Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

4.3. облік основних засобів

Технічні засоби для  здійснення процесу перевезень на  за- лізниці складаються з рухомого складу  та  залізничних  споруд і пристроїв, до яких  відносять залізничні колії,  споруди для  по- садки та висадки пасажирів і їх обслуговування, пристрої для зберігання, навантаження і розвантаження вантажів, автоматичні, телемеханічні пристрої та пристрої зв’язку для забезпечення без- пеки руху поїздів і прискорення виробничих процесів, пристрої для  екіпірування та ремонту локомотивів і вагонів, пристрої та споруди електропостачання, водопостачання, матеріально-тех- нічного забезпечення. До особливих основних засобів на підприєм- ствах «Укрзалізниці» належать локомотиви, вагони, дизельні поїзди, моторвагонні секції, земляне полотно, верхня будова колії, пристрої електрифікованих ліній,  мости, тунелі  тощо.

Основні засоби залізничного транспорту розподілені між окремими залізницями, а в середині залізниць — між галузевими службами, дирекціями з перевезень та лінійних підприємств. Їх обліковують, як правило, на балансі тих підрозділів, які  їх експ- луатують.  Винятком є вантажні вагони, контейнери та деякі  інші види  основних засобів.

Для бухгалтерського обліку  наявності і руху основних засобів Планом рахунків бухгалтерського обліку  підприємств залізничного транспорту України передбачено такі субрахунки (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Рахунки  з  обліку  основних  засобів  на підприємствах  «Укрзалізниці»

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

101

102

103

104

105

 

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель Будинки, споруди та передавальні пристрої Будинки виробничі

Приватизований житловий фонд

Будинки, споруди та передавальні пристрої невиробничої сфери

Земляне полотно

Верхня будова колії

Інші споруди господарства колії

Споруди інших господарств

Передавальні пристрої господарства енергопостачання Передавальні пристрої господарства сигналізації та зв’язку

Передавальні пристрої інших господарств

Машини та обладнання

Машини та обладнання (крім обчислювальної техніки)

Обчислювальна техніка

Машини та обладнання невиробничої сфери

Транспортні засоби Електровози Тепловози

Паровози

Моторвагонні секції

Дизельні поїзди та автомотриси

Вагони вантажні

Вагони пасажирські Контейнери Автомобілі

Інші транспортні засоби

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

106

107

108

109

 

1060

1061

1070

1071

1090

1091

1092

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти, прилади та інвентар невиробничої сфери

Робоча і продуктивна худоба Робоча і продуктивна худоба Службові собаки

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Інші основні засоби

Інші невиробничі основні засоби

Транспортні засоби невиробничої сфери

 

Підприємства залізничного транспорту відповідно до обліко-

вої  політики «Укрзалізниці»,  затвердженої наказом №  17-Ц від

19.01.2000 р., нараховують амортизацію основних засобів, інших

необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необорот- них  матеріальних активів та бібліотечних фондів) із застосуван- ням  прямолінійного методу.

Згідно з цим  окремим наказом «Укрзалізниці» від 29.12.2000 р.

№ 625-Ц (зі змінами, внесеними наказом від 10.10.2001 р. № 539-Ц) затверджено строки корисного використання основних засобів для  визначення суми  амортизаційних відрахувань на  залізнич- ному  транспорті України. Наприклад, для будівель з цегляними стінами встановлено термін корисного використання 140 років, для  земляного полотна залізниць —  100 років, залізобетонних колодязів — 60 років, кранів мостових — 20 років, тепловозів магістральних — 20 років, вагонів пасажирських — 28 років  і т. ін. Усе це створило умови для застосування одинакової мето- дики нарахування амортизаційних відрахувань на всіх підприєм- ствах,  що входять до сфери управління «Укрзалізниці».