Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

4.4. облік запасів

4.4.1. Рахунки обліку запасів

На підприємствах залізничного транспорту для обліку  ви- робничих запасів з метою його  деталізації використовують  ра- хунки  третього та четвертого порядку, що  передбачено Планом

рахунків бухгалтерського обліку  підприємств і організацій заліз- ничного транспорту України, затвердженим наказом «Укрзаліз- ниці»  від 19.01.2000 р. №  17-Ц  (табл.  4.3).

Таблиця 4.3

Субрахунки  обліку  запасів  підприємств  залізничного  транспорту

 

Код рахунка

Найменування субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

четвертого

порядку

201

202

203

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2030

2031

2032

2033

2034

 

20121

20160

20161

20162

20170

20171

Сировина й матеріали

Сировина й матеріали

Матеріали верхньої будови колії Покілометровий запас рейок Технологічний незнижуваний

покілометровий запас рейок Старопридатні матеріали верхньої будови колії

Формений одяг

Мастильні матеріали

Технологічний незнижуваний запас сировини й матеріалів Технологічний незнижуваний запас

сировини й матеріалів колійного господарства

Технологічний незнижуваний запас сировини й матеріалів локомотивного

господарства

Технологічний незнижуваний запас сировини й матеріалів вагонного господарства і т. ін.

Технологічний незнижуваний запас сировини й матеріалів Технологічний незнижуваний запас

сировини й матеріалів відбудовних поїздів

Технологічний незнижуваний запас сировини й матеріалів господарства матеріально-технічного забезпечення Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

Паливо Нафтопродукти Тверде паливо Мастильні матеріали

Інші види палива

Технологічний незнижуваний запас палива

Код рахунка

Найменування субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

четвертого

порядку

 

204

205

206

207

208

209

 

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2090

2091

2092

20340

20341

20730

20731

20760

20761

20762

20770

20771

Технологічний незнижуваний запас палива

інформаційно-статистичних центрів Технологічний незнижуваний запас палива воєнізованої охорони і т. ін.

Тара й тарні матеріали

Будівельні матеріали

Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Запасні частини

Запасні частини в ремонті Модусні запчастини Колісні пари в запасі

Технологічний незнижуваний запас колісних

пар колійного господарства

Технологічний незнижуваний запас колісних пар локомотивного господарства і т. ін. Колісні пари в обмінному фонді

Колісні пари в ремонті

Технологічний незнижуваний запас запасних частин

Технологічний незнижуваний запас запасних

частин колійного господарства Технологічний незнижуваний запас запасних части локомотивного господарства Технологічний незнижуваний запас запасних частин вагонного господарства і т. ін. Технологічний незнижуваний запас запасних частин

Технологічний незнижуваний запас запасних частин відбудовних поїздів

Технологічний незнижуваний запас запасних

частин господарства матеріально-технічного забезпечення

Старопридатні запасні частини

Старопридатні колісні пари Матеріали сільськогосподарського призначення

Інші матеріали

Відходи виробництва

Матеріальні цінності, одержані від ліквідації та при ремонті основних засобів

Інші матеріали

Закінчення табл.  4.3

 

Код рахунка

Найменування субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

четвертого

порядку

 

221

222

223

224

225

 

20921

Технологічний незнижуваний запас

квитково-бланкової продукції суворої звітності господарської служби Інструменти

Господарський інвентар Спеціальний одяг і взуття Постільні речі

Інші малоцінні та швидкозношувані предмети

 

4.4.2. Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей

Організація і забезпечення безперервного процесу переве- зень  вимагають функціонування чіткої  та злагодженої системи матеріально-технічного постачання. Ці функції здійснюють Го- ловне управління матеріально-технічного постачання «Укрзаліз- ниці»,  служби матеріально-технічного постачання залізниць, відповідні підрозділи підприємств.

На  залізничному транспорті широкого використання набу- ла  система централізованих закупівель та постачання товарно- матеріальних цінностей для  потреб підприємств галузі.  З  цією метою у складі «Укрзалізниці»  створено дочірнє підприємство (ДП) «Укрзалізничпостач»

ДП  «Укрзалізничпостач», Управління постачання промис- лових  підприємств (ЦПГЗ) забезпечують підприємства залізнич- ного  транспорту товарно-матеріальними цінностями та іншими послугами на підставі укладених договорів.

