Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

3.5.  облік витрат на обов’язкове страхування, пов’язане з експлуатацією автомобілів

Для автотранспортних підприємств специфічними є витрати, пов’язані з обов’язковими  видами стахування. Згідно із Законом України «Про  страхування» від 07.03.1996 р. №  85/96-ВР на авто- мобільному транспорті найбільш поширеними є:

1) особисте страхування від  нещасних випадків на  транс-

порті  — у транспортних організаціях;

2) особисте страхування водіїв,  які  працюють не  в транс-

портній організації;

3) страхування цивільної відповідальності власників транс-

портних засобів — фізичних і юридичних осіб.

Особисте страхування в автотранспортних підприємствах пе- редбачає страхування пасажирів і деяких категорій працівників транспортних організацій на випадок загибелі, смерті, одержан- ня травми, яка  зумовила інвалідність, тимчасової втрати працез- датності.

Обов’язкове особисте страхування поширюється:

— на пасажирів автомобільного транспорту, крім внутрішньо- міських перевезень, під час поїздки або знаходження на вокзалі, на станції (проводиться за рахунок пасажирів і на витрати авто- підприємства не відноситься);

— працівників транспортних організацій незалежно від фор-

ми власності і виду діяльності, які безпосередньо зайняті на транс- портних перевезеннях (водіїв), а також кондукторів, працівників бригад медичної допомоги (проводиться повністю за рахунок транспортної організації).

Розмір страхової суми для кожного застрахованого (пасажи- ра, водія)  складає 500 неоподатковуваних мінімумів доходів  гро- мадян (на сьогодні це 8500 грн.). Страховий платіж за обов’язко- вим  особистим страхуванням водіїв  на автомобільному транс- порті  складає до 1\% страхової суми  за кожного застрахованого.

На  кожен нещасний випадок, що  стався із застрахованим на транспорті, транспортна організація повинна скласти такі до- кументи:

— акт про  нещасний випадок із застрахованим водієм (ф. № Н-1), зразок якого передбачено «Положенням про порядок розслі-

дування та ведення обліку  нещасних випадків, професійних зах- ворювань і аварій на  виробництві», затвердженим постановою КМУ від 21.08.2001 р. №  1094;

— акт про нещасний випадок з пасажирами (галузевої форми);

— довідку про  страховика (найменування, адреса, телефон) для постраждалих осіб, які мали  право на безплатний проїзд відпо- відно  до діючого законодавства.

Страхування цивільної відповідальності власників транспор- тних  засобів так,  як  і страхування водіїв,  здійснюється за раху- нок автотранспортного підприємства. Страховим випадком за цим видом страхування вважається дорожньо-транспортна  пригода

(ДТП), яка  сталася за участі транспортного засобу  страхувальни-

ка і внаслідок якої  настає його цивільна відповідальність за спри- чинену транспортним засобом шкоду майну, життю і здоров’ю третіх осіб. Сума  страхового платежу встановлюється постанова- ми  КМУ і залежить від типу,  об’єму двигуна транспортного за- собу і терміну, на який укладається договор страхування.

При страхуванні водіїв і цивільної відповідальності власників транспортних засобів витрати підприємства на таку  страховку включаються до складу  витрат того виду діяльності, для якого використовується конкретний автомобіль та де працює водій: на перевезенні вантажів, пасажирів, адмінперсоналу, ремонтних роботах, обслуговуванні відділу  збуту  і т. ін.

Порядок  включення страхового платежу до  складу  витрат

залежить від терміну дії страхового полісу.  Загальну вартість стра- ховки спочатку відображають у складі витрат майбутніх періодів (Д-т рах. 39), а потім  поступово розподіляють і відносять до складу поточних витрат відповідного періоду пропорційно терміну її дії, виконуючи такі  проводки:

1) нарахована страховка водіїв та цивільної відповідальності власника транспортних засобів:

Д-т рах.  39 — К-т субрах. 685;

2) перераховано страховику суму страхового платежу:

Д-т субрах. 685 — К-т субрах. 311;

3) віднесено на  вартість автоперевезень частку  страхового платежу, що  припадає на роботи звітного періоду:

Д-т рах.  23, 91, 92, 93 і т. ін.  — К-т рах.  39.

Таким чином, сума  страхового платежу включається у вит-

рати  автотранспортного підприємства.