Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.12. організація обліку в селянських (фермерських) господарствах

Законодавчою базою для розвитку фермерства в Україні стали

Закони  України «Про   селянське (фермерське) господарство»,

«Про  фіксований сільськогосподарський податок», «Про оренду землі», Земельний кодекс України, постанова КМУ «Про додат- кові  заходи щодо  підтримки розвитку особистих підсобних госпо- дарств  громадян і селянських (фермерських) господарств» та ін.

Організаційно-економічні основи такого господарства грун- туються на приватній власності на засоби виробництва і одержа- ну продукцію. Для  ведення господарства фермерам надають зе- мельні ділянки:

а) належна їм частка (пай) — у приватну власність безкош-

товно;

б) до 50 га сільськогосподарських угідь і 100 га усіх земель (у труднодоступних районах до 100 га ріллі)  — у довгострокове користування безкоштовно або у власність за плату;

в) решту  до оптимальних розмірів (300 — 400 га) — за раху-

нок  кооперування або оренди.

Бухгалтерський облік  у фермерському господарстві веде го- лова господарства (власник) або за його дорученням один  з членів сім’ї чи на договірних засадах фахівець (на  правах приватного підприємця) або  спеціалізована фірма.

Після реєстрації селянського (фермерського) господарства

(СФГ) фермер складає опис майна, яке  становить його власність. В описі зазначають вартість об’єктів основних засобів, оцінених згідно з  вимогами П(С)БО  7 «Основні  засоби», наявність то- варно-матеріальних цінностей, молодняка тварин, птиці, сільсько- господарської продукції та  інших запасів, оцінених відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси»  та П(С)БО 30 «Біологічні активи». На  підставі даних  опису майна та з урахуванням наявних гро- шових коштів і стану  розрахунків з дебіторами і кредиторами складають вступний баланс (господарства, що  планують вико- ристовувати просту форму обліку, вступний баланс можуть не складати).

Бухгалтерський облік  у СФГ ведеться безперервно з  дати його  реєстрації до  припинення  діяльності (ліквідації). Підста- вою  для  відображення в обліку  господарських операцій є  пер- винні документи, складені відповідно до діючих  вимог. Бухгал- терський облік  у СФГ може  вестися за однією з таких  форм:

— проста форма обліку  (без використання подвійного запи-

су) може  застосовуватись господарствами, в яких  працюють влас- ник  (голова) та члени його  родини (без  залучення найманих пра- цівників);

— спрощена форма обліку  пропонується для  застосування

СФГ із середньообліковою чисельністю працюючих за  звітний

період до 10 осіб  включно (крім членів сім’ї) і обсягом виручки

(доходу)  за рік  до 500 тис. грн;

— господарства, які відповідають статусу  малих  підприємств (із середньообліковою чисельністю працівників за звітний період від 10 до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації від 500 тис. грн до 2,5 млн  грн),  ведуть  облік  за спрощеним планом рахунків бухгалтерського обліку  для суб’єктів малого підприємництва, затвердженим наказом МФУ від 19.04.2001 р. №  186, та склада- ють фінансову звітність згідно з вимогами П(С)БО 25 «Фінансо- вий звіт суб’єкта малого підприємництва». Таким господарствам пропонується вести  облік  за формою Журнал-Головна з викори- станням методу  подвійного запису;

— всі інші  СФГ ведуть облік  за планом рахунків бухгалтерсь-

кого  обліку  великих підприємств і організацій виробничої сфе- ри, затвердженим наказом МФУ від 30.11.99 р. №  291, для чого можуть застосовувати різні  форми обліку:  Журнал-Головну або журнально-ордерну з використанням ручної і комп’ютерної тех- нології обробки даних.

