Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

4.6. облік доходів залізничного транспорту

4.6.1. Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту

Для обліку  доходів  залізничного транспорту важливого зна-

чення набувають чіткі  визначення і розмежування окремих по-

нять,  таких  як доходні надходження, доходи від перевезень, ви-

ручка  від перевезень та ін.

Доходні надходження — це  платежі, нараховані за  переве- зення вантажів, пасажирів, багажу,  вантажобагажу, пошти і по- в’язані з ними послуги, що підлягають розподілу між залізниця- ми,  які  беруть  участь  у цих  перевезеннях.

Доходи від перевезення — це кошти, які належать конк- ретній залізниці за виконані у її межах  перевезення і пов’язані з ними послуги.

Виручка від перевезень — це грошові кошти за перевезення та інші  операції, пов’язані з перевезеннями, що надходять через технологічні центри з обробки перевізних документів (ТехПД),

каси  залізничних станцій та вокзалів на поточні рахунки із спе-

ціальним режимом використання (розподільчі рахунки) окремих залізниць та «Укрзалізниці».

Процес виробництва (надання послуг  з перевезень) на  за- лізницях має  безперервний характер: перевезення нерідко почи- наються на одній залізниці, а закінчуються на іншій, або здійсню- ються  за участю  декількох залізниць. Тому оплата за переміщен- ня  пасажирів, вантажу тощо, отримана залізницею-відправни-

ком,  не може  вважатися її доходом, а повинна бути розподілена між залізницями-учасниками перевезень.

Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяль-

ності  залізничного транспорту затверджено спеціальною поста- новою КМУ від  16.02.98 р.  №  173, а  порядок зарахування на рахунки затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.08.2000 р. № 443. Доходи залізниць, одержані від основної діяльності залізничного  транспорту, визначаються у межах  до- ходних  надходжень, перерозподілених між залізницями відповідно до вказаної постанови КМУ.

Розподіл нарахованих доходних надходжень від перевезен- ня вантажів та пасажирів здійснюється за тарифним принципом за кожним перевізним та проїзним документом з виділенням окремих видів  сполучень та статей доходів  і з урахуванням част- ки робіт, виконаних окремими підрозділами в єдиному перевізно- му процесі.

Розмір доходів  від перевезення вантажів визначається щомі-

сяця, виходячи із середнього по Україні рівня фактично нарахо- ваних тарифних платежів з одного тонно-кілометра (доходна став- ка)  у прямому сполученні за встановленими  групами вантажів і виконаним обсягом вантажних перевезень. Розподіл доходів  від перевезень у контейнерах у прямому сполученні здійснюється

виходячи з тарифу за одну тонну. Суми, зазначені у квитку, про- даному в прямому внутрішньодержавному сполученні через  ав- томатизовану систему оформлення проїзних документів, розподі- ляються пропорційно відстані проїзду по кожній залізниці, а суми, зазначені у квитку, проданому касиром ручним способом, — про- порційно пасажиро-кілометрам за  середньосітьовою доходною ставкою. Кошти, виручені від продажу плацкарти, належать за- лізницям формування поїздів (вагонів).

Розподіл доходів  від  перевезень транзитних та експортно- імпортних вантажів, що належать іноземним організаціям, пред- ставництвам, громадянам, здійснюється пропорційно обсягам таких  перевезень.

Розподіл доходів  від перевезення пасажирів, багажу,  ванта-

жобагажу, пошти у міжнародному сполученні здійснює розрахун- ковий центр міжнародних перевезень «Укрзалізниці» (РЦП) про- порційно відстані, визначеній на підставі одержаних розрахунко- вих відомостей згідно з Правилами комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності.

Платежі та збори, нараховані за перевезення пасажирів і вантажів та виконані послуги в межах  однієї залізниці, розподілу

не  підлягають, а зараховуються як доходи  цієї  залізниці.

Для встановлення порядку послідовності операцій, пов’яза- них  з контролем та відображенням доходів,  наказом «Укрзаліз- ниці» від 14.09.2001 р. №  496-Ц затверджена «Інструкція з конт- ролю  доходів  на  залізничному транспорті», яка  зобов’язує пра- цівників фінансово-економічних служб  відповідних господарств та  залізниць (НФ), інформаційно-статистичних центрів (ІСЦ) здійснювати контроль за правильним стягненням сум і своєчас- ним  надходженням платежів від перевезень пасажирів, вантажів, вантажобагажу, пошти, додаткових зборів, а також здійснювати контроль за обліком сум платежів за відповідними статтями до- ходних  надходжень.

