Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

4.5. облік витрат залізничного транспорту

4.5.1. Рахунки з обліку витрат підприємств залізничного транспорту

Підприємства залізничного транспорту облік  прямих витрат основної та допоміжної діяльності здійснюють на субрахунках другого  і третього порядку, передбачених до рахунка 23 «Вироб- ництво» Планом рахунків, затвердженим наказом «Укрзалізниці» для  підприємств і організацій галузі  (табл.  4.5).

Таблиця 4.5

Склад  субрахунків  обліку  витрат виробництва  підприємств залізничного  транспорту  (до рахунка  23 «Виробництво»)

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

230

231

232

233

 

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2321

2323

2324

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

Виконання будівельно-монтажних робіт

Перевезення

Пасажирське господарство

Господарство вантажної та комерційної роботи

Господарство перевезень

Локомотивне господарство Вагонне господарство Колійне господарство

Господарство цивільних споруд

Господарство сигналізації та зв’язку

Господарство електропостачання

Обслуговування перевезень закордонними залізницями на території України

Перевезення

Господарство матеріально-технічного забезпечення

Відновні поїзди

Інші підприємства, підпорядковані залізниці

Допоміжне виробництво Ремонт основних засобів Паливне господарство

Господарство матеріально-технічного забезпечення

Господарство вантажної та комерційної роботи Транспортно-експедиційні операції Обслуговування пасажирів (КОП)

Господарство станцій

Міжнародні перевезення

Продовження табл.  4.5

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

 

234

235

236

237

238

239

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2350

2351

2352

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2380

2381

2390

2391

2392

2398

2399

Дорожні лабораторії

Послуги, пов’язані з охороною

Допоміжне виробництво

Деповський ремонт вантажних вагонів

Деповський ремонт пасажирських вагонів

Деповський ремонт рефрижераторних вагонів

Капітальний ремонт колії Модернізація колії Сільське господарство Рослинництво Тваринництво

Переробка продукції тваринництва

Допоміжне промислове виробництво

Пункти льодозаготовлення

Кар’єри

Господарство електропостачання

Господарство водопостачання і водовідведення

Промислові підприємства, підпорядковані залізниці Інші види робіт промислового характеру Господарство лісозахисних насаджень

Торгівля та громадське харчування

Торгівля

Громадське харчування

Інші види робіт по всіх господарствах

Інші види робіт в локомотивному господарстві

Автотранспортне господарство

Інші види робіт

Завершені етапи за незавершеними контрактами

Проміжні рахунки

 

Аналітичний облік  витрат на підприємствах залізничного транспорту ведеться у розрізі окремих видів  виробництв за вста- новленою «Номенклатурою статей витрат з основної діяльності підприємств залізничного транспорту України», затвердженою наказом «Укрзалізниці» від 10.02.2000 р. № 57-Ц. До кожного ана- літичного рахунка передбачено свою  номенклатуру статей витрат.

На  підставі первинних документів здійснюють групування витрат у Накопичувально-групувальних  відомостях, які  склада- ють окремо на кожен елемент витрат. На їх підставі складається Накопичувальна  відомість (машинограма) витрат за  окремими видами робіт  (послуг).

Для обліку  загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат основної та допоміжної діяльності передба- чено  відповідні додаткові субрахунки до синтетичних рахунків класу  9 «Витрати діяльності» (табл.  4.6).