2.12.1. Проста форма обліку в СФГ

При застосуванні простої форми обліку  основним обліко- вим  регістром є «Книга обліку  доходів  та витрат»,  форма якої рекомендована Міністерством аграрної політики України. Облік у цій  книзі ведуть  за принципом «затрати-випуск», тобто  окремо реєструють доходи  за їх видами та витрати за елементами. По- рівнянням доходів  з витратами визначають фінансовий резуль- тат господарювання. Наявність засобів господарства та джерел їх утворення в книзі не відображають. При бажанні окремо ведуть облік  розрахунків з покупцями та постачальниками. Надходжен- ня  грошей від покупців відображають у книзі у графі  «Відмітка про  одержання» (табл. 2.7).

Особливістю простої форми обліку  в СФГ є те, що  куплені матеріальні цінності відразу  списують на витрати діяльності. При цьому, якщо СФГ не є платником ПДВ,  то сума останнього відно- ситься на витрати виробництва. У кінці звітного періоду прово- дять інвентаризацію запасів та визначають зміну  їх залишків по- рівняно з початком періоду. Якщо залишки зросли, то на суму їх приросту зменшують витрати діяльності, а якщо зменшилися — то, відповідно, збільшують витрати звітного періоду (року).

На  основні засоби, що належать СФГ, нараховують аморти-

зацію  за  нормами, затвердженими наказом (розпорядженням)

ÊÍÈÃÀ

îáë³êó äîõîä³â  òà âèòðàò çà     200       ð.

(ïåð³îä)

ñåëÿíñüêîãî (ôåðìåðñüêîãî) ãîñïîäàðñòâà

____________________________________________________

(ïîâíà íàçâà)

(ë³âà ñòîðîíà)

Подпись: Îáë³ê ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ

з/п

Дата

Номер

банківського або касового документа

Зміст

запису

Доходи за видами

Загальна

сума доходів

Фінансовий

результат: прибуток (+) чи збиток (–)

Податкове

зобов’язан-

ня

Відмітка

про одержан- ня

Виручка від

реалізації продукції (робіт, послуг)

 

 

 

Надзви-

чайні доходи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Решта на 01.01.200    р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на 31.12.200  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 87(ïðàâà  ñòîðîíà)

 

з/п

Дата

Номер

банківського або касового документа, тощо

Зміст

запи-

су

Витрати за елементами

Інші

витрати

Надзвичайні

витрати

Загальна

сума витрат

Податко-

вий кредит

Вилучення

коштів (витрати за рахунок доходу)

Матеріальні

витрати

 

 

Амортизація

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Решта на 01.01.200  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на 31.12.200  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівника фермерського господарства. Норми амортизації виз- начають згідно з вимогами П(С)БО 7. Амортизація на  продук- тивну  худобу не нараховується.

У СФГ з простою формою обліку  не відображають внутріш- ньогосподарський оборот та споживання власної продукції на виробничі потреби (на насіння, корми тощо). Але використання власної продукції на особисте споживання членів фермерського господарства або на благодійні цілі відображають як «Вилучення коштів (витрати за рахунок доходу)» і оцінюють за середніми реалізаційними цінами (справедливою вартістю). При визначенні фінансового результату господарювання вартість продукції, ви-

користаної на  особисте споживання, необхідно додати до суми одержаного доходу  від реалізації.

Для  складання балансу (при бажанні) використовують ма-

теріали інвентаризації цінностей і розрахунків та відомості об- ліку  основних засобів, де  відображають рух основних засобів і суму нарахованої амортизації за звітний період.  За бажанням власника можна вести  в окремих відомостях аналітичний облік тварин і птиці, багаторічних насаджень, витрат незавершеного виробництва тощо.

2.12.2. Спрощена форма обліку в СФГ

Основним регістром при  застосуванні у СФГ спрощеної форми обліку  є «Журнал реєстрації господарських операцій фер- мерського господарства», форма якого побудована на принципах Журнал-Головної книги. Господарські операції в журналі відоб- ражають з використанням  подвійного запису. Для  кожної опе- рації  в журналі відводять один  рядок, у якому записують загаль- ну суму обороту та її відображення на рахунках (табл.  2.8).

