Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

Вступ

Фінансовий облік  у підприємствах виробничої сфери в Ук- раїні регламентується загальнодержавними законодавчими акта- ми,  Положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку  та інструкціями, затвердженими Міністерством фінансів України. Але більшість з цих нормативних актів  є досить загальними і потребують деталізації та уточнення в галузевих методичних ре- комендаціях. Зумовлено це значною специфікою окремих галу- зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив- чення особливостей обліку  в окремих галузях  економіки, що практикується у більшості навчальних закладів при  підготовці бакалаврів з обліку  і аудиту.

У навчальному посібнику розглянуто особливості відобра- ження в обліку  специфічних господарських операцій, характер- них для деяких галузей економічної діяльності: будівництва, сільського господарства, автомобільного та залізничного транс- порту,  торгівлі і громадського харчування, житлово-комунально- го господарства, страхових організацій, закладів грального бізне- су, ломбардних операцій тощо. При цьому  враховано зміни, опуб- ліковані в загальнодержавних та галузевих нормативних доку- ментах і методичних рекомендаціях станом на 1 вересня 2007 р., а також практику ведення обліку  в таких  підприємствах: особли- вості  побудови робочих планів рахунків, використання  субра- хунків  другого  і третього порядку, застосування галузевих пер- винних документів та  облікових регістрів, методики обліку  ос- новних засобів та виробничих запасів, визнання доходів  і витрат основної  діяльності, визначення  фінансових  результатів та  їх відображення у системі бухгалтерських проводок.

4                    

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які  навчаються за напрямом підго- товки «Облік і аудит» і вже засвоїли основи теорії  бухгалтерсько- го обліку, фінансового обліку  у підприємствах виробничої сфе- ри,  податкової системи України (або  податкового обліку), об- ліку  в бюджетних установах, на  підприємствах малого бізнесу, які викладаються в рамках окремих навчальних дисциплін. Тому в навчальному посібнику «Бухгалтерський облік  у галузях  еконо- міки» розглядаються лише  ті положення, які не висвітлюються  у названих навчальних курсах.

У посібнику (за невеликим винятком) не наводяться зразки типових форм первинних документів та облікових регістрів, які є загальноприйнятими для  всіх підприємств відповідної галузі  і затверджені в установленому порядку.

У той же час для підвищення наочності та полегшення сприй- няття специфічної інформації теоретичні положення у навчаль- ному  посібнику ілюстровано значною кількістю рисунків, на яких схематично показано взаємозв’язок окремих показників, мето- дику  їх визначення, склад   і будову  рахунків, порядок відобра- ження окремих операцій в первинних документах та облікових регістрах тощо.  У кожній темі (главі)  наведено приклади бухгал- терських проводок з обліку  специфічних господарських операцій, що  може  бути  корисним не лише студентам, а й практикуючим бухгалтерам підприємств відповідних галузей економічної діяль- ності. До кожної теми  наводиться список спеціальної літератури та питання для самоконтролю засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник підготовлено до  видання у Дніпро- петровському університеті економіки та права і присвячено 15- річчю  його  заснування.

Автор  вдячний за всі зауваження та побажання стосовно змісту і оформлення навчального посібника «Бухгалтерський облік у галузях  економіки».