Таблиця 4.6

Додаткові  субрахунки  для обліку  витрат діяльності

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

903

911

912

921

922

948

949

 

9030

9031

9480

9481

9482

9490

9491

9492

9493

9494

9495

9496

9497

9498

9499

Собівартість реалізованих робіт і послуг

Собівартість реалізованих послуг з перевезень Собівартість реалізованих робіт і послуг допоміжної діяльності

Загальновиробничі витрати з перевезень

Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності Адміністративні витрати з перевезень Адміністративні витрати з допоміжної діяльності Визнані штрафи, пені, неустойки

Штраф за невиконання відповідального плану перевезень

Штраф за просрочку в доставці вантажів

Інші штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Витрати житлового господарства Витрати на утримання гуртожитків Витрати комунального господарства

Витрати оздоровчого та спортивно-культурного

характеру

Витрати за операційною орендою основних засобів Витрати на здешевлення побутового палива Відрахування на утримання «Укрзалізниці»

Витрати за незбереженими перевезеннями Витрати на утримання правоохоронних органів Інші витрати

 

4.5.2. Облік загальновиробничих витрат

Згідно з  обліковою політикою «Укрзалізниці»  загальнови-

робничі витрати обліковують на  двох субрахунках:

911 — Загальновиробничі витрати з перевезень,

912 — Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності.

Облік цих витрат ведеться у розрізі затвердженої «Укрзаліз- ницею» номенклатури статей витрат. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. Перелік статей постійних та змінних витрат підприємств залізничного транспорту наведено у

додатку до Облікової політики «Укрзалізниці». Так,  до постійних витрат віднесено такі статті: амортизація основних засобів, вит- рати  на обов’язкове страхування, знижка вартості форменого одягу, витрати на винахідництво і раціоналізацію та ін. До змінних віднесені такі  статті  загальновиробничих витрат: утримання за- гальновиробничого персоналу, витрати на  відрядження вироб- ничого персоналу, утримання резервного рухомого складу, по- точний ремонт основних засобів загальновиробничого призна- чення, нестачі в межах  норм природного убутку  і т. ін.

Усі  підприємства і організації, що  належать до  сфери уп- равління «Укрзалізниці», зобов’язані  дотримуватися положень, передбачених Обліковою політикою «Укрзалізниці». Кожен відок- ремлений підрозділ підприємств залізничного транспорту веде самостійно облік  загальновиробничих витрат і розподіляє їх та відносить на витрати основного виробництва відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».  При цьому  дебетують, як  правило, раху- нок  23 «Виробництво» (різні субрахунки) і кредитують рахунок

91 «Загальновиробничі витрати».

4.5.3. Калькуляція собівартості перевезень

Продукцією залізниць є перевезення. Лінійні підприємства цієї  продукції не мають, тому калькулювання собівартості заліз- ничних перевезень здійснюють на рівні  залізниці та дирекції за- лізничних перевезень. При цьому  окремо визначається со- бівартість вантажних і пасажирських перевезень у розрізі видів тяги.  На  залізниці, крім  того,  складається калькуляція собівар- тості  перевезень пасажирів, багажу  і пошти. Калькуляційними одиницями з основної діяльності є:

— 10 приведених тонно-кілометрів (за  вантажними переве-

зеннями);

— 10 пасажиро-кілометрів (за пасажирськими перевезення-

ми).

 

Незавершеного виробництва за перевезеннями не визнача-

ють, тому всі витрати, які  протягом року  накопичують нароста- ючим  підсумком на субрахунках 231 та 232 «Перевезення» у розрізі відповідних рахунків третього порядку,  в  кінці року  у  повній сумі (за вирахуванням вартості відходів  та повернень з вироб- ництва) перераховують на підставі бухгалтерської довідки на суб- рахунок 9030 «Собівартість  реалізованих послуг  з  перевезень». При цьому  субрахунки 231 та 232 закриваються і на кінець року сальдо не мають.

4.5.4. Розрахунки з розподілу витрат

Виходячи з технічних та організаційних особливостей робо- ти галузі, вантажні вагони та контейнери, приписані до окремих залізниць, враховуються на  їх балансі, а працюють на  всій  ме- режі залізниць України. У зв’язку з цим  витрати з їх амортизації та ремонту, виконаному залізницями, не є витратами тільки однієї залізниці, а перерозподіляються у такому порядку.