Для  ведення аналітичного обліку  фермер може  використову- вати  додатково інші  регістри (відомості, описи, картки або  кни- ги).  Так,  індивідуальний облік  наявності та руху об’єктів  основ- них  засобів можна вести  в інвентарних картках, інвентаризацій- них  описах або  у «Відомості обліку  основних засобів»  (табл.  2.9). Для нарахування амортизації основних засобів доцільно складати окрему відомість, у якій  вести  облік  нарахованої амортизації з кожного об’єкта окремо наростаючим підсумком з початку ек- сплуатації. Витрати на будівництво і виготовлення основних за- собів  або закладку і вирощування багаторічних насаджень влас- ними  силами обліковують у «Відомості  обліку   витрат вироб- ництва», яку  відкривають окремо для  кожного виду  діяльності

Подпись: Îáë³ê ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõПодпись: 89Æóðíàë ðåºñòðàö³¿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà

 

з/п

Дата

Зміст

запису

Фінансові

результати

Розрахунки

з бюджетом

Розрахунки з

організаціями та особами

Поточний

рахунок

Готівка

Власний

капітал

Основні

засоби

Знос

основних засобів

Витрати

за рахунок доходу

Оборот

Витра-

ти

Дохо-

ди

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Вступний баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс пробний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: ÃËÀÂÀ 2Подпись: 90³äîì³ñòü îáë³êó îñíîâíèõ çàñîá³â

 

Інв. №

Вид основних

засобів

Характеристика

Решта на початок

року

Рух основних засобів

Решта на кінець

року

Надходження

Вибуття

Кіль-

кість

Сума

Дата

Кіль-

кість

Сума

Дооцінка

Дата

Кіль-

кість

Сума

Кіль-

кість

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Машини і обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

Культиватор

КСП-4

 

 

19.02

1

2200

 

 

 

 

 

1

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівлі і споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

Корівник

Збудовано

 

 

28.10

1

16400

 

 

 

 

 

1

16400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

27800

 

 

18600

 

 

 

 

 

 

46400

 

 

Сума

зносу на початок року

Норма

амортизації, \%

Сума зносу

Зміна суми зносу

Уточнення суми

зносу при переоцінці на:

Нарахована

сума зносу

Річна

Місячна

Квартальна

З якого місяця

Збільшення

Зменшення

 

 

16

17

18

19

 

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

349

29

87

 

 

 

 

 

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

820

68,33

205

 

 

 

 

 

136,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9374

(табл. 2.10). У Журналі реєстрації господарських операцій такі витрати відображають як  збільшення вартості основних засобів (графа 16). Вартість матеріалів, одержаних від ліквідації основ- них засобів (у тому числі й м’яса від забою дорослої худоби) відображають як фінансові доходи  (гр. 5).

 

Селянське  (фермерське) господарство

Таблиця 2.10

ВІДОМІСТЬ  ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

за  «     »          20  р.

Вид   діяльності

 

з/п

Види

виробництва чи витрат

Сума витрат

Списано

Доходи

Оплата

праці

Матеріа-

ли

Послуги

зі сторони

Аморти-

зація

 

Інші

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість матеріальних цінностей (насіння, кормів, палива, добрив тощо), які надійшли в господарство зі сторони, вважають витратами і одразу  списують на виробництво (гр. 4 Журналу) чи незакінчене будівництво (гр. 16). У кінці року  вартість списаних на  виробництво матеріальних цінностей уточнюють (за  підсум- ками інвентаризації залишків запасів) на різницю між залишка- ми  на кінець і початок року. Для  аналітичного обліку  наявності і руху матеріальних цінностей можна використовувати Книгу (або картки) складського обліку  матеріалів, Книгу обліку  руху тварин і птиці на  фермі або  Відомість обліку  тварин і птиці.

Для  аналітичного обліку  розрахунків за платежами до бюд-

жету та з іншими дебіторами і кредиторами доцільно застосову-

вати  «Відомість обліку  розрахунків» (табл.  2.11).

Облік розрахунків з найманими особами з оплати праці ве- дуть у розрахунково-платіжній відомості типової форми. Відра- хування на соціальні заходи відображають безпосередньо у жур- налі  реєстрації господарських операцій та відомості обліку  вит- рат виробництва.

