тварин на наявність захворювань та відповідних щеп- лень. Термін дії такої  довідки не може  бути більше одного міся- ця. Відправку молока з ферм господарств-виробників оформля- ють  відповідною товарно-транспортною накладною, у якій  по- винна  бути   вказана  якість  молока  (температура, чистота,

щільність, кислотність, жирність тощо). Продавець молока на ринку повинен мати  спеціальний дозвіл  на продаж, виданий дер- жавною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи рин- ка, а також особисту медичну книжку продавця, оформлену відпо- відним чином.

При закупівлі хліба та хлібобулочних виробів у супровідних документах постачальника обов’язково повинна бути вказана дата і  час  виймання хліба  з  печі  (саме  з  цього часу  ведеться відлік

терміну придатності даного виду продукції).

Тютюнові вироби та  алкогольні напої підлягають обов’яз- ковій сертифікації в Україні. При реалізації цієї  продукції дані сертифікатів (реєстраційний номер і дата видачі) в обов’язково- му порядку повинні бути вказані у накладній на відпуск товара. Крім того,  алкогольні напої і тютюнові вироби підлягають обо-

в’язковому маркуванню акцизними марками. Дотримання вка- заних вимог сприяє запобіганню придбання неякісних або шкідливих для здоров’я людей  харчових продуктів та продоволь- чої сировини.