Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

3.2.  облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів

У складі необоротних активів АТП  досить значна питома вага припадає на рухомий склад  автомобільного транспорту: ав- томобілі, автобуси, причепи, напівпричепи  та  ін. Це  найбільш активна частина основних засобів АТП,  від наявності, стану  та ефективності використання якої  залежать виробничі, економічні та фінансові показники діяльності автопідприємства.

Джерелами надходження автомобілів на  підприємство мо-

жуть бути:

— придбання за грошові кошти у юридичних або  фізичних

осіб;

 

— придбання в обмін на інші  подібні та неподібні активи (за

бартерними операціями);

—  надходження  автомобіля  від  засновника (учасника) як

внесок до статутного капіталу;

— безоплатне отримання (шефська, гуманітарна допомога) і т. ін.

Купівля-продаж автомобіля оформляється відповідними пер-

винними документами: рахунок постачальника, нотаріально зас-

відчений договір купівлі-продажу автомобіля (при придбанні ав-

томобіля у фізичної особи або іншого підприємства), акт екс- пертизи і технічний паспорт з відміткою ДАІ про зняття автомо- біля  з обліку  (при придбанні автомобіля, що  був раніше в екс- плуатації), «Акт приймання-передачі основних засобів» (т. ф. № ОЗ-1) та ін. При придбанні автомобіля, який раніше був у вико- ристанні, продавець повинен надати покупцеві копію «Інвентар- ної  картки обліку  основних засобів»  (т. ф. № ОЗ-6) з відмітками про  суми  нарахованої амортизації з початку його  використання.

Придбані основні засоби зараховуються на  баланс авто- підприємства за первісною вартістю, яка  визначається відповід- но  до П(С)БО 7 «Основні  засоби».  Складовими первісної вар- тості автомобіля є:

— сума, сплачена продавцю автомобіля (купівельна вартість

без непрямих податків);

— реєстраційні збори, державне мито  і аналогічні платежі,

що  здійснюються у зв’язку з придбанням автомобіля;

— сума  ввізного мита,  якщо автомобіль ввезено з-за кордо-

ну;

 

— сума  непрямих податків (акцизний збір  та ін.) у зв’язку з

придбанням автомобіля, якщо вони не відшкодовуються підприє-

мству;

— витрати зі страхування ризиків доставки автомобіля;

— інші  витрати, безпосередньо пов’язані  з доведенням ос- новних засобів до стану  придатності для  використання за при- значенням.

Первісна вартість безоплатно одержаних основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату одержання з урахуван- ням  перелічених вище витрат.

Придбані автомобілі підлягають обов’язковій державній реє- страції, яку здійснює Державна автомобільна інспекція (ДАІ). Законом України «Про  дорожній рух» від 30.06.1993 р. №  3353- Х11 встановлено, що державній реєстрації та обліку  підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загаль- ного  користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, змон- товані на шасі  автомобілів, мотоцикли усіх типів, марок і моде- лей,  причепи, напівпричепи і мотоколяски. Правила державної

реєстрації та обліку  перелічених видів  ДТЗ  затверджені постано-

вою  КМУ від 07.09.1998 р. №  1388.

Органи ДАІ МВС проводять реєстрацію ДТЗ  з метою:

— контролю за відповідністю конструкції і технічного стану транспортних засобів установленим в Україні вимогам стандартів, правил і нормативів;

— контролю за дотриманням вимог законодавства, яке  виз- начає порядок сплати податків та внесення інших обов’язкових платежів;

— використання транспортних засобів в умовах  воєнного та надзвичайного стану;

— забезпечення обліку  транспортних засобів і попереджен-

ня  протиправних дій відносно них.

Зареєструвати автомобіль необхідно протягом 10 діб з часу його  придбання (митного оформлення) або тимчасового ввезен- ня на територію України. Для реєстрації автомобіля, разом з інши- ми  документами, необхідно пред’явити  «Акт технічного огляду та звіряння номерних агрегатів».  Його видають після проведен- ня  техогляду автомобіля.

Реєстрація транспортних засобів проводиться після обов’яз- кової сплати їх власниками  передбачених законодавством по- датків,  внесення платежів за техогляд, реєстрацію, перереєстра- цію  і зняття з обліку  транспортних засобів, відшкодування вар- тості  бланків реєстраційних документів (свідоцтво про  реєстра- цію, талон техогляду тощо) та номерних знаків.

Органи ДАІ реєструють легкові автомобілі виключно після сплати збору  на  обов’язкове державне пенсійне страхування та податку з власників транспортних засобів. В обліку  сума  внеску до пенсійного фонду відноситься на  збільшення первісної вар- тості придбаного автомобіля (як  і витрати на його  реєстрацію), а сума податку з власників транспортних засобів — до складу  адмі- ністративних витрат підприємства.