Фінансовий результат діяльності визначають як різницю між

доходами та витратами (підсумок гр. 5 — підсумок гр. 4 Журна- лу). До одержаного результату додають (віднімають) різницю між вартістю запасів на кінець і на початок року. При цьому  до вар- тості  запасів включають залишки сировини, готової продукції, молодняка тварин, птиці, тварин на  відгодівлі, незавершеного

Подпись: ÃËÀÂÀ 2Подпись: 92³äîì³ñòü îáë³êó ðîçðàõóíê³â

 

Дата

Назва організації

та вид платежу

Залишок заборгованості на

початок періоду

Належить

господарству чи сплачено ним

Належить з

господарства чи сплачено йому

Залишок заборгованості на кінець

періоду

Примітки

Дебіторська

(господарству)

Кредиторська

(господарства)

Дебіторська

(господарству)

Кредиторська

(господарства)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22.03

Агротехсервіс

 

 

 

2832

 

 

 

26.03

 

 

 

2832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01

Комбікормовий

завод

 

 

 

5400

 

 

 

 

21.01

 

 

 

 

5400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

14000

21418

18540

2670

13792

 

виробництва. Розраховану таким чином суму доходу зменшують на  суму витрат за рахунок доходу  (гр. 20 Журналу). До  останніх відносять:

— збитки від операцій минулих років, виявлені в поточному році;

— вартість товарно-матеріальних цінностей і продукції, ви-

користаних на утримання сім’ї фермера (особисте споживання);

— витрати на благодійні цілі;

— сплачені податки за рахунок доходу.

Визначену суму  чистого доходу  розподіляють між  членами фермерського господарства пропорційно трудовому внеску кож- ного  з  них  і використовують  для  визначення  заробітку, утри- мань  і відрахувань на  соціальні заходи згідно  з чинним законо- давством.

За бажанням (при потребі) на підставі даних  Журналу, інвен- таризаційних описів та відомостей аналітичного обліку  склада- ють заключний баланс, за яким визначають майновий та фінан- совий стан  господарства.

Схематично організацію обліку  в СФГ за спрощеною фор-

мою  можна відобразити таким чином (рис.  2.3).

 

Інвентаризаційні описи основних засобів, запасів і розрахунків

Первинні документи

Журнал реєстрації господарських операцій

Баланс

Відомості аналітичного обліку

 

Рис.  2.3.  Схема  організації обліку  в СФГ  за  спрощеною  формою

2.12.3. Облік у СФГ за іншими формами

Фермерські господарства, які відповідають статусу  середніх та великих сільськогосподарських підприємств, ведуть облік згідно з П(С)БО, використовуючи План рахунків бухгалтерсько- го обліку  активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ 30.11.99 р.

№  291 (зі  змінами і доповненнями) за  однією з обраних форм обліку.  При застосуванні журнально-ордерної форми викорис- товують, як  правило, регістри, рекомендовані наказом МАПУ від 07.03.2001 р. № 49, розглянуті у попередніх розділах цієї теми.

Питання для самоконтролю

1. Перелічіть особливості сільськогосподарського виробниц- тва  та охарактеризуйте їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

2. Назвіть основні нормативні документи, які регулюють організацію та методику ведення обліку  в сільському господарстві.

3. Перелічіть специфічні субрахунки, що використовуються для  ведення обліку  витрат і готової продукції у сільськогоспо-

дарських підприємствах.

4. Наведіть приклади спеціалізованих галузевих форм пер-

винних документів, що застосовуються у сільському господарстві.

5. Наведіть основні регістри журнально-ордерної форми об-

ліку для  сільськогосподарських підприємств.

6. Розкрийте особливості формування і відображення в об-

ліку неподільного та пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах.

7. Наведіть основні статево-вікові групи  сільськогосподарсь-

ких  тварин і птиці, за якими ведуть  аналітичний облік  їх наяв-

ності  та руху.