Залізниці, на балансі яких  обліковуються вантажні вагони і контейнери, нараховують амортизацію і повідомляють її суму  у Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» з од- ночасним направленням Повідомлень (Авізо) до Головного фінан- сово-економічного управління «Укрзалізниці» з відображенням у бухгалтерському обліку  за дебетом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом субрахунку 131 «Знос  основних засобів».

Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» суми нарахованої амортизації розподіляє між залізницями пропор- ційно їх питомій вазі у розрахунковому парку вантажних вагонів і контейнерів та доводить ці суми  залізницям. Розрахунковим пар- ком вантажних вагонів вважають склад  (кількість) вагонів, які екс- плуатуються на залізниці в конкретному періоді (робочий парк), а також несправні вагони та вагони, що знаходяться у запасі.

Одночасно Головне управління вагонного господарства «Ук- рзалізниці» (ЦВ)  подає до Головного фінансово-економічного управління (ЦФ)  відомість з  нарахованих  і  розподілених  сум амортизації для відображення у бухгалтерському обліку  і випис-

ки  повідомлень залізницям.

Суми  отриманої від «Укрзалізниці» амортизації відобража- ються  в бухгалтерському обліку  фінансово-економічних служб залізниць за дебетом субрахунка 2314 «Вагонне господарство» і кредитом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

Витрати з поточного ремонту вантажних вагонів, незалежно від того,  на  балансі якої  залізниці вони враховуються, у бухгал- терському обліку  вагонного депо  відображаються:

—  прямі виробничі витрати —  за  дебетом субрахунка 2340

«Деповський ремонт вантажних вагонів»;

— загальновиробничі витрати — за  дебетом субрахунка 912

«Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності»;

— адміністративні витрати — за дебетом субрахунка 922 «Ад- міністративні витрати з допоміжної діяльності» і кредитом ра- хунків  20, 65, 66, 68 тощо.

Після розподілу загальновиробничих витрат витрати з де-

повського ремонту (з виділенням адміністративних витрат) пе-

редаються до  фінансової служби залізниці з  відображенням за дебетом субрахунка 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» і кредитом субрахунків 2340 та 922.

Фінансова служба  залізниці отриману від вагонного депо суму витрат з ремонту вантажних вагонів (з виділенням адміні- стративних витрат) повідомляє Головному управлінню вагонно- го господарства для розподілу між залізницями пропорційно пи- томій  вазі приписного парку вантажних вагонів кожної залізниці (тобто парку вагонів, що приписаний до даної  залізниці і врахо- вується на її балансі) у загальній балансовій вартості вантажних вагонів залізниць України на  початок звітного року  з одночас- ним  відображенням в обліку  за дебетом субрахунка 682 і креди- том  субрахунка 683.

Головне управління вагонного господарства (ЦВ) до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає до Головного фінансово- економічного управління (ЦФ) дані  про  суми  витрат з ремонту вантажних вагонів для  виписки повідомлення залізницям.

Розподілені суми  витрат з ремонту вантажних вагонів на підставі одержаного повідомлення від Головного фінансово-еко-

номічного управління «Укрзалізниці» фінансові служби залізниць відображають за дебетом субрахунка 2330 «Ремонт основних за- собів» та кредитом субрахунка 682 «Внутрішні розрахунки».

Сума  витрат з субрахунка 2330 «Ремонт  основних засобів»

списується у дебет  субрахунка 2314 «Вагонне господарство».

Витрати з капітального ремонту вантажних вагонів, викона-

ного  у вагонних депо,  перерозподілу не підлягають.

У разі виконання вагонними депо капітального ремонту ван- тажних вагонів інших залізниць (підприємств) розрахунки здійсню- ються шляхом виписки Повідомлень (Авізо)  залізниці (підприєм- ству), на балансі якої  враховуються вантажні вагони, через  Голов- не фінансово-економічне управління «Укрзалізниці» (ЦФ).