4.6.2. Рахунки бухгалтерського обліку доходів

Підприємства залізничного транспорту доходи від реалізації продукції, робіт  і послуг відображають на рахунку 70 «Доходи  від реалізації». З метою деталізації обліку  за окремими видами до- ходів та джерелами їх надходження у Плані рахунків бухгалтерсь- кого  обліку  підприємств і організацій «Укрзалізниці»  передба- чені додаткові субрахунки другого  і третього порядку (табл. 4.7).

 

Рахунки  обліку  доходів  від реалізації продукції,

робіт  і послуг  підприємств  «Укрзалізниці»

Таблиця 4.7

 

 

Код рахунка

Назва субрахунка

 

другого порядку

 

третього порядку

701

702

703

704

705

706

 

7030

7031

7032

7033

7034

7050

7051

7052

7053

7054

7055

7056

7057

7058

7059

7061

7062

7063

7064

7065

Доход від реалізації готової продукції

Доход від реалізації товарів

Доход від реалізації робіт і послуг

Доход від вантажних перевезень залізниці

Доход від пасажирських перевезень залізниці

Доход від вантажних перевезень підприємств залізниці

Доход від пасажирських перевезень підприємств залізниці

Доход від вантажних перевезень інших підприємств

«Укрзалізниці»

Вирахування з доходу

Доход допоміжного виробництва

Доход від вантажної та комерційної роботи

Доход матеріально-технічного забезпечення

Доход господарства станцій

Доход від транспортно-експедиційних операцій

Доход від обслуговування пасажирів

Доход від реалізації води

Доход від реалізації електроенергії

Доход від іншого промислового виробництва

Доход від експлуатації автотранспорту

Доход від інших робіт і послуг допоміжного виробництва

Доход від послуг з ремонту та будівництва

Доход від послуг з деповського ремонту вантажних вагонів

Доход від послуг з деповського ремонту пасажирських

вагонів

Доход від послуг з капітального ремонту колії

Доход від послуг з модернізації колії

Доход від виконання будівельно-монтажних робіт

 

У складі інших операційних доходів  (рахунок 71) підприєм- ства  «Укрзалізниці»  облік  деталізують лише  за  деякими субра- хунками (табл.  4.8).

Таблиця 4.8

Деталізація субрахунків  з  обліку  інших  операційних  доходів  підприємств

Укрзалізниці

 

Код рахунка

Назва субрахунку

другого

порядку

третього

порядку

715

718

719

 

7150

7151

7153

7180

7181

7182

7183

7190

7191

7192

7193

7194

7195

Одержані штрафи, пені, неустойки

Штрафи за невиконання відповідального плану перевезень

Інші штрафи, передбачені статутом залізниць України

Інші штрафи, пені, неустойки

Доход від безоплатно одержаних оборотних активів Доход від цільового фінансування та цільового надходження на утримання «Укрзалізниці»

Доход від цільового фінансування та цільового надходження з бюджету та позабюджетних фондів

Доход від іншого цільового фінансування і інших цільових надходжень

Доход від безоплатно одержаних оборотних активів

Інші доходи від операційної діяльності

Доход житлового господарства

Доход гуртожитків

Доход комунального господарства

Доход оздоровчих та спортивно-культурних закладів

Доход від послуг, наданих страховим компаніям

Інші доходи від операційної діяльності

 

4.6.3. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень

Для  забезпечення централізованого перерозподілу доходів від перевезень між залізницями та підприємствами «Укрзаліз- ниці»  в установах банків згідно  з вимогами інструкції НБУ про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах відкриваються:

— централізований розподільчий рахунок «Укрзалізниці» за місцезнаходженням «Укрзалізниці»;

— розподільчі рахунки за місцезнаходженням управлінь за- лізниць (Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної), Центру комплексного транспорт- ного  обслуговування, Центру міжнародних взаєморозрахунків і

контролю, Управління справами «Укрзалізниці», Укррефтрансу,

технологічних центрів з обробки перевізних документів (ТехПД) та місцями інкасації виручки, отриманої за перевезення вантажів, пасажирів, багажу,  вантажобагажу, пошти та пов’язані з цим  по- слуги.

