Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

4.7. облік розрахунків, пов’язаних з незабезпеченням схоронності вантажу

Відповідно до діючих  нормативно-правових актів  (Статут залізниць України, міжнародні угоди)  залізниця несе  відпові- дальність за збереження (схоронність) вантажу від часу його прий- няття до  перевезення і  до  моменту  видачі одержувачу. У  разі якщо незбереження (незабезпечення схоронності, втрати, нестачі, псування, пошкодження) вантажу, багажу,  вантажобагажу ста- лося  з вини залізниць України, вони несуть  відповідальність  у розмірі фактично заподіяної шкоди. Претензії вантажовласників розглядаються комерційними службами залізниць.

У разі визнання претензії такою, що підлягає задоволенню, комерційна служба  оформлює і передає фінансово-економічній службі наказ про перерахування заявнику претензії визнаної суми. У цьому   ж  наказі зазначається відповідальний підрозділ даної залізниці, винний у допущеному незбереженні вантажу, або най-

менування іншої залізниці, за рахунок якої  задоволена претен- зія. На  підставі цих записів у наказах сплачені суми  відносяться на винні підрозділи залізниці та провадяться розрахунки з інши- ми  залізницями.

Визнані або  присуджені вантажоодержувачам суми  за нез-

бережені перевезення відображаються у бухгалтерському обліку фінансових служб  залізниць за дебетом субрахунка 3770 «Розра- хунки  з незбережених перевезеннях» і кредитом субрахунка 3776

«Розрахунки  з  різними  дебіторами». Сплата  нарахованих  сум

відображається за дебетом субрахунка 3776 і кредитом рахунків грошових коштів.

В актово-претензійному відділі комерційної служби ведеть- ся  оперативний облік  виплат за кожною відправкою, за видами незбереження (крадіжок, втрат тощо), видами незбережених ван- тажів,  винними підрозділами та за іншими ознаками.

При визначенні підрозділу, винного в допущенні незбере- ження перевезень, у бухгалтерському обліку  фінансових служб залізниць ці операції відображаються за кредитом субрахунка 3770 і дебетом субрахунків 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» (якщо  винуватці —  підприємства залізниці), 9497 «Витрати  за незбереженими перевезеннями» (якщо винуватець — сама  заліз- ниця), 682 «Внутрішні розрахунки» (якщо винуватці — інші підприємства «Укрзалізниці»).

Відособлені підрозділи, підприємства, отримавши повідом- лення від залізниці, суми втрат від незбережених перевезень відоб- ражають за дебетом субрахунка 9497 і кредитом субрахунка 683. Кошти, отримані від винуватців у погашення втрат  від незбере- ження перевезень, відображають за дебетом рахунків грошових коштів і кредитом субрахунка 7195 «Інші  доходи від операційної діяльності».

Питання для самоконтролю

1. Наведіть галузеві особливості залізничного транспорту та охарактеризуйте їх вплив на організацію виробництва і обліку.

2. Дайте  характеристику структури фінансово-економічної служби залізниці.

3. Охарактеризуйте склад  фінансової звітності залізниць та

порядок її подання (у галузевому розрізі).

4. Розкрийте особливості організації внутрішніх та внутріш-

ньогосподарських розрахунків у системі «Укрзалізниці».

5. Дайте  характеристику рахунків обліку  основних засобів

підприємств залізничного транспорту та методики нарахування їх амортизації.

6. Наведіть приклади деталізації рахунків обліку  запасів на підприємствах залізничного транспорту.

7. Дайте  характеристику системи централізованих поставок матеріальних цінностей та порядку відображення в обліку  роз- рахунків за такі  поставки.

8. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку  пільго-

вої реалізації та безоплатної видачі  матеріальних цінностей (па-

лива)  працівникам залізниці.

9. Наведіть приклади субрахунків для  обліку  виробничих витрат підприємств залізничного транспорту.

10. Назвіть калькуляційні одиниці для обчислення собівар-

тості вантажних та пасажирських залізничних перевезень.

11. Наведіть бухгалтерські проводки зі списання витрат за перевезеннями.

12. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку  розра-

хунків  з розподілу витрат на  ремонти та  амортизацію  вагонів і контейнерів.

13. Охарактеризуйте порядок  визначення  та  особливості

організації обліку  доходів  залізничного транспорту.

14. Наведіть  приклади  субрахунків з  обліку   доходів   під-

приємств «Укрзалізниці».

15. Наведіть приклади субрахунків з обліку  грошових коштів та безготівкових розрахунків у системі підприємств «Укрзаліз- ниці».

16. Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку  до-

ходів від перевезень та їх перерозподілу.

17. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку  розра-

хунків,  пов’язаних з незабезпеченням схоронності вантажу.

Література до теми

1. Реформування бухгалтерського обліку  на  залізничному транспорті України: Офіційне видання / Наук.  ред. М.В.Мака- ренко, Ю.М.Цветов. — К.: КУЕТТ, 2002. — 528 с.

2. Доходи та  витрати: бухгалтерський та  податковий облік на підприємствах залізничного транспорту. — Фінансово-право- вий  огляд:  спецвипуск. — К.: Укрзалізниця, 2004. — 48 с.

3. Порядок економічних взаємовідносин на залізничному транспорті  України. Затверджено  наказом  Укрзалізниці  від

03.07.2000 р. №  251-Ц.

4. Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту. Затверджено постановою КМУ від 16.02.98 р. №  173.

5. Положення про порядок зарахування надходжень з розпо- дільчих  рахунків залізниць і підприємств Укрзалізниці на центра- лізований розподільчий рахунок Укрзалізниці. Затверджено нака- зом Міністерства транспорту України від 16.08.2000 р. №  443.

6. Запаси: бухгалтерський та податковий облік  на підприєм-

ствах  залізничного  транспорту. —  Фінансово-правовий огляд,

спецвипуск. — К.: Укрзалізниця, 2005. — 56 с.

7. Юдін  О.О., Івахненков С.В., Пазинич В.О., Рожнянський С.В. Основи автоматизації бухгалтерського обліку  та звітування на  залізницях України / За  ред.  доц.  С.В.  Івахненкова. —  К.: КВІЦ, 2005. — 252 с.