Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

Глава 1 особливостІ облІку в будІвельному виробництвІ 1.1. особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку

Будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах  — одна  з найпоширеніших та прибуткових галузей еконо- міки. У той же час це дуже специфічна галузь,  яка працює на віддалену перспективу, потребує значних первинних інвестицій, пов’язана зі створенням нерухомості, яка  тривалий час буде зай- мати  певну територію. Внаслідок цього питання будівельної діяль- ності  регулюються значною кількістю законодавчих та інших нормативних актів,  а будівництву приділяється підвищена увага з боку  державних контролюючих органів.

Будівельна діяльність — це не  лише  будівництво нових об’єктів, а й реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, упорядкування об’єктів містобудування, розширення і технічне переоснащення підприємств тощо.  Будівельна діяльність пов’я- зана  з рядом специфічних понять і визначень, таких  як:

1) об’єкт будівництва — будинки і споруди житлово-кому-

нального, промислового та іншого виробничого і невиробничого призначення;

2) суб’єкти планування будівництва — органи державної влади та місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи;

3) суб’єкти будівництва — архітектори, розробники містобу- дівної  та проектної документації, замовники, підрядчики, вироб- ники будівельних матеріалів, власники і користувачі об’єктів бу-

дівництва, органи влади.

У цій  лекції розглянуто особливості обліку  в підрядних бу- дівельно-монтажних організаціях, які  на свій  ризик і за обумов- лену плату  виконують певні будівельні роботи і передають їх за- мовнику згідно з контрактом.

Підрядчики, у свою  чергу,  поділяються на:

— генеральних, які відповідають за виконання всього комп-

лексу  робіт,  передбачених замовленням, передачу їх замовнику та забезпечують координацію роботи інших підрядчиків;

— головних, які відповідають за виконання частини робіт  на об’єкті, передають їх генеральному підряднику або  замовнику і забезпечують координацію діяльності субпідрядників;

— субпідрядників, які  виконують спеціальні та окремі види робіт  (сантехнічні, електромонтажні, оздоблювальні тощо) за домовленістю з генеральним, головним підрядником або замов- ником.

Будівельна діяльність (пошукові та проектні роботи для бу-

дівництва, зведення несучих та  огороджувальних конструкцій,

будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) нале- жать до такого виду діяльності, який підлягає обов’язковому ліцен- зуванню. У той  же  час  розробка кошторисної документації не підлягає ліцензуванню. Ліцензія на здійснення будівельної діяль- ності  видається на  5 років  і у бухгалтерському обліку  відобра- жається як придбання нематеріальних активів (на субрахунку 127

«Інші  нематеріальні активи»). Витрати на придбання довгостро-

кової ліцензії вважаються капітальними інвестиціями і прово- дяться через  субрахунок 154 «Придбання (створення) нематері- альних активів»  записами:

1) Д-т субрах.  154 — К-т субрах.  631, 685;

2) Д-т субрах.  127 — К-т субрах.  154.

Підприємства, які здійснюють будівельну діяльність без прид- бання відповідної ліцензії, та їх керівники (власники) можуть при- тягуватися до фінансової, адміністративної або навіть  криміналь- ної відповідальності (залежно від характеру порушення).

Будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, по закінченню будівництва, прикладні та експериментальні дос- лідження і розробки, що виконуються суб’єктами підприємниц- тва для  інших суб’єктів або за їх замовленням, здійснюються на умовах  договора будівельного підряду.  Порядок укладання і ви- конання договорів підряду на будівельні роботи регулюється «За-

гальними умовами укладання і виконання  договорів підряду у

капітальному будівництві», затвердженими постановою КМУ від

01.08.2005 р. №  668. Дані  умови розроблено відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України. Важливими еле- ментами договору підряду є: предмет договору, договірна ціна, терміни початку і закінчення робіт,  порядок забезпечення робіт

проектною документацією, ресурсами та послугами, порядок за- лучення субпідрядників, порядок розрахунків за виконані робо- ти, порядок здавання-приймання закінчених робіт  (об’єкта будів- ництва), гарантійні терміни якості закінчених робіт, відпові- дальність сторін за порушення умов  договору підряду тощо.

Підрядчик зобов’язаний здійснювати будівництво та по- в’язані з ним  будівельні роботи відповідно до проектної доку- ментації. Ціна робіт  визначається на підставі кошторису, який може  бути приблизним (гнучким) або твердим. Зміни до остан- нього можуть вноситися лише за  погодженням сторін. У разі його  перевищення всі пов’язані з цим  витрати відшкодовує під- рядчик.

Замовник має  право вносити зміни у проектно-кошторисну

документацію до початку робіт  або в процесі їх виконання якщо додаткові роботи, зумовлені такими змінами, за вартістю не пе- ревищують 10\% означеної у кошторисі ціни  і не  змінюють ха- рактер цих робіт.