Для обліку  коштів на цих рахунках Планом рахунків бухгал- терського обліку  підприємств залізничного транспорту України передбачено відповідні субрахунки до синтетичного рахунка 31

«Рахунки в банках»  (табл.  4.9).

 

Склад  субрахунків  для  обліку  грошових  коштів

Таблиця 4.9

та  безготівкових  розрахунків  (до рахунка  31 «Рахунки  в банках»)

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

311

312

313

314

 

3130

3131

3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138

3140

3141

3142

3143

3144

3145

Поточні рахунки в національній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Централізований доходно-розподільчий рахунок

«Укрзалізниці» в національній валюті

Доходно-розподільчі рахунки управлінь залізниць і відокремлених підрозділів «Укрзалізниці» в національній валюті

Доходні рахунки підрозділів залізниць в національній

валюті

Рахунки для розрахунків платіжними картками в національній валюті

Депозитні рахунки короткострокові в національній

валюті

Депозитні рахунки довгострокові в національній валюті

Акредитиви в національній валюті

Бюджетні рахунки суб’єктів господарської діяльності в національній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Централізовані доходно-розподільчі рахунки

«Укрзалізниці» в іноземній валюті

Доходно-розподільчі рахунки управлінь залізниць і відокремлених підрозділів «Укрзалізниці» в іноземній валюті

Доходні субрахунки підрозділів залізниць в іноземній валюті

Рахунки для розрахунків платіжними картками в

іноземній валюті

Депозитні рахунки короткострокові в іноземній валюті

Депозитні рахунки довгострокові в іноземній валюті

Продовження табл.  4.9

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

 

3146

3447

3148

Акредитиви в іноземній валюті

Бюджетні рахунки суб’єктів господарської діяльності в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

 

З розподільчих рахунків, які  відкриті залізниці за місцем інкасації виручки та  місцезнаходженням  ТехПД, доходні над- ходження щоденно в повній сумі перераховуються обслуговую- чим  банком на розподільчий рахунок відповідної залізниці, про що  між  банком і залізницею укладається спеціальна угода.

З розподільчих рахунків, які відкриті за місцезнаходженням

Центру міжнародних взаєморозрахунків і контролю, Центру ком-

плексного транспортного обслуговування та Управління справа- ми «Укрзалізниці», доходні надходження щоденно у повній сумі на підставі їх платіжних доручень перераховуються на централь- ний  розподільчий рахунок «Укрзалізниці».

З розподільчих рахунків, які відкриті за місцезнаходженням залізниць, згідно   із  щоденними  письмовими повідомленнями

«Укрзалізниці», залізниці на  підставі своїх  платіжних доручень здійснюють такі перерахування:

а) на  поточний рахунок відповідного управління залізниці та його  структурних підрозділів — доходи від перевезень; кошти, що  не входять до складу  доходів  від перевезень;

б) на поточні рахунки управлінь інших залізниць — доходи

від перевезень, роботи з яких  виконала інша  залізниця;

в) на поточні рахунки клієнтів залізниці — кошти, що підля- гають  поверненню як переплата, отримана за перевезення ван- тажів;

г) на поточні рахунки підприємств та відокремлених струк- турних  підрозділів «Укрзалізниці» — кошти на централізоване забезпечення паливом та іншими товарно-матеріальними цінно- стями для  виробничих потреб;

д) на поточні рахунки підприємств морського та річкового

флоту  —  за  перевезення в  прямому та  змішаному залізнично-

водному сполученні.

З  централізованого  розподільчого рахунку «Укрзалізниця»

на  підставі свого  платіжного доручення здійснює перерахуван-

ня:

а) на поточні рахунки управлінь залізниць — доходи  від пе- ревезень, якщо фактичні доходні надходження менші нарахова- них  доходів  залізниці;

б) на поточні рахунки підприємств та відокремлених струк- турних  підрозділів «Укрзалізниці» — доходи від перевезень; кош- ти,  що  не  входять до  складу  доходів  від  перевезень; кошти на централізоване забезпечення паливом та іншими товарно-мате- ріальними цінностями для  виробничих потреб.