Господарські операції з придбання автомобілів відображаються в бухгалтерському обліку  як  капітальні вкладення (табл.  3.1).

Вартість безоплатно отриманих автомобілів не  є  об’єктом

обліку  капітальних вкладень і на  рахунку 15 «Капітальні  вкла- дення»  не  відображається. Надходження автомобілів як  внесок до статутного капіталу відображають за погодженою вартістю з кредита рахунка 46 «Несплачений  капітал», а інше  безоплатне отримання — з кредита субрахунка 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». Суми  цільового фінансування, використані для придбання автомобілів, відносять до доходів  майбутніх періо- дів з їх наступним списанням на  доходи звітного періоду в про- цесі використання і амортизації таких  автомобілів:

1) відображено суму використаного цільового фінансування

на придбання автомобілів

Д-т рах.  48 — К-т рах.  69;

Бухгалтерські  проводки  з обліку  придбання  легкового  автомобіля

(суми умовні)

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1

Оплачено вартість легкового автомобіля, призна-

ченого для використання у виробничих цілях

 

371

 

311

 

60000

2

Відображено податковий кредит у сумі

передоплати

 

641

 

644

 

10000

3

Одержано від постачальника автомобіль:

– купівельна вартість без ПДВ

– сума податкового кредиту з ПДВ

 

152

644

 

631

631

 

50000

10000

4

Зараховано передоплату у погашення

заборгованості постачальнику

 

631

 

371

 

60000

5

Нарахована сума податку з власників

транспортних засобів за поточний квартал

 

92

 

641

 

70

6

Сплачено податок з власників транспортних

засобів

 

641

 

311

 

70

7

Нараховано внесок до пенсійного фонду з

вартості придбаного автомобіля

 

152

 

651

 

1800

8

Сплачено внесок до пенсійного фонду

651

311

1800

9

Нараховано за послуги ДАІ з реєстрації

автомобіля

 

152

 

685

 

300

10

Сплачено за послуги ДАІ

685

311

300

11

Передано автомобіль в експлуатацію

105

152

52100

 

2) нараховано амортизацію автомобіля, придбаного за кош-

ти цільового фінансування

Д-т рах.  обліку витрат — К-т субрах. 131;

3) відображено доход  звітного періоду в сумі нарахованої амортизації автомобілів, придбаних за кошти цільового фінансу- вання

 

ти);

Д-т рах.  69 — К-т субрах. 745.

Найбільш поширеними причинами вибуття автомобілів є:

— реалізація за договорами купівлі-продажу (за грошові кош-

— реалізація за договорами бартерного обміну;

— ліквідація непридатних для використання автомобілів;

— ліквідація автомобілів внаслідок дії надзвичайних подій;

— передача автомобіля як внеску до статутного капіталу іншо-

го підприємства та ін.

Реалізація автотранспортних засобів оформляється «Актом приймання-передачі основних засобів»  (т. ф. № ОЗ-1), до якого додається технічний паспорт автомобіля з відміткою ДАІ  про зняття автомобіля з обліку.  Для  зняття автомобіля з обліку  в ДАІ необхідно пред’явити нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу автомобіля, акт його  експерної оцінки та спла- тити  державне мито.  Базою для нарахування державного мита є сума,  зазначена у договорі купівлі-продажу, але вона  повин- на  бути  не  нижчою суми  його   експертної оцінки. Державне мито  можуть сплачувати як продавець, так і покупець автомо- біля  (за  домовленістю). Вартість експертної  оцінки  сплачує, як правило, продавець і відносить її на витрати з реалізації автомобіля.

У  бухгалтерському  обліку   реалізація  автомобілів відобра-

жається так же, як  і реалізація інших основних засобів.

Для  списання і ліквідації автомобіля внаслідок його  непри- датності для подальшої експлуатації наказом керівника підприє- мства  створюється комісія, яка  після ретельного огляду  автомо- біля  і визнання його  непридатним для  подальшої експлуатації або  відновлення, складає «Акт  на  списання автотранспортних

засобів» (т. ф. №  ОЗ-4). Після затвердження цього акта  керівни-

ком  підприємства та зняття автомобіля з обліку  в ДАІ він підля- гає  розбиранню. Придатні для  використання деталі  передають на склад  і прибуткують як запасні частини, непридатні — як ме- талобрухт (вторсировина).  У бухгалтерії на  підставі акта  ф.  № ОЗ-4  і доданих до нього документів роблять відмітки про  вибут- тя  автомобіля в «Інвентарному  списку основних засобів»  (т. ф.

№  ОЗ-9) та в «Описі  інвентарних карток» (т. ф. №  ОЗ-7), вилу-

чають  «Інвентарну картку обліку  основних засобів» (т. ф. №  ОЗ-

6) списаного автомобіля з картотеки і додають до документів на списання. На  підставі цих  документів складають відповідні бух- галтерські проводки, аналогічні списанню інших основних за- собів.