Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

4.2.  облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків

У зв’язку з особливостями організації залізничних переве- зень  виникають внутрішні та внутрішньогосподарські розрахун- ки  між  підприємствами залізничного транспорту, залізницями та  їх відособленими підрозділами. Внутрішні розрахунки —  це розрахунки між «Укрзалізницею» і підприємствами, що  входять до  сфери її управління. Внутрішньогосподарські розрахунки — це розрахунки між окремими підприємствами залізничного транс- порту  та їх підрозділами. Умовою таких  розрахунків є наявність у кожного з учасників окремого або самостійного балансу, що входить до складу  зведеного балансу «Укрзалізниці». При внут- рішніх та внутрішньогосподарських розрахунках вимога платежу оформлюється шляхом виписки Повідомлення (Авізо)  і направ- лення його  платнику, оминаючи установи банків.

Повідомлення (Авізо) — це  офіційне письмове інформуван- ня одного підприємства (підрозділу) іншим про зміни стану  взає- морозрахунків, пов’язаних з наданням послуг, відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, розподілом доходів  від переве- зень  та іншими господарськими операціями.

Об’єктами обліку  внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків є:

— доходні надходження і доходи  від перевезень;

— операції з фінансування та розподілу коштів «Укрзалізни-

цею» між залізницями та підприємствами «Укрзалізниці», заліз-

ницями між їх виробничо-технологічними підрозділами;

— розрахунки, пов’язані з незабезпеченням схоронності ван-

тажу;

—  розрахунки за  централізовані поставки товарно-матері-

альних цінностей;

— розрахунки з розподілу витрат;

— розрахунки за іншими операціями між  підрозділами, що входять до сфери управління «Укрзалізниці».

Операції за  внутрішніми розрахунками між  підрозділами,

безпосередньо підпорядкованими «Укрзалізниці», обліковують на

субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки», а за внутрішньогоспо- дарськими розрахунками між підрозділами, що входять до скла- ду залізниць, підприємств та об’єднань, обліковують на  субра- хунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Наявність рівновеликих сум на рахунках внутрішніх та внут- рішньогосподарських  розрахунків (у  одних   учасників за  дебе- том, а в інших — за кредитом) забезпечує можливість взаємовик-

лючення їх при  складанні зведеної бухгалтерської звітності.

З метою деталізації таких  розрахунків та впорядкування си- стеми звітності за  цими операціями до  плану  рахунків бухгал- терського обліку  підприємств і організацій залізничного транс- порту  введено рахунки третього порядку (табл.  4.1).

Як видно з наведеного переліку, кожен субрахунок призна- чений для відображення специфічних взаємовідносин централь- них органів управління в особі  фінансово-економічної  служби зі структурними підрозділами як окремих залізниць, так і всієї  си- стеми підприємств і організацій, що належать до сфери управління

«Укрзалізниці».

Найбільш значна питома вага  припадає, звичайно, на внутрішні та внутрішньогосподарські розрахунки, пов’язані з обліком та  розподілом доходних надходжень і доходів  від пе- ревезень, а також з обліком та розподілом витрат основної діяльності. Методика таких  розрахунків та їх обліку  передба- чена  «Порядком економічних взаємовідносин на  залізнично- му транспорті України», затвердженим наказом «Укрзалізниці» від 03.07.2000 р. №  251-Ц.

Порядок відображення в обліку  операцій з внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків наведено у таких  розділах цієї  теми.

Таблиця 4.1

Субрахунки  з  обліку  внутрішніх  та  внутрішньогосподарських   розрахунків на  залізничному  транспорті

 

Код рахунка

Назва субрахунка

другого

порядку

третього

порядку

682

683

 

6820

6821

6822

6823

6830

6831

6832

6833

6834

Внутрішні розрахунки

Внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприєм- ствами основної діяльності залізничного транспорту Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприємства- ми інших видів діяльності залізничного транспорту Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями Внутрішньогосподарські розрахунки

Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом капітального будівництва залізниці

Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за місцевими доходами і іншими надходженнями у складі виручки

Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом

доходів за дебіторською та кредиторською заборгованістю

Розрахунки фінансово-економічної служби з підвідомчими підрозділами

Розрахунки відділків і госпрозрахункових служб з підвідомчими підрозділами