8. Наведіть основні первинні документи та облікові регістри з обліку  наявності та руху сільськогосподарських тварин і птиці.

9. Наведіть приклади бухгалтерських проведень з обліку  руху

сільськогосподарських тварин.

10. Наведіть основні первинні документи з обліку  витрат і виходу  продукції рослинництва.

11. Охарактеризуйте послідовність розподілу витрат і кальку-

лювання собівартості продукції у сільськогосподарських підприєм-

ствах.

12. Наведіть характерні особливості визначення собівартості продукції окремих сільськогосподарських культур.

13. Назведіть основні первинні документи з обліку  витрат та виходу  продукції тваринництва.

14. Наведіть приклади аналітичних рахунків з обліку  витрат

у рослинництві і тваринництві.

15. Розкрийте особливості визначення собівартості продукції в окремих галузях  тваринництва.

16. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку  вит- рат на формування основного стада,  закладання і вирощування багаторічних насаджень.

17. Наведіть виробництва, які  у сільськогосподарських підприємствах відносять до підсобних промислових.

18. Охарактеризуйте порядок обліку  витрат та  обчислення собівартості продукції підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських підприємствах.

19. Перелічіть виробництва, які  відносять у сільськогоспо-

дарських підприємствах до допоміжних, та назвіть рахунки для обліку  витрат таких  виробництв.

20. Наведіть регістри аналітичного обліку  витрат та охарак-

теризуйте методику визначення собівартості послуг допоміжних виробництв.

21. Охарактеризуйте методику обліку  витрат та  калькулю-

вання собівартості робіт  живої тяглової сили.

22. Розкрийте особливості обліку  витрат машинно-трактор- ного  парку і калькулювання собівартості польових і транспорт- них  робіт  тракторів.

23. Охарактеризуйте порядок оцінки та відображення в об- ліку виходу  продукції рослинництва і тваринництва згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи».

24. Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з

обліку  реалізації сільськогосподарської продукції та визначення фінансових результатів.

25. Дайте  характеристику фіксованого сільськогосподарсь-

кого  податку та розкрийте порядок його  відображення в обліку.

26. Охарактеризуйте особливості організації обліку  в селянсь-

ких  фермерських господарствах.

27. Охарактеризуйте методику ведення обліку   в  селянських

(фермерських) господарствах за простою та спрощеною формами.

Література до теми

1. Закон України «Про  селянське (фермерське) господар-

ство» від 20.12.91 р. №  2009-Х11.

2. Закон України «Про  фіксований сільськогосподарський податок» від 03.02.99 р. №  414-Х1У.

3. Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку  30 «Біологічні активи». Затверджено наказом МФУ від 18.11.2005 р. №  790.

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку  біологіч-

них активів. Затверджено наказом МФУ від 29.12.2006 р. №  1315.

5. Про  організацію ведення бухгалтерського обліку  та складан- ня  фінанасової звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом МАПУ від 01.11.2000 р. № 216.

6. Методичні рекомендації з планування, обліку  і калькулю-

вання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарсь-

ких  підприємств. Затверджено наказом МАПУ від 18.05.2001 р.

№  132.

7. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал- терського обліку  за журнально-ордерною формою на підприєм- ствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом МАПУ від 07.03.2001 р. №  49.

8. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал- терського обліку  в селянських (фермерських) господарствах. Зат- верджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. №  190.

9. Методичні рекомендації щодо  відображення в бухгалтерсь- кому  обліку  операцій з формування власного капіталу та залу- чення майна колишніх членів колективних сільськогосподарсь- ких підприємств новоствореними підприємствами. Затверджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. №  190.

10. Бухгалтерський облік  на сільськогосподарських підприєм- ствах:  Підручник.- 2-ге вид.,  перероб. і допов.  / За  ред.  проф. М.Ф.  Огійчука. — К.: Вища освіта, 2003. — 800 с.

11. Облік сільськогосподарської діяльності /За ред. В.М. Жука. —

К.,  2007. — 368 с.