ДП  «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ централізовано придбава- ють  товарно-матеріальні цінності, паливно-мастильні матеріа- ли, обладнання тощо  і відповідно до укладених договорів відван- тажують їх замовникам — підприємствам, що  входять до сфери управління  «Укрзалізниці».  Розрахунки з  постачальниками  за

придбані товарно-матеріальні цінності чи за виконані роботи та надані послуги ДП «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ проводять за ра- хунок  власних коштів.

Кошти за відпущені підприємствам залізничного транспорту товарно-матеріальні цінності або  надані послуги відповідно до

укладених договорів надходять до ДП «Укрзалізничпостач» і ЦПГЗ безпосередньо від підприємств або, в разі необхідності, від «Укрза- лізниці» згідно з укладеними тристоронніми договорами поруки.

Кошти, що  надходять до  ДП  «Укрзалізничпостач»,  ЦПГЗ

від «Укрзалізниці», відображають на балансовому субрахунку 682

«Внутрішні розрахунки».

За відвантажені товари та надані послуги ДП «Укрзалізнич-

постач»,  ЦПГЗ направляють повідомлення одержувачам товарів (послуг) через  Головне фінансово-економічне управління «Укр- залізниці» з відображенням у бухгалтерському обліку  за дебетом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом рахунків 36

«Розрахунки з покупцями та замовниками» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Оприбуткування запасів, одержаних в порядку централізо-

ваних  поставок, відображають в обліку  такими записами:

1) одержано запаси, розрахунки за  які  проведено за  Авізо через  ЦФ:

Д-т рах.  20, 22, 28, 641 — К-т субрах. 682;

2) одержано запаси від інших структурних підрозділів заліз-

ниці за Авізо:

Д-т рах.  20, 22, 28 — К-т субрах. 683;

3) оприбутковано безкоштовно отримані запаси від інших юридичних осіб:

Д-т рах.  20, 22, 28 — К-т субрах. 7183.

4.4.3. Облік транспортно-заготівельних витрат

Підприємства залізничного транспорту транспортно-заготі- вельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів, за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма  видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів) відоб- ражають на  окремому  субрахунку рахунка обліку   запасів 2093

«Транспортно-заготівельні витрати».

Суму   транспортно-заготівельних  витрат  (ТЗВ)   щомісяця

розподіляють між сумою  залишку запасів на кінець звітного міся- ця і сумою  запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоп- латно передані тощо) за звітний місяць. Сума  транспортно-заго- тівельних витрат, яка  належить до запасів, що вибули, визна- чається як  добуток середнього відсотка ТЗВ  і вартості запасів,

що  вибули, з відображенням її на тих же рахунках обліку, у ко-

респонденції з якими відображено вибуття цих  запасів.

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визна- чають  окремо за кожною групою цінностей (наприклад, паливо, тара  і тарні  матеріали тощо). Середній відсоток ТЗВ  розрахову- ють відношенням суми  ТЗВ на початок місяця і їх дебетового обороту за місяць до суми  початкового сальдо та обороту за де- бетом  рахунків обліку  матеріальних цінностей відповідної групи за обліковими цінами.

4.4.4. Особливості відображення в обліку реалізації та безоплатної видачі палива працівникам залізниці

Бухгалтерські проводки з господарських операцій з обліку реалізації та безоплатної видачі  палива подано у табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Господарські  операції  з  обліку  реалізації та  безоплатної видачі палива

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

Відпущено тверде паливо працівнику

залізниці за зниженою ціною на 10\%

(200 – 200 ⋅ 0,1 = 180 грн) + сума ПДВ 36 грн

 

377

 

712

 

216

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

712

641

36

3

Списана облікова вартість реалізованого

палива

 

943

 

2031

 

180

4

Сума знижки відображена як надання

додаткового блага працівникові

 

377

661

23,91...

 

2031

377

661

 

20

20

20

5

Відображена сума податкового зобов’язання

з ПДВ на суму знижки

 

23,91...

 

641

 

4

6

Утримано податок з доходів працівника за

надане додаткове благо

(20 ⋅ 1,2 ⋅ 1,176471 ⋅ 0,15) = 4,24 грн

 

661

 

6416

 

4,24

7

Оплачена вартість відпущеного палива

301

377

216

8

Списано безоплатно відпущене паливо

непрацюючим пенсіонерам залізниці

377

949

2031

377

200

200

9

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

949

641

40

10

Визначено суму податку з доходів пенсіонера (200 ⋅ 1,2 ⋅ 1,176471 ⋅ 0,15 =

= 42,35 грн)

 

377

949

 

6416

377

 

42,35

42,35