Оплата виконаних робіт  здійснюється після приймання за- мовником збудованого об’єкта, якщо інший порядок розрахунків не  передбачено договором. Підрядчик має  право вимагати вип-

лати йому  авансу лише  у випадках і в розмірі, передбаченому договором. Оплата виконаних робіт  здійснюється за ціною, пе- редбаченою договором, навіть  якщо фактичні витрати підрядчи- ка будуть менші передбачених кошторисом (якщо така  економія

не  зумовила погіршення якості виконаних робіт).  Усі недоліки

виконання робіт,  що  сталися з вини підрядчика або  субпідряд-

чика,  повинні бути  усунені ними за свій  кошт.

Якщо будівельні роботи повністю або частково виконують- ся з матеріалів замовника або ж останній забезпечує будівництво водопостачанням, електроенергією та  іншими послугами, то  у договорі підряду необхідно передбачити норми витрачання цих матеріалів та послуг.  Підрядчик зобов’язаний надати замовнику звіт про  використання матеріалів та повернути невикористані їх залишки і відходи.

Відповідно  до  вимог Цивільного  кодексу України (ЦКУ)

підрядчик зобов’язаний укласти договір страхування об’єкта бу- дівництва або комплекса робіт  (якщо інше  не передбачено дого- вором підряду) і повідомити про  це замовника, надавши інфор- мацію про  страхову організацію, розмір страхової суми  та заст- раховані ризики.

Основні принципи організації обліку  активів і пасивів підприємств будівельної галузі  мало  чим  відрізняються від  об-

ліку у промислових підприємствах. У той  же час організація об- ліку  доходів,  витрат, розрахунків, порядок калькулювання со- бівартості виконаних робіт  і визначення фінансових результатів у підрядних будівельних організаціях має певні особливості, обу- мовлені специфікою будівельного виробництва, організаційною структурою і технологією діяльності виробничих підрозділів. Се- ред особливостей, які необхідно враховувати при  організації об- ліку, можна виділити такі:

1) виробничий процес у будівництві проводиться на нерухо- мих  об’єктах, часто  досить віддалених від основної виробничої бази  будівельної організації, при  рухомому характері роботи ро- бітників, будівельних машин і механізмів;

2) процес будівництва може  бути  довгостроковим, що  зу-

мовлює поступове нагромадження витрат у незавершене будів-

ництво до здачі об’єкта замовнику;

3) будівельні організації часто  спеціалізуються на певних видах робіт, які мають  суттєві  організаційні та технологічні відмінності (житлове будівництво, будівництво об’єктів промис- лового призначення, доріг, мостів, електромонтажні, сантехнічні, оздоблювальні, покрівельні роботи і т. ін.);

4) безцехова структура будівельних організацій, що  зумов-

лює  специфіку в організації обліку  загальновиробничих витрат;

5) значна питома вага  витрат на  утримання і експлуатацію будівельних машин  і механізмів, що  зумовлює необхідність їх окремого обліку  та спеціальних методів розподілу;

6) основним методом обліку  витрат на виконання будівель- но-монтажних робіт  є позамовний (за  окремими контрактами, об’єктами, роботами, послугами). У той же час витати у допоміж- них виробництвах (механічних, столярних тощо) можуть обліко- вуватися попроцесним методом;

7) для  забезпечення необхідних побутових умов  належного рівня техніки безпеки і т. ін. на будівельних майданчиках часто зводять тимчасові будівлі,  споруди, огорожі тощо, які  облікову- ють як тимчасові (нетитульні) споруди на субрахунку 113 анало- гічної  назви;

8) будівельні матеріали, конструкції, деталі,  обладнання для монтажу тощо, які  завозяться на будівельні майданчики з цент-

ральних складів або безпосередньо від підприємств-виробників (постачальників),  зараховуються у підзвіт  матеріально відпові- дальних осіб  (виконавців робіт,  начальників дільниць тощо), а на витрати будівництва відносяться лише  після  їх використання (на  підставі відповідних звітів);

9) згідно  з П(С)БО 18 «Будівельні контракти» облік  розра- хунків  із замовниками може  бути  організовано за контрактами двох типів:

— контракт з фіксованою ціною, який передбачає фіксова- ну  (тверду) ціну  всього обсягу  будівельних робіт  або  фіксовану ставку  за одиницю кінцевої продукції, що  випускатиметься на об’єкті будівництва;

— контракт за ціною «витрати плюс»,  який передбачає ціну

як  суму  фактичних витрат підрядника на виконання контракту та погодженого прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксо- ваної  суми);

10) облік  витрат за контрактами у підрядника може  прово-

дитися одним з двох методів:

— методом виконання відсотка робіт, при  якому сума доходу відображається у міру виконання контракту. Витрати, понесені на відповідному етапі виконання контракту, порівнюють з доходами і відображають у звіті про  результати виконаної роботи;

— методом виконання контракту, при якому витрати й одер- жані  авансові надходження від  замовника нагромаджуються з початку виконання  контракту, а доход  показується лише тоді,

коли роботи за контрактом завершені;

11) використання обох методів передбачає створення резер-

ву для  покриття витрат на стадії  завершення і здачі  об’єкта  бу-

дівництва.

Такі   основні  характерні риси  виробничої  діяльності під-

приємств і організацій галузі  будівельного виробництва.