Перерахування коштів на інші  цілі (крім названих) з розпо-

дільчих  рахунків та централізованого розподільчого рахунка «Ук-

рзалізниці» забороняється.

Розрахунки з реалізації перевезень здійснюються централі-

зовано і децентралізовано. Централізовані розрахунки залізниць з підприємствами, організаціями та установами за перевезення вантажів та різні  послуги здійснюють Технологічні центри з об- роблення перевізних документів (ТехПД).

При децентралізованих розрахунках послуги за перевезення оплачуються безпосередньо через  каси  станцій. Звіт про  зібрану виручку, складений на підставі перевізних документів (пасажирсь- ких квитків, залізничних квитанцій та накладних тощо), станція передає для обліку  доходних надходжень у фінансову службу  за- лізниці (НФД).

Аналітичний облік  розрахунків з вантажовідправниками та вантажоодержувачами як  у національній, так  і в іноземній ва- люті за найменуваннями платників ведеться у фінансовій службі залізниці (НФД).

Фінансова служба  залізниці на  суми  доходних надходжень

за перевезення у прямому та місцевому сполученнях виконує бухгалтерське проведення: Д-т субрах.  3131 —  К-т субрах.  6823

«Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями».

Розрахунки з іноземними залізницями за перевезення паса- жирів, багажу,  вантажобагажу та пошти у прямому міжнародно- му сполученні та послуги, пов’язані з цими перевезеннями, а також доходні надходження та розрахунки з експедиторськими

організаціями за транзитні перевезення через  територію України ведуть в Українському державному розрахунковому центрі міжна- родних перевезень «Укрзалізниці»  (РЦП). Залізничні станції (у т. ч. прикордонні) складають звіти  про  такі перевезення вста- новленої форми (ф. №  ІНО-1, ІНО-2, ІНО-3, ІНО-5), які  після перевірки РЦП разом з відповідними документами надходять до фінансової служби залізниць (НФ).

У фінансовій службі  обліку  доходів  (НФД) нараховані до-

ходні надходження відображають записом:

Д-т субрах. 6832 «Розрахунки  фінансово-економічної служби

з  відділом доходів за  дебіторською і кредиторською заборгованістю»,

К-т субрах. 6823 «Внутрішні  розрахунки за  доходними надходженнями»,

а у фінансовій службі  з обліку  розрахункових операцій (НФБ) —

записом:

Д-т субрах. 361, 362 — К-т субрах. 6832.

4.6.4. Облік інших доходів

Серед  інших доходів  підприємств залізничного транспорту, які  мають  певні особливості відображення на  рахунках, можна виділити доходи від одержаних (нарахованих) штрафів, від пога- шення втрат  за незбереження вантажів і т. ін.

На  залізничному транспорті штрафи, нараховані за переве-

зеннями, відображаються такими бухгалтерськими записами:

1) в НФД:

а) передача на структурні підрозділи сум нарахованих штрафів:

Д-т субрах. 377 — К-т субрах. 6831;

б) отримані кошти за нарахованими штрафами:

Д-т субрах. 311 — К-т субрах. 377;

2) в НФБ:

Д-т субрах. 6831 — К-т субрах. 6833;

3) в структурних підрозділах на суму створеного доходу:

Д-т субрах. 6833 — К-т субрах. 715.

Кошти, отримані від винуватців у погашення втрат  від нез- бережених перевезень, відображаються за дебетом рахунків гро- шових коштів і кредитом субрахунка 7195 «Інші  доходи від опе- раційної діяльності».

Відпуск електроенергії зі структурного підрозділу «Енергоз-

бут» у структурні підрозділи залізниць відображають записом:

Д-т субрах. 683 — К-т субрах. 7056,

тобто  як передачу послуг  одного структурного підрозділу другому.

Електроенергія, спожита у виробничих цілях  підрозділами своєї  залізниці, відображається за дебетом на відповідних субра- хунках  обліку  витрат виробництва (рах. 23) за елементом «Мате- ріальні витрати» та кредитом субрахунка 683 «Внутрішньогоспо- дарські